Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Ideologie, hra, tajemství: Role slovinské moderní pohádky v letech 1945-1975
Thesis title in Czech: Ideologie, hra, tajemství: Role slovinské moderní pohádky v letech 1945-1975
Thesis title in English: The Ideology, the Play, the Secret: The Role of the Slovene Contemporary Fairy-tale in 1945-1975
Key words: literatura pro děti a mládež, moderní pohádka, fantastický příběh, reálný a fantazijní svět, ideologie, hra, tajemství
English key words: Children's Literature, Fantastic Tale, Real and Fantastic World, Ideology, Play, Secret
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Supervisor: doc. PhDr. Alenka Jensterle Doležal, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.12.2011
Date of assignment: 05.12.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 22.02.2012
Date and time of defence: 05.02.2013 10:00
Date of electronic submission:03.01.2013
Date of proceeded defence: 05.02.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Milada Nedvědová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce se zabývá podobami slovinské moderní pohádky v letech 1945-1975 a zkoumá role, které jí její autoři přisuzovali. Práce vychází z předpokladu, že v tomto období existovaly ve slovinské moderní pohádce tři základní autorské přístupy: moderní pohádka ve službách státní ideologie, moderní pohádka jako svobodná fantazijní hra a moderní pohádka s přesahem. Tyto tři role zkoumá na příkladu devíti moderních pohádek, jež vybírá povětšinou z kánonu slovinské literatury pro děti a mládež: Udarna brigada (Anton Ingolič), Zgode in nezgode kraljevskega dvora (Milan Šega), Drejček in trije Marsovčki (Vid Pečjak), Moj dežnik je lahko balon (Ela Peroci), Strah ima velike oči (Marjan Marinc), Kosovirja na leteči žlici (Svetlana Makarovič), Potovanje v tisočera mesta (Vitomil Zupan), Deklica Delfina in lisica Zvitorepka (Kristina Brenkova) a Avtomoto mravlje (Jože Snoj).
References
Aktuální otázky literatury pro děti a mládež a její reflexe. Redakce Milena Šubrtová. Vyd. 1. Slavkov u Brna: Bedřich Maleček BM Typo, 2007. 82 s. ISBN 80-9903339-9-0.
Arendtová, Hannah. Původ totalitarismu I – III. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 1996. 679 s. ISBN 80-86005-13-5.
Bernik, France, Dolgan, Marjan. Slovenska vojna proza. 1. natis. Ljubljana: Slovenska matica, založba Bogo Grafenauer, 1988. 344 s.
Bettelheim, Bruno. Za tajemstvím pohádek: proč a jak je číst v dnešní době. Vyd. 1. Praha: NLN, 2000. 335 s. ISBN 80-7106-290-1.
Blažič, Milena. Uvod v teorijo mladinske književnosti. In Jezik in slovstvo, 2007-06. [online] <http://www.jezikinslovstvo.com/pdf/2007-06-Razprave-MilenaMilevaBlazic.pdf> [cit. 14. 3. 2012].
Cesty současné literatury pro děti a mládež: dotyky, kontexty, literatura pro mládež a didaktika. Redakce Milena Šubrtová. Vyd. 1. Slavkov u Brna: Bedřich Maleček BM Typo, 2005. 111 s. ISBN 80-903339-6-6.
Čeňková, Jana et al. Vývoj literatury pro děti a mládež a její žánrové struktury. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 171 s. ISBN 80-7367-095-X.
Dorovský, Ivan, Řeřichová, Vlasta et al. Slovník autorů literatury pro děti a mládež I. Zahraniční spisovatelé. Vyd. 1. Praha: Libri, 2007. 847 s. ISBN 978-7277-314-5.
Dović, Marijan. Slovenski pisatelj: razvoj vloge literarnega proizvajalca v slovenskem literarnem sistemu. 1. izdaja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 338 s. ISBN 978-961-254-028-9.
Genčiová, Miroslava. Literatura pro děti a mládež / ve srovnávacím žánrovém pohledu/. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 254 s. ISBN 14-326-84.
Glušič, Helga. Slovenska pripovedna proza v drugi polovici dvajsetega stoletja. 1. izdaja. Ljubljana: Slovenska matica, 2002. 311 s. ISBN 961-213-092-2.
Glušič, Helga. Sto slovenskih pripovednikov. 1. izdaja. Ljubljana: Prešernova družba, 1996. 218. s. ISBN 961-6186-213.
Goljevšček, Alenka. Pravljice, kaj ste? 1. izdaja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1991. 205 s.
Grahek, Sabina. Fantastično, pravljično, nonsensno. In Otrok in knjiga, Maribor 1995, letnik 22, št. 39-40, s. 24-37.
Chaloupka, Otakar, Voráček, Jaroslav. Kontury české literatury pro děti a mládež. Vyd. 2. Praha: Albatros, 1984. 540 s. ISBN 13-786-84.
Janáček, Jiří. Literatura pro děti a mládež. Vyd. 1. Liberec: Technická univerzita, Katedra českého jazyka a literatury, 1997. 207 s. ISBN 80-7083-241-X.
Janáčková, Blanka. Literatura pro děti a mládež pro kombinované studium. Vyd. 1. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta pedagogická, 1999. 108 s. ISBN 80-7044-245-X.
Janež, Stanko. Slovenska mladinska proza: poglavitna dela, označitve in vsebine. 1. natis. Ljubljana: samozaložba, 1993. 170 s.
Kobe, Marjana. Pogledi na mladinsko književnost. 1. izdaja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 203 s.
Kobe, Marjana. Sodobna pravljica. In: Otrok in knjiga, Maribor 1999, letnik 26, št. 47, s. 5-11; Maribor 2000, letnik 27, št. 49, s. 5-12; Maribor 2000, letnik 27, št. 50, s. 6-15.
Kordigel, Metka. Mladinska literatura v šoli ali Je mogoče s pomočjo mladinske literature vzgajati, ne da bi jo pri tem naredili bolno? In Otrok in knjiga. Maribor 1997, letnik 24, t. 43, s. 13-23.
Kos, Janko. Književnost: učbenik literarne zgodovine in teorije. 3. natis prenovljene izdaje. Maribor: Založba Obzorja, 1997. 469 s. ISBN 86-377-0464-6.
Kos, Janko. Primerjalna zgodovina slovenske literature. 1. natis. Ljubljana: Znanstveni institut Filozofske fakultete: Partizanska knjiga, 1987. 265 s.
Kovač, Polonca. Ali obstajajo teme, ki jih je treba otrokom zamolčati? In Otrok in knjiga, Maribor 1998, letnik 25, št. 46, s. 76-78.
Kovalčík, Zdeněk, Urbanová, Svatava. Minimum z literatury pro děti a mládež. Stručný chronologický, tematický a žánrový přehled české literatury pro děti a mládež. Vyd. 1. Ostrava: SCHOLAFORUM, 1996. 77 s. ISBN 80-86058-15-8.
Lenderová, Milena, Rýdl, Karel. Radostné dětství? Vyd. 1. Praha, Litomyšl: Ladislav Horáček – Paseka, 2006. 384 s. ISBN 80-7185-647-9.
Machado, Ana Maria. Ideologija in otroška literatura. In Otrok in knjiga, Maribor 2000, letnik 27, št. 50, s. 54-64.
Mladinska knjiga – Levstikove nagrade. [online] <http://www.mladinska.com/knjige/knjizne_nagrade/levstikove__nagrade> [cit. 8. 12. 2012].
Mocná, Dagmar, Peterka, Josef a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Vyd. 1. Praha – Litomyšl: Paseka, 2004. 704 s. ISBN 80-7185-669-X
Möderndorfer, Vinko. Koroške ljudske pravljice in pripovedke. 1. izdaja. Celovec: Drava, 1992. 116 s.
Nikolajeva, Maria. Verbalno in vizualno: slikanica kot medij. In Otrok in knjiga, Maribor 2003, letnik 30, št. 58, s. 5.27.
Databáze Národní knihovny ČR. [online] <http://aleph.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-b&local_base=nkc> [cit. 5. 12. 2012].
Pirnat-Cognard, Zlata. Pregled mladinskih književnosti jugoslovanskih narodov, 1945-1968. 1. izdaja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1980. 478 s.
Pogačnik, Jože et al. Slovenska književnost III. 1. izdaja, 1. natis. Ljubljana: DZS, 2001. 615 s. ISBN 86-341-1936-X.
Propp, Vladimir Jakovlevič. Morfologie pohádky a jiné studie. Vyd. 2. Jinočany: Nakladatelství H & H, 2008. 343 s. ISBN 987-80-7319-085-9.
Saksida, Igor. Bralni izzivi mladinski književnosti. 1. izdaja. Domžale: Izolit, 2005. 216 s. ISBN 961-627-992-0.
Saksida, Igor. Mladinska književnost med literarno vedo in književno didaktiko. 1. izdaja. Maribor: Obzorja, 1994. 266 s. ISBN 86-377-0699-1.
Sirovátka, Oldřich. Česká pohádka a pověst v lidové tradici a dětské literatuře. Vyd. 1. Brno: Ústav pro etnografii a folkloristiku Akademie věd České republiky, 1998. 183 s.
Slezáková, Magdalena. Tam a zase zpátky: reálný a fantazijní svět ve fantazijních příbězích Jože Snoje. Bakalářská práce. Vedoucí Alenka Jensterle-Doležalová. Praha: Univerzita Karlova: Filozofická fakulta, 2010. 60 s.
Slovenski filmski center: javna agencija. [online] <http://www.film-center.si/> [cit. 26. 12. 2012].
Stewart, Susan. Nonsense: Aspects of Intertextuality in Foklore and Literature. Baltimore: J. Hopkins Univ. Pr., 1979. 228 st. ISBN 0-8018-2258-0.
Svetina, Marinka. Eli Peroci v spomin. In Otrok in knjiga, Maribor 2002, letnik 29, št. 53, s. 89-91.
Šubrtová, Milena. Kapitoly ze světové literatury pro mládež I., II. Vyd. 1. Brno, Cerm, 1998. 16 s. ISBN 80-7204-072-3.
Todorov, Tzvetan. Úvod do fantastické literatury. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2010. 166 s. ISBN 978-80-246-1676-6.
Toman, Jaroslav. Vybrané kapitoly z teorie dětské literatury. Vyd. 1. České Budějovice: PF JU, 1992. 98 s. ISBN 80-7040-055-2.
Urbanová, Svatava. Meandry a metamorfózy dětské literatury. Vyd. 1. Olomouc: Votobia, 2003. 363 s. ISBN 80-7198-548-1.
Urbanová, Svatava. Historický vývoj žánrů literatury pro mládež – antologie. Žánry, osobnosti, díla. Vyd. 2. Ostrava: Ostravská univerzita: Pedagogická fakulta, 1998. 174 s. ISBN 80-7042-136-3.
Virtualna knjižnica Slovenije COBISS. [online] <http://www.cobiss.si> [cit. 5. 12. 2012].
Vlašín, Štěpán a kol. Slovník literární teorie. Vyd. 1. Praha: Československý spisovatel, 1997. 471 s.
Wikivir. [online] < http://sl.wikisource.org/wiki/Main_Page> [cit. 29. 12. 2010].
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html