Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ochrana člověka za mimořádných událostí v rámci školního vzdělávacího programu na vybrané základní škole
Thesis title in Czech: Ochrana člověka za mimořádných událostí v rámci školního vzdělávacího programu na vybrané základní škole
Thesis title in English: Personal safety in emergency situations in school education programme in the specific elementary school
Key words: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, ochrana člověka za mimořádných událostí, ), odpovědné chování v situacích ohrožujících zdraví, bezpečnost při mimořádných událostech, živelní pohromy, varovné signály, první pomoc.
English key words: School Education Programme for primary schools, Personal safety in emergency situations, responsible behaviour in situations when health and personal safety are endangered, natural disasters, warning signals, first aid
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PaedDr. Eva Marádová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.01.2012
Date of assignment: 24.04.2013
Date and time of defence: 17.06.2013 09:00
Date of electronic submission:28.04.2013
Date of proceeded defence: 17.06.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1.Popsat, ve kterých právních školských normách se hovoří o ochraně člověka za mimořádných událostí.
2.Vysvětlit jednotlivé případy mimořádných událostí.
3.Popsat ochranu člověka za mimořádných událostí jako součást výchovy ke zdraví a dalších vzdělávacích oblastech a průřezových tematech rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.
4.Navrhnout zařazení ochrany člověka za mimořádných událostí do jednotlivých vzdělávacích oblastí a předmětů školního vzdělávacího programu.
5.Zjistit stav osvojení problematiky žáků základní školy formou dotazníkového šetření.
References
MARÁDOVÁ, E. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Praha : Vzdělávací institut ochrany dětí o.p.s., 2007. ISBN 978-80-86991-24-5
KAŠPAROVÁ, K. Co dělat aneb Kapesní průvodce krizovými situacemi doma i v zahraničí. Praha : Centrum pro bezpečný stát o.s., 2. vyd., 2008, s. 18-20. ISBN 978-80-904066-1-2
Fire prevention and fire fighting. International Maritime Organization. 2000. London : ISBN 92-801-5081-2
LINHART, P. aj. Ochrana člověka za mimořádných situací: příručka pro učitele základních a středních škol. Praha : Tech-market, 1999. 127 s. ISBN 80-86114-25-2
HORSKÁ, V.; MARÁDOVÁ, E. Ochrana člověka za mimořádných událostí: sebeochrana a vzájemná pomoc. Praha : Fortuna, 2002. 39 s. ISBN 80-7168-829-0
BENEŠ, P. aj. Ochrana člověka za mimořádných okolností: havárie s únikem nebezpečných látek, radiační havárie. Praha : Fortuna, 2002. 23 s. ISBN 80-7168-818-5
HERINK, J.; BALEK, V. Ochrana člověka za mimořádných událostí: živelní pohromy. Praha : Fortuna, 2002. 39 s. ISBN 80-7168-830-4
KROUPA, M. Integrovaný záchranný systém. Praha : Armex, 2006. 199 s. ISBN 80-86795-35-7
DANIELOVSKÁ, V. Ochrana člověka za mimořádných událostí: pro 1. stupeň ZŠ. Praha : Fortuna, 2003. 31 s. ISBN 80-7168-864-9
GLENDON, I.; MCKENNA, F. E. Human safety and risk management. London : Chapman & Hall 1995. 324 s. ISBN 208-23-345-9-2
ŠENOVSKÝ, M. Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2012: Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství. Ostrava : ČVUT, 2012, roč. 11, č. 8, ISSN 1803-7372
SKÁCELÍK, P. Školní úrazovost ve školách a školských zařízeních v 1. pololetí školního roku 2006/2007. Prevence úrazů, otrav a násilí, Dobrá Voda u Českých Budějovic : Jihočeský Inzert Expres, 2007, roč. 3, č. 1, s. 39-44. ISSN 1801-0261
LAVIČKOVÁ, M. Úrazová rizika dětí ve věku 11 až 14 let v Jihočeském kraji.
Prevence úrazů, otrav a násilí, Dobrá Voda u Českých Budějovic : Jihočeský Inzert Expres, 2006, roč. 2, č. 2, s. 90-94. ISSN 1801-0261
ČAPKOVÁ, M. Programy úrazové prevence u dětí, dospívajících a seniorů. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2007, roč. 3, č. 1, s. 33-38. ISSN 1801-0261
Ochrana obyvatel [online]. [cit. 2012-04-20].
Dostupné na internetu: <http://www.ochranaobyvatel.cz/>
Ministerstvo vnitra České republiky. Informační servi s- mimořádné události. [online]. [cit. 2012-04-20].
Dostupné na internetu: <http://www.mvcr.cz/informacni-servis-mimoradne-udalosti.aspx>
Policie České republiky. Terorismus. [online]. [cit. 2012-04-20].
Dostupné na internetu: <http://www.policie.cz/clanek/narodni-kontaktni-bod-pro-terorismus.aspx>
STREJC, V. Sdružení hasičů okres Rokycany. Prevence ochrany obyvatel. [online]. [cit. 2012-04-20].
Dostupné na internetu: <http://www.oshrokycany.cz/prevence-ochrana-obyvatel>
Sdružení hasičů okres Rokycany. Základní zásady užívání topidel. [online]. [cit. 2012-04-20]. Dostupné na internetu: <http://www.oshrokycany.cz/0_prilohy/article/148/zakladni%20zasady%20uzivani%20topidel.pdf>
Preliminary scope of work
Každá základní škola v České republice musí mít podle platných právních norem zapracovanou problematiku ochrany člověka za mimořádných událostí ve svém školním vzdělávacím programu. Základní školy vycházejí z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a pokynu MŠMT čj.: 12050/03-22 ze dne 4. března 2013. Cílem práce je zjistit stav zapracování OČMU v ŠVP ZV ZŠ Jižní IV., jaká je úroveň znalostí v této oblasti u dětí v 5. a 9. ročníku této školy. Na základě výsledků bude navrženo řešení v podobě upraveného zapracování OČMU v ŠVP ZV do jednotlivých ročníků a předmětů. Dále bude doporučen program – projekt „Branný den”, který by měl komplexně zastřešovat kýžené praktické a teoretické úkoly pro žáky všech ročníků. Malou anketou mezi řediteli základních škol Prahy 4 je sledováno, jak vnímají zavedení OČMU do výuky na jejich školách.
Preliminary scope of work in English
Each elementary school in the Czech Republic must be in accordance with applicable laws incorporated the issue of protection of human emergencies in their school education system. Primary schools are based on the Framework Educational Programme for Basic Education and Ministry guidline no.: 12050/03-22 from 4th March 2013. The aim of this bachelor´s thesis is to determine the state of incorporation the issue of protection of human emergencies in school education system in ZŠ Jižní IV., what is the level of knowledge in this area for children of the 5th and 9th grade in this school. Based on the results there will be proposed solution how the issue of human emergencies might be provided and incorporated in the school education system and in all subjects. Furthermore recomended the program and the project „Defence day” for students of all ages. A small survey among head masters of elementary schools in Prague 4 is observed, as perceived by the issue of protection od human emergencies in teaching in their schools.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html