Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti rozvoje dílčích funkcí v předškolním věku
Thesis title in Czech: Možnosti rozvoje dílčích funkcí v předškolním věku
Thesis title in English: Options of development of partial funcions of pre-school children
Key words: Dílčí funkce, deficity dílčích funkcí, specifické poruchy učení, předškolní věk, možnosti rozvoje dílčích funkcí, školní zralost, pedagogicko-psychologická diagnostika, povinná školní docházka, odklad školní docházky.
English key words: Partial functions, deficits of partial functions, specific learning disabilities, preschool age, options of development of partial functions, school maturity, pedagogical-psychological diagnostics, compulsory education, school attendance delay.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.01.2012
Date of assignment: 27.06.2013
Date and time of defence: 14.01.2014 00:00
Date of electronic submission:28.11.2013
Date of proceeded defence: 14.01.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce je zaměřena na problematiku rozvoje dílčích funkcí v předškolním věku a zmapování průběhu rozvoje dílčích funkcí v mateřských školách v kraji Karlovarském a v Praze.
Úkolem teoretické části je definovat pojmy dílčí funkce a deficity dílčích funkcí
a vysvětlit jejich vztah ke specifickým poruchám učení. Popisuje charakteristiku předškolního věku a možnosti rozvoje dílčích funkcí v jeho průběhu. Zahrnuje základní informace o školní zralosti, pedagogicko-psychologické diagnostice dětí v mateřských školách. Zmiňuje se též o zápisu dítěte do první třídy základní školy a o odkladu školní docházky.
Cílem praktické části je zmapovat přístup učitelek mateřských škol k rozvoji dílčích funkcí v kraji Karlovarském a v Praze, porovnání výsledků dotazníkového šetření získaných v těchto dvou krajích a doplnění zjištěných dat informacemi z interview.
Preliminary scope of work in English
This thesis is focused on issue of the development of partial functions in preschool age and mapping of the course of development of partial functions in kindergartens in Karlovy Vary Region and Prague.
The task of the theoretical part is to define the notions of partial functions and partial functions deficits and to explain their relationship to specific learning disabilities.
It describes the characteristics of preschool age and options of development of partial functions in its course. It includes basic information about school maturity, pedagogical-psychological diagnostics of children in kindergartens. It mentions also the child's enrollment in the first grade of primary school and school attendance delay.
The aim of practical part is to map the access of kindergarten teachers to options of development of partial functions in Karlovy Vary Region and Prague, comparing the survey results obtained in these two regions and supplement obtained data with the information gathered from the interview.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html