Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vzdělávání romských dětí na české škole aneb jak jsme na tom u nás v Náchodě
Thesis title in Czech: Vzdělávání romských dětí na české škole aneb jak jsme na tom u nás v Náchodě
Thesis title in English: Romany children education in Czech school system and its realization in Náchod
Key words: Rom, dítě, vzdělávání, model, žák, prostředí, přístup, učitel, ulice, rodina, spolupráce, nedůvěra, předsudky, náprava, změna
English key words: Romany, child, education, model, pupil, environment, approach, teacher, street, family, co-operation, mistrust, preconceptions, rectification, change
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.02.2012
Date of assignment: 29.02.2012
Date and time of defence: 18.05.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Date of electronic submission:09.04.2016
Date of proceeded defence: 18.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zpracovat návrh strategického modelu pro vzdělávání romských žáků na českých školách.
Realizovat regionální výzkum na ZŠ v Náchodě.
References
KŘIVÁNEK, Z. WILDOVÁ, R. Didaktika prvopočátečního čtení a psaní. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 1998
BEDNÁŘOVÁ, J., ŠMARDOVÁ, V. Školní zralost – Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. Brno: Computer Press, 2010.
LIPNICKÁ, M. Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní. Praha: Portál, 2007.
KLÉGROVÁ, J. Máme doma prvňáčka. Praha: Mladá fronta, 2003.
Preliminary scope of work
Diplomová práce je návrhem strategického modelu pro vzdělávání romských žáků na českých školách. Je koncipována pro učitele na prvním i druhém stupni základní školy. Naším cílem bylo vytvoření takového modelu práce s romskými žáky, který bude možné v různých modifikacích aplikovat na kterékoli základní škole v České republice, kde se vzdělávají kromě majority i romští žáci. Zaměřili jsme se na město Náchod, jehož stávající stav vzdělávání romských žáků nám poslouží, jako příklad toho s čím se můžeme setkat v mnoha dalších městech v České republice. Práce obsahuje řadu metodických návrhů, které jsou připravené tak, aby byly pro školy dobře a především jednoduše uchopitelné a bylo jimi možno řešit různé problémy, se kterými se učitelé vzdělávající romskou menšinu doposud potýkali a budou se s nimi setkávat i nadále.
Preliminary scope of work in English
This dissertation is a proposal of a strategical model for romany`s pupils education in Czech school system. This dissertation is conceived for primary and lower secondary schools teachers. Our goal was to make a model of the work with romany pupils which could be applied with some modifications for any basic schools where romany pupils are educated. It has been located to Náchod. It is a town where the current situation in education can be used as a good example for the similar educational problems we can observe in other towns of the Czech Republic. The dissertation includes many methodical suggestions which are designed for simple and useful practicing at schools. These suggestions should be used in order to solve various problems teachers still have and will probably have with Romany pupils.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html