Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv prostorové schematizace povodí na přesnost modelu akumulace a tání sněhu
Thesis title in Czech: Vliv prostorové schematizace povodí na přesnost modelu akumulace a tání sněhu
Thesis title in English: Influence of catchment spatial subdivision on the accuracy of the snow accumulation and snowmelt model
Key words: srážko-odtokový model, akumulace sněhu, tání sněhu, prostorová distribuce parametrů
English key words: rainfall-runoff model, snow accumulation, snowmelt, spatial distribution of the parameters
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.11.2011
Date of assignment: 21.11.2011
Date of electronic submission:19.08.2013
Date of submission of printed version:21.08.2013
Date of proceeded defence: 19.09.2013
Reviewers: RNDr. Václav Šípek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cíle práce
1) Sestavení a kalibrace vybraného modelu akumulace a tání sněhu (typ degree-day) na vybraných malých horských povodích
2) Sledování vlivu prostorové distribuce parametrů modelu (především počtu dílčích povodí a charakteru výškových pásem) na přesnost simulací akumulace a tání sněhu
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
První část práce bude věnována zhodnocení stavu poznatků o vlivu prostorového rozložení parametrů srážko-odtokových modelů na simulaci odtoku z povodí. Větší důraz bude kladen na ty vstupní parametry, které souvisí se sněhovou komponentou modelu (vodní hodnota sněhu SWE, teplota vzduchu, teplotní faktor tání, nadmořská výška).
Druhá část práce bude zaměřena na sledování vlivu prostorové diskretizace modelu na přesnost simulací akumulace a tání sněhu. Důraz bude kladen na zhodnocení vlivu počtu a velikosti dílčích povodí a počtu a rozpětí výškových pásem. Uvedené parametry ovlivňují především podrobnost zadávaných vstupních dat SWE a teploty vzduchu. Výsledné simulace budou ověřeny na podkladech terénního a staničního monitoringu SWE.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html