Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Televizní pořady pro děti předškolního věku
Thesis title in Czech: Televizní pořady pro děti předškolního věku
Thesis title in English: Television programs for children at preschool age
Key words: Média, masová média, televize, televizní programy, děti předškolního věku, mediální výchova, mediální gramotnost, rodiče.
English key words: Media, mass media, television, television programs, children at preschool age, media education, media literacy, parents.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.03.2012
Date of assignment: 02.04.2012
Date and time of defence: 20.06.2013 00:00
Date of electronic submission:02.05.2013
Date of proceeded defence: 20.06.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
Advisors: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Mgr. Klára Smolíková
Guidelines
Zaměřit se na vliv médií na dítě předškolního věku, především na ovlivňování televizními programy. Dohledat výsledky výzkumných šetření k vlivu televize na výchovu dítěte předškolního věku. Význam mediální výchovy v předškolním věku.
References
Jirák J., Köpplová B.: Média a společnost; Praha: Portál; 2007
Jirák J., Köpplová B.: Masová média, Praha: Portál; 2009
Michalec Z.: Dítě a televize; SPN; 1965
Suchý A.: Mediální zlo – mýty a realita: souvislost mezi sledováním televize a agresivitou u dětí; v Praze: Triton; 2007
Chrástka, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada 2007.
Kropáčková, J. a kol. Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha : PedF UK Praha 2008.
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
Opravilová, E. Předškolní pedagogika 1. Smysl a proměny dětství. Liberec : TUL 2002¨
Preliminary scope of work
Zmapovat nabídku dětských televizních pořadů a zaměřit se jejich vhodnost pro děti předškolního věku(vytvořit kritéria pro hodnocení kvality televizních pořadů pro děti předškolního věku).
Výzkumné šetření realizovat metodou standartizovaného rozhovoru s rodiči dětí předškolního věku(zjistit, jaké televizní pořady děti sledují, jaké pořady jsou u dětí a jejich rodičů oblíbené, jak často děti tráví volný čas před televizní obrazovkou atd.).
Preliminary scope of work in English
Map the range of children's television programs and focus their suitability for children at preschool age (establish criteria for assessing the quality of television programs for children of preschool age).
Realize the survey by standartized interview with parents of children at preschool age (to find out what television programs children watch, which programs are for children and their parents favorites, how often spend children their free time in front of the television, etc.).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html