Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vytváření představ zlomku na 1. stupni ZŠ
Thesis title in Czech: Vytváření představ zlomku na 1. stupni ZŠ
Thesis title in English: Creating images of fraction at the elementary school
Key words: Zlomek, propedeutika, modely, reprezentace, primární vzdělávání, kurikulární dokumenty
English key words: Fraction, propaedeutic, models, representation, primary education, curricula
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: Mgr. Marie Tichá, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.12.2011
Date of assignment: 13.12.2011
Date and time of defence: 02.09.2014 11:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:18.06.2014
Date of proceeded defence: 02.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Pracovat s odbornou literaturou a dalšími zdroji vztahujícími se k obsahu i metodologii
Vymezení východisek práce
Navrhnout a vyhodnotit předexperiment
Realizovat experiment
Zpracovávat výsledky experimentů
Reflektovat jednotlivé fáze i celou práci

References
Kuřina a kol.: Matematika a porozumění světu
Gavora: Úvod do pedagogického výzkumu
Učebnice pro 1.-5. postupný ročník (naše i zahraniční)
Studijní materiály dostupné na www.suma.jcmf.cz
Další literatura bude průběžně doplňována

Preliminary scope of work
Seznámit se s různými přístupy k vytváření představ pojmu zlomek
Provádět didaktickou analýzu vybraného tématu
Vymezit
• sledovaný problém a formulovat cíl práce,
• adekvátní metody práce
Navrhnout, realizovat a vyhodnotit šetření
Formulovat závěry pro teorii i praxi
Ukázat otevřené otázky
Preliminary scope of work in English
Becoming acquainted with various approaches to the creation of the notion of fraction
Didactical analysis of the topic
Characterize
• the problem and formulate the goal of the work,
• appropriate methods of the work
Design, implement and evaluate investigation
Formulate conclusions for both - theory and practice
Outline open questions
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html