Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Bakalářská práce jako pohyblivý cíl
Thesis title in Czech: Bakalářská práce jako pohyblivý cíl
Thesis title in English: Bachelor Thesis as a Movable Target
Key words: Bakalářská práce, vysoké školství, terciární vzdělávání, masifikace, humanitní vědy, kritéria kvality, Boloňský proces, Bílá kniha terciárního vzdělávání
English key words: Bachelor thesis, higher education, tertiary education, massification, humanities, quality criteria, Bologna process, White Paper on Tertiary Education
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Gender Studies (24-KGS)
Supervisor: Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.02.2012
Date of assignment: 14.02.2012
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 11.06.2013
Course: Thesis Defence (YAK47005)
Reviewers: Mgr. Richard Zika, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Zásady platné pro vypracování bakalářských prací v rámci FHS UK.
References
Krámský, D. Humanitní vědy dnes a zítra. Liberec: Bor, 2007
Coffey, A., Attkinson, P. Making sense of qualitative data. Thousand Oaks: Sage Publications 1996.
Prudký, L., Pabian, P., Šima, K. České vysoké školství: Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání 1989–2009. Praha: Grada 2010.
Matějů, P., B. Řeháková, N. Simonová, 2006. Nerovnosti v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. S. 285-312. In(Ne)rovné šance na vzdělání: Vzdělanostní nerovnosti v České republice. Eds. P. Matějů, J. Straková. Praha: Academia.
Voříšek, P. Vliv masifikace terciárního vzdělávání na uplatnění absolventů: Diplomová práce. Praha 2008
Preliminary scope of work
Bakalářská práce s názvem Bakalářská práce jako pohyblivý cíl se zabývá problematikou
bakalářských prací na humanitně zaměřených fakultách v České republice. V zájmu
důstojné existence humanitních věd bychom měli zkoumat nejen jejich často diskutovaný
smysl, ale i požadavky a kvalitu bakalářských prací, jež jsou cílem studia a vizitkou
studenta i vysoké školy. Cílem mého výzkumu je tedy zjistit, jak je v současnosti pojem
bakalářská práce chápán na vybraných fakultách s humanitními obory a najít případné
shody či rozpory v požadavcích na tyto práce.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis titled Bachelor thesis as a movable target looks into issues of Bachelor
theses at humane focused faculties in the Czech Republic. In the interest of respectable
existence of humanities we should investigate not only their frequently discussed
meaning, but also the requirements and quality of Bachelor theses which are the goal of
studying and serve as an advert of both student and university. The objective of my
research is thus to find out how in the present is the term Bachelor thesis understood at
the chosen faculties with humane subjects and to discover potential congrugences or
divergences of the requirements on these theses.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html