Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Právo na právní pomoc
Thesis title in Czech: Právo na právní pomoc
Thesis title in English: Right to legal aid
Key words: právní pomoc, advokát, soud
English key words: legal aid, attorney, court
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Civil Law (22-KOP)
Supervisor: prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.12.2011
Date of assignment: 14.12.2011
Confirmed by Study dept. on: 14.12.2011
Date and time of defence: 29.06.2015 15:00
Venue of defence: m.č. 412/4.patro PF UK
Date of electronic submission:16.09.2014
Date of submission of printed version:16.09.2014
Date of proceeded defence: 29.06.2015
Reviewers: prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
  JUDr. David Uhlíř
 
 
Preliminary scope of work
Tato disertační práce se zabývá problematikou práva na právní pomoc. Cílem práce je pojednat o tom, jak je v České republice realizováno právo na právní pomoc jakožto jedno ze základních lidských práv spadajících do širšího rámce tzv. práva na spravedlivý proces, tj. jaké možnosti se v České republice nabízejí osobě, která potřebuje právní pomoc.

Těžiště této práce spočívá v rozboru problematiky zajišťování práva na právní pomoc v praxi, a to podle okruhu subjektů, které se na realizaci práva na právní pomoc podílejí. Tato práce se zaměřuje zejména na postavení advokacie při realizaci práva na právní pomoc a dále je zde pojednáno o úloze soudů s ohledem na jejich poučovací povinnost ve vztahu k účastníkům řízení. V neposlední řadě se práce věnuje též roli jiných subjektů v zajišťování práva na právní pomoc. Závěr práce je věnován posouzení dostupnosti právní pomoci v České republice, zhodnocení stávající právní úpravy v oblasti poskytování právní pomoci a de lege ferenda jsou zde navržena možná opatření, kterými by bylo možné docílit zlepšení současné situace v oblasti každodenní realizace práva na právní pomoc.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with an issue of a right to legal aid. The aim of the thesis is to introduce how the right to legal aid as a one of the basic human rights falling within so called right to a fair trial is implemented in the Czech Republic. This thesis concerns with opportunities which has a person seeking for legal aid in the Czech Republic.

An analysis of the implementation of the right to legal aid in practice is the core issue of the thesis. The analysis is divided according to subjects who participate on the implementation of this right. The thesis focuses on an impact of advocacy on implementation of the right to legal aid, role of courts regarding their duty to inform parties to legal proceedings. Last, but not least, there is a mention about other subjects participating on the implementation of the right to legal aid in the thesis. The end of the thesis considers the availability of legal aid in the Czech Republic, evaluation of the contemporary legal regulation of the provision of legal aid and with a view to the future law there are described some possible measures which may be adopted to improve the present situation in day-to-day implementation of the right to legal aid.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html