Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Klasifikace vegetačního pokryvu z dat DPZ pro účely vyhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou
Thesis title in Czech: Klasifikace vegetačního pokryvu z dat DPZ pro účely vyhodnocení rizika nákazy klíšťovou encefalitidou
Thesis title in English: Tick-borne encephalitis risk assessment based on classification of vegetation from remote sensing data
Key words: LANDSAT, klasifikace, vegetace, klíšťová encefalitida
English key words: LANDSAT, classification, vegetation, tick-borne encephalitis
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Supervisor: Ing. Markéta Potůčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2011
Date of assignment: 20.01.2012
Date of electronic submission:28.08.2012
Date of proceeded defence: 20.09.2012
Opponents: prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
 
 
 
Preliminary scope of work
Základem pro určování míst výskytu klíštěte je znalost vegetačního pokryvu, na jehož různé typy se Ixodes Ricinus váže, přičemž záleží spíše na struktuře porostu, nežli na syntaxonomickém složení. Cílem diplomové práce bude provést klasifikaci modelových území v časových horizontech 1998 – 2002 a 2006 – 2010 do devíti lesních tříd daných předchozími studiemi, a to strukturně homogenní smrkové kultury, strukturně a druhově heterogenní jehličnaté porosty, smíšené porosty, většinou vysoké (kmenoviny) a s převahou jehličnanů, listnaté křoviny s drobným zrnem porostní mozaiky, smíšené porosty, většinou nízké (mlází a tyčoviny) a s převahou listnáčů, strukturně silně heterogenní mladé listnaté porosty a porostní rozhraní (ekotony), strukturně homogenní listnaté tyčoviny, strukturně homogenní listnaté kmenoviny, strukturně heterogenní listnaté kmenoviny.
Pro klasifikaci budou použita data LANDSAT 5, popř. jiná dostupná družicová data vhodná pro mapování s celonárodním pokrytím, ale prostorovým rozlišením dostatečným pro uvedený stupeň podrobnosti klasifikace (např. SPOT). V rámci diplomové práce budou řešeny následující dílčí problémy:
1. Vliv převzorkování scén LANDSAT kubickou konvolucí na výsledek klasifikace
2. Tvorba masky lesa z družicových dat a její verifikace s využitím ortofot, dat ZABAGED, popř. databáze ÚHÚL
3. Definice trénovacích a kontrolních ploch terénním šetřením
4. Volba a definice klasifikátoru
5. Přenositelnost klasifikátoru na jinou scénu
6. Verifikace výsledků klasifikace a vyhodnocení změny mezi časovými horizonty
Diplomová práce vzniká v rámci projektu „Mapování přírodních ohnisek zoonóz přenosných na člověka v ČR a jejich změny ovlivněné modifikacemi klimatu“, který je pokračováním výzkumu řešeného za podpory Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví České republiky, konkrétně projektů „Využití družicových dat pro prognózu výskytu klíštěte Ixodes Ricinus jako základ prevence jím přenášených chorob z let 1993 – 1995“ a „Predikce míst zvýšeného rizika napadení klíštětem Ixodes Ricinus a nákazy klíšťovou encefalitidou na území Čech z let 1997 – 1999.“
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html