Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Obraz ženy v české reformaci
Thesis title in Czech: Obraz ženy v české reformaci
Thesis title in English: Women´s Picture in Czech Reformation
Key words: žena, středovek, česká reformace,
English key words: Women, Medieval, Czech Reformation
Academic year of topic announcement: 2011/2012
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra historické teologie a církevních dějin (28-04)
Supervisor: doc. ThDr. Mgr. Ing. Kamila Veverková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.10.2011
Date of assignment: 30.05.2012
Date and time of defence: 10.06.2013 00:00
Date of electronic submission:15.05.2013
Date of proceeded defence: 10.06.2013
Reviewers: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce charakterizuje ženu v období české reformace. První kapitola se zabývá prostředím české reformace. Od vlády Karla IV. přes průřez historií husitství, zakončené smrtí Jiříka z Poděbrad. Druhá část práce je věnována vybraným českým reformátorům a poslednímu husitskému králi. Třetí část se zabývá konkrétními příklady žen, které byly pro dobu reformace výjimečné. Poslední čtvrtá část pojednává o rolích ženy. Od narození do smrti. Popisuje roli ženy v rodině, v křesťanském životě a ve společnosti. Práce je zakončena úvahou o ženě v české reformaci a dnešní době.
Preliminary scope of work in English
This work characterizes women in era of the czech reformation. The first chapter is about ambience of the czech reformation. From Charles IV.´government, to midship history of the Hussites, the work is ended by death of Jiřík z Poděbrad. The second part is dedicated to selected men of the czech reformation, to the last hussites king. The third part is about specific examples of women, which were for special reformation era. The last fourth part is about woman role. From birth to death. Work describes woman´s role in the family, Christian life and in the society. End of the work is a reflection about woman in the czech reformation and woman today.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html