Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Česká církev podobojí
Thesis title in Czech: Česká církev podobojí
Thesis title in English: Bohemian utraquist Church
Key words: apoštolská posloupnost, čtyři pražské artikuly, eucharistie, husitství, kališník, kompaktáta, podobojí, reforma církve, táborité, utrakvismus
English key words: Apostolic succession, Calixtine, Church reform, Communion under both kinds, Compactata, Eucharist (Holy Communion), Four Articles of Prague, Hussitism, Taborite, Utraquism
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Supervisor: ThDr. Jaroslav Hrdlička
Author: Mgr. Jan Milata - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.01.2012
Date of assignment: 11.01.2012
Confirmed by Study dept. on: 11.01.2012
Date and time of defence: 13.09.2012 00:00
Date of electronic submission:26.06.2012
Date of proceeded defence: 13.09.2012
Opponents: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
 
 
 
References
BARTOŠ, František Michálek. Husitská revoluce: I. Doba Žižkova (1415–1426). Nakladatel-ství Československé akademie věd, Praha 1965. 240 s. (České dějiny; díl II., část 7.).
BARTOŠ, František Michálek. Husitská revoluce: II. Vláda bratrstev a její pád (1426–1437). Academia, Praha 1966. 264 s. (České dějiny; díl II., část 8.).
ČERMÁK, Kliment. Listy Jana Žižky z Trocnova a jeho Vojenský řád. Čáslav 1912 (vl. nákl.). 30 s.
FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. Zvon, Praha 1995. 360 s. ISBN 80-7113-119-9.
HEYMANN, Frederick Gotthold. John Žižka and the Hussite Revolution. Princeton Universi-ty Press, Princeton – New Yersey 1955. X, 521 s.
HORA, Petr. Toulky českou minulostí. 2. díl, Od časů Přemysla Otakara I. do nástupu Habsburků /1197–1526/. Práce, Praha 1991. 456 s. ISBN 80-208-0111-1.
HORA-HOŘEJŠ, Petr. Toulky českou minulostí. 3. díl, Od nástupu Habsburků /1526/ k pobělohorskému stmívání /1627/. Baronet, Praha 1998. 240 s. ISBN 80-7214-091-4.
Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi: sborník z mezinárodního sympozia, konaného 22.–26. září 1993 v Bayreuthu, SRN. Lášek, J. B., gen. ed. et al. Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Husitskou teologickou fakultou UK v Praze, Praha 1995. 333 s. ISBN 80-85795-17-5.
KALIVODA, Robert. Husitská ideologie. Nakladatelství Československé akademie věd, Pra-ha 1961. 560 s.
KALIVODA, Robert. Husitské myšlení. Filosofia, Praha 1997. 367 s. (Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích; 4. sv.). ISBN 80-7007-098-6.
KAMINSKY, Howard. A History of the Hussite Revolution. University of California Press, Berkeley, Los Angeles 1967. XV, 580 s.
KEJŘ, Jiří. Husité. Panorama, Praha 1984. 265 s.
KEJŘ, Jiří. Husitské učení o pokání a zpovědi. In: Husitský Tábor: sborník Husitského muzea (číslo 15), Tábor 2006. 429 s. ISBN 80-86971-12-0. ISSN 0231-6080.
LAMBERT, Malcolm. Středověká hereze. Argo, Praha 2000. 598 s. ISBN 80-7203-291-7.
SMÉKAL, Bedřich. Doplňky: kapitoly z českých a slovanských církevních dějin. In: FRAN-ZEN, August. Malé církevní dějiny. Zvon, Praha 1995.
SPINKA, Matthew. John Hus at the Council of Constance. Jackson, W. T. H., Gen. Ed. Columbia University Press, Ltd., New York, London 1965. XII, 327 s. (Records of Civilizati-on: Sources and Studies; LXXIII).
VESELÝ, Zdeněk. Dějiny českého státu v dokumentech. Victoria Publishing, Praha 1994. 543 s.
-----------------------
ENCYKLOPEDIE A SLOVNÍKY:
Česko (Universum; 4. díl). Knižní klub, Praha 2005. ISBN 80-242-1525-X.
Encyklopedie náboženství. Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 1997. ISBN 80-7192-188-2.
Kronika křesťanství. Kol. autorů. Fortuna Print, Praha 1998. ISBN 80-86144-23-2, ISBN2 80-7176-837-5.
Ottův slovník naučný: illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Paseka/Argo a Ladi-slav Horáček – Paseka/Argo, Praha 1996–2003. ISBN 80-7203-007-8 (soubor, Argo); ISBN 80-7185-057-8 (soubor, Paseka).
The New Encyclopaedia Britannica: Micropaedia – Ready Reference. Chicago 1990. ISBN 0-85229-511-1.
-----------------------
INTERNET:
BAUDIŠ, Jan. Svatost Jeronýma Pražského a mistra Jana Husa. In: Orthodoxia [online]. ©1997–2010. [cit. 30. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.orthodoxia.cz/hus_hp.htm.
PRODROMOS [sestavil]. Husité a pravoslaví: husité hledají v Konstantinopoli sjednocení s pravoslavnou východní církví. In: Orthodoxia [online]. ©1997–2010. [cit. 30. 4. 2012]. Dostupné z: http://www.orthodoxia.cz/dejiny/husite-v-konstantinopoli.htm.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html