Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Prostorová distribuce jedinců sumce velkého Silurus glanis ovlivněná známostí
Thesis title in Czech: Prostorová distribuce jedinců sumce velkého Silurus glanis ovlivněná známostí
Thesis title in English: Spatial distribution of the European catfish Silurus glanis influenced by familiarity
Key words: známost, skrývací chování, prostorová distribuce, sumec velký
English key words: familiarity, sheltering behaviour, spatial distribution, wels catfish
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Ecology (31-162)
Supervisor: prof. doc. Mgr. Ondřej Slavík, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.11.2011
Date of assignment: 30.11.2011
Date of electronic submission:06.05.2013
Date of proceeded defence: 04.06.2013
Opponents: prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Vztah mezi nepříbuznými jedinci ryb založený na opakovaných vzájemných kontaktech se nazývá známost. Známost a případné společné rozhodování známých jedinců může být výhodné např. z důvodu snížení vzájemné agresivity, efektivnějšího vyhledávání potravy a ochrany před predátory. Cílem této diplomové práce je testovat vliv známosti na prostorovou distribuci juvenilních jedinců sumce velkého při využívání zdrojů, v tomto případě úkrytů. Sumec je pro podobné experimenty vhodný zejména pro silné sociální vazby v juvenilním stadiu. Experiment probíhá v laboratorním prostředí oválného kanálu, kde dochází ke kontaktům dvou skupin navzájem nepříbuzných sumců. Jedinci uvnitř skupin jsou společně chováni od narození, ale mezi jedinci z různých skupin ke kontaktu nikdy nedošlo. Součástí experimentu je učení sumců využívat uměle vytvořené a standardizované úkryty. Během vlastního experimentu dochází ke kontaktu mezi oběma skupinami za podmínek, kdy počet sumců je vyšší nebo nižší než počet úkrytů. Pro monitorování distribuce jedinců je používán značkovací systém pasivních integrátorů (Passive Integrated Transponder, PIT) a antén. Značky jsou v podstatě mikročipy a zároveň mikro-vysílačky, které vysílají individuálně kódovanou informaci při kontaktu s anténou. Oválný kanál je vybaven 16 anténami, zaznamenávající prostorové rozmístění pokusných jedinců.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html