Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Projekt Erweiterte Kinderlandverschickung v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1940-1945
Thesis title in Czech: Projekt Erweiterte Kinderlandverschickung v Protektorátu Čechy a Morava v letech 1940-1945
Thesis title in English: The project Erweiterte Kinderlandverschickung in the Protectorate
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Czech History (21-UCD)
Supervisor: doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.02.2012
Date of assignment: 17.02.2012
Confirmed by Study dept. on: 17.02.2012
Date and time of defence: 20.02.2012 00:00
Date of electronic submission:17.02.2012
Date of submission of printed version:17.02.2012
Date of proceeded defence: 20.02.2012
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Guidelines
Rigorózní práce bude zpracována na základě dosavadní zahraniční literatury, která byla k problematice Erweiterte Kinderlandverschickung vydána a autorka ji využije při stanovení obecného rámce tématu. Protektorátní historie KLV bude zpracována především na základě archivních pramenů jakožto primárních zdrojů. Výčet nejdůležitějších pramenů a literatury, jejich analýza i metodologický přístup k výzkumu budou součástí úvodní stati práce.Text bude strukturován podle chronologické osy. Úvod práce bude nicméně tvořit teoretický koncept výchovy ve Třetí říši. Poté autorka vyhodnotí stupeň atraktivity školní výchovy a vzdělávání v Německu po roce 1933 a přistoupí ke genezi projektu KLV v roce 1940. Nejprve bude přiblíženy okolnosti vzniku a podoba sociálních opatření kolem první světové války a po ní, resp. po roce 1933. Do tohoto obecného rámce autorka zasadí protektorátní prostředí s vysvětlením a zdůvodněním zavedení projektu na tomto území. Součástí kapitoly bude vývoj projektu během války s ohledem na vývoj front, organizaci, míru využití tohoto prostoru atd. Vzhledem k míře problémů, se kterými se tábory potýkaly, zpracuje autorka interní problémy jako samostatnou kapitolu v rámci pasáže o Protektorátu Čechy a Morava. S ohledem na pramennou základnu autorka zváží zpracování případové studie zaměřené na konkrétní tábor a též bližší specifikaci táborového prostředí.Cílem diplomové práce je popsat dosud nezpracovanou tématiku KLV v Protektorátu Čechy a Morava a zasadit ji do kontextu vývoje v Německu a otázky vzdělávání ve Třetí říši vůbec. Autorka zaměří na časové vymezení, správní zázemí, rozmístění táborů, problémy v táborech, dobu a způsob evakuace, popř. likvidace táborů. V závěru práce bude probrána problematika možných interpretací projektu KLV.
References
KOCK GERHARD, "Der Führer sorgt für unsere Kinder...". Die Kinderlandverschickung im Zweiten Weltkrieg, Paderborn 1997. BRAUMANN GEORG, Kinderlandverschickung 1900-1932: Von der Hungerbekämpfung über Kinderlandverschickung zur Kindererholungsfürsorge mit Bochum als Beispiel. KLV: Dokumente und Berichte zur Erweitere Kinderlandverschickung 1940-1945, Bochum - Freiburg, 2008. ?GEHRKEN EVA, Nationalsozialistische Erziehung in den Lagern der Erweiterten Kinderlandverschickung 1940 bis 1945. Forschungsstelle für Schulgeschichte und Schulentwicklung, Braunschweig 1997. DABEL GERHARD (Hrsg.), KLV,?die erweitere Kinder-Land-Verschickung, KLV-Lager 1940-1945, Dokumentation über die "Größten Soziolog. Versuch aller Zeiten", Freiburg 1981. KRAUSE MICHAEL, Flucht vor dem Bombenkrieg. ?Umquartierungen? Im Zweiten Weltkrieg Und Die Weidereingliederung Der Evakurierten in Deutschland 1943?1963, Düsseldorf 1997. KRESSEL CARSTEN, Evakuierungen und erweiterte Kinderlandverschickung im Vergleich, das Beispiel der Städte Liverpool und Hamburg, Frankfurt am Main - Berlin 1996. KÜPPER RENÉ, Karl Hermann Frank (1898-1946). Politische Biographie eines sudetendeutschen Nationalsozialisten, München 2010. LINDGELBACH KARL CHRISTOPH, Erziehung und Erziehungstheorien im national sozialistischen Deutschland, Ursprünge und Wandlungen der 1933-1945 in Deutschland vorherrschenden erziehungstheoretischen Strömungen; ihre politischen Funktionen und ihr Verhältnis zur ausserschulischen Erziehungspraxis des "Dritten Reiches", Frankfurt am Main 1987. ROSEMAN MARK (ed.), Generations in Conflict. Youth Revolt and Generation Formation in Germany 1770-1968, Cambridge 1995. SCHVARC MICHAL, Na želanie "führera". Slovensko a projekt Erweiterte Kinderlandverschickung, in: Od Salzburgu po vypuknutie Povstania. Slovenska republika 1939?1945 ocami mladych historikov VIII., Bratislava 2009, s. 235-251. STARGARDT NICHOLAS, Witnesses of War. Children´s Lives under the Nazis, New York 2006. WELZER HARALD, MOLLEROVÁ SABINE, TSCHUGGNALLOVÁ KAROLINE, ?Můj děda nebyl nácek?. Nacismus a holocaust v?rodinné paměti, Praha 2010. HERMAND JOST, Als Pimpf in Polen: Erweiterte Kinderlandverschickung 1940-1945. Frankfurt nad Mohanem, 1993. GAMM HANS-JOCHEN, Führung und Verführung, Pädagogik des Nationalsozialismus. Eine Quellensammlung, Frankfurt am Main - New York, 1984. KELLER BARBARA, Rekonstruktion von Vergangenheit. Vom Umgang der ?Kriegsgeneration? mit Lebenserinnerungen, Oplanden 1996. KLÖNNE ARNO, Jugend im Dritten Reich. Die Hitler-Jugend und ihre Gegner, Köln 2008. RADT JOACHIM, Indoktrination der Jugend im NS-Regime, Geschichte im "Dritten Reich" am Beispiel der Zeitschrift "Wille und Macht", Frankfurt am Main 1998. MILLER-KIPP GISELA, ?Der Führer braucht mich?. Der Bund deutscher Mädel (BDM). Lebenserinnerungen und Erinnerungsdiskurs, Weinheim - München 2007. FRITZSCHE PETER, Life and Death in the Third Reich, Cambridge - London 2008.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html