Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Alternativy povolovacího režimu provádění staveb
Thesis title in Czech: Alternativy povolovacího režimu provádění staveb
Thesis title in English: Alternatives to the regime of permission for construction work
Key words: VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY; ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ; STAVEBNÍ ZÁKON.
English key words: THE PUBLIC LAW CONTRACT ON REALIZATION OF THE STRUCTURE; THE SUMMARY BUILDING PERMIT PROCEEDINGS; THE BUILDING ACT.
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Supervisor: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.12.2011
Date of assignment: 06.12.2011
Date and time of defence: 01.06.2012 11:00
Venue of defence: 105
Date of electronic submission:04.04.2012
Date of submission of printed version:04.04.2012
Date of proceeded defence: 01.06.2012
Reviewers: JUDr. Petr Svoboda, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Náplní práce je analýza institutu veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby a institutu zkráceného stavebního řízení. Jedná se o instituty na úseku stavebního řádu nově zavedené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon") s účinností od 1.1.2007. Tyto instituty jsou alternativy povolovacího režimu provádění staveb a nahrazují za splnění všech zákonných podmínek v celém rozsahu stavební povolení. Právní úprava veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby je obsažena v § 116 stavebního zákona a prováděcí vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, přičemž se subsidiárně použije úprava veřejnoprávních smluv obsažená v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád. Právní úprava zkráceného stavebního řízení je obsažena v § 117 stavebního zákona a vyhlášce č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Dále náplň práce tvoří přiblížení návrhu novely zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jež se v současné době nachází v legislativním procesu, a jejímž hlavním cílem je upřesnění a vyjasnění dosud kusé právní úpravy.
Preliminary scope of work in English
The content of the thesis is to analyze the legal regulation of the public law contract on realization of the structure, which can be concluded under the Section 116 of the Building Act with the approval of the respective authorities between the building office and the developer and the summary building permit proceedings under the Section 117 of the Building Act, which consists in a concluded contract on making a check of the design documentation for the structure between the developer and an authorized inspector. The both institutes (ie., the public law contract on realization of the structure and the summary building permit proceedings) are capable to replace the building permit. The content of the thesis is to point out shortcomings in the current legislation in connection with the proposed amendment to the Building Act. The main goal of the proposed amendment to the Building Act is unclear the provisions of the Building Act connected with these alternatives to the classical building permit proceeding and to realize fully its functions
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html