Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Partnerství a klientský přístup ve spolupráci rodiny a školy
Thesis title in Czech: Partnerství a klientský přístup ve spolupráci rodiny a školy
Thesis title in English: Co-operation between school and family
Key words: rodina, škola, pedagog, spolupráce rodiny a školy, Začít spolu
English key words: family, school, teacher, cooperation of family and school, Step by Step
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 18.12.2011
Date of assignment: 30.03.2015
Date and time of defence: 26.05.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:09.04.2015
Date of proceeded defence: 26.05.2015
Reviewers: PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou. Teoretická část porovnává postavení MŠ v minulosti a dnes. Dále charakterizuje formy spolupráce v programu Začít spolu. Vymezuje pojmy profesní a osobnostní kompetence učitelky MŠ, opírá se při tom o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Výzkumná část demonstruje dotazník mateřské školy Šafaříkova Louny a jeho výsledky v průběhu několika let. Tento dotazník se zaměřuje na vnímání spolupráce mezi rodiči a pedagogy dané mateřské školy. Výzkumná část pak také nabízí ukázku dotazníků jiných mateřských škol. V praktické části jsou uvedeny náměty ze ŠVP a TVP. Aktivity, které v MŠ Šafaříkova uskutečňujeme.
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá formami spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou. Teoretická část charakterizuje dítě předškolní věku. Popisuje jednotlivé oblasti jeho vývoje. Mapuje možnosti spolupráce školy a mateřské školy v kurikulárních dokumentech a různých výchovně vzdělávacích dokumentech. Dále charakterizuje formy spolupráce v programu Začít spolu. Vymezuje pojmy profesní a osobnostní kompetence učitelky MŠ, opírá se při tom o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání.
Výzkumná část zkoumá naplňování indikátorů stanovených v dokumentu Kompetentní učitel 21. století: Mezinárodní profesní rámec kvality ISSA, v mateřské škole zařazené v programu Začít spolu.
Na základě výsledku výzkumu pak popisuje aktivitu, která se uskutečnila ve spolupráci s rodinou v mateřské škole Louny. Mateřské školy, kde autorka několik let pracovala.
Preliminary scope of work in English
The dissertation deals with the forms of cooperation between family and kindergarten. The theoretical part characterizes the preschool child. It discribes each area of preschool children′s evolution? It maps the possibilities of cooperation between schools and kindergartens in the curriculum documents and others educational documents. Also it characterizes forms of cooperation in the education program Step by Step. It defines the concepts of proffesional and personal this findding on the Franework educational program for preschool education.
The research examines the fulfillment of theindicators set out in the document named Competent Educator of the 21 st Century: ISSA s Definition of Quality Pedagogy, i tis inclusion in preschool education in program Step by Step.
It describes the aktivity based on research, which was held in collaboration with the family in Preschool Šafaříkova louny. The Author of this dissertation worked in this kindergarten for several years.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html