Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Komparace referend o devoluci ve Walesu
Thesis title in Czech: Komparace referend o devoluci ve Walesu
Thesis title in English: Comparison of referendums on devolution in Wales
Key words: Wales, referendum, devoluce, Velšské národní shromáždění, Labouristická strana, Velká Británie, pravomoce
English key words: Wales, referendum, devolution, Welsh National Assembly, Labour Party, Great Britain, powers
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of European Studies (23-KZS)
Supervisor: PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.10.2011
Date of assignment: 13.10.2011
Date and time of defence: 20.06.2012 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:17.05.2012
Date of proceeded defence: 20.06.2012
Opponents: Mgr. Kateřina Miklošová
 
 
 
References
Knihy a kapitoly z knih:
BOGDANOR, Vernon. Devolution in the United Knigdom. Oxford: Oxford University Press, 2001.
BRADBURY, Jonathan. „The Devolution Debate in Wales during the Major Governments: The Politics of a Developing Union State?“ V: Remaking the Union: Devolution and British Politics in the 1990s, ed. ELCOCK, Howard a KEATING, Michael, 120-140. Londýn: Frank Cass Publishers, 1998.
CABADA, Ladislav et al. Úvod do studia politické vědy. Praha: EUROLEX BOHEMIA, 2002.
DEACON, Russell. Devolution in Britain today. Manchester: Manchester University Press, 2006.
EVANS, John Gilbert. Devolution in Wales: Claims and Responses, 1937 - 1979. Cardiff: University of Wales Press, 2006.
FIALA, Petr a PITROVÁ, Markéta (eds.). Evropská referenda. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005.
JONES, J. Barry a BALSOM, Denis. The Road to the National Assembly for Wales. Cardiff: University of Wales Press, 2000.
POWELL, David. Nationhood & Identity. The British State since 1800. Londýn: I. B. Tauris Publishers, 2002.
ROVNÁ, Lenka. Kdo vládne Británii? Praha: SLON, 2004.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. „Spojené království Velké Británie a Severního Irska.“ V: Komparace politických systémů I, ed. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra, 105-160. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2005.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. „Spojené království Velké Británie a Severního Irska: devoluce – tradice – změna.“ V: Komparace politických systémů. Základní modely demokratických systémů, ed. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra et al., 95-153. Praha: Oeconomica, 2008.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. „Komparativní metoda v politologii“ V: Komparace politických systémů. Základní modely demokratických systémů, ed. DVOŘÁKOVÁ, Vladimíra et al., 95-153. Praha: Oeconomica, 2008.

Články a studie:
MORGAN, Kenneth O. „Welsh Nationalism: The Historical Background“. Journal of Contemporary History 6, č. 1 (1971): 153-159 a 161-172. Staženo dne 12. 3. 2012. http://www.jstor.org.
ROBBINS, Keith. „ ,This Grubby Wreck of Old Glories´: The United Kingdom and the End of British Empire.“ Journal of Contemporary History 15, č. 1 (1980): 81-95. Staženo dne 15. 3. 2012. http://www.jstor.org.
ROZSÍVALOVÁ, Olga. „Institut referenda v politickém systému Velké Británie a jeho uplatnění při ustavování volených shromáždění ve Skotsku a Walesu.“ Bakalářská práce, Univerzita Karlova v Praze, 1999.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. „Labour Party a koncept Velšského národního shromáždění (1945-1999).“ Politologická revue 6, č. 1 (2000): 5-24.
ŘÍCHOVÁ, Blanka. „Proměny velšského nacionalismu,“ Politologická revue 8, č. 1 (2002): 120-140.

Internetové stránky:
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM. „Evropská referenda“. Staženo dne 7. 5. 2012. http://www.europeum.org/cz/integrace/24-integrace-2/633-evropska-referenda.
National Assembly for Wales. „The History of Welsh Devolution“. Staženo dne 8. 4. 2012. http://www.assemblywales.org/abthome/role-of-assembly-how-it-works/history-welsh-devolution.htm.
National Assembly for Wales. „The Referendum“. Staženo dne 16. 5. 2012. http://www.assemblywales.org/gethome/vote2011/get_involved-referendum.htm.
Welsh Language Board. „The Welsh Language: History“. Staženo dne 3. 5. 2012. http://l.‘
w.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120330000846/http://www.byig-wlb.org.uk/English/Pages/index.aspx.
Welsh Language Board. „The Welsh Language: Number of speakers“. Staženo dne 3. 5. 2012. http://www.webarchive.org.uk/wayback/archive/20120330005030/http://www.byig-wlb.org.uk/English/welshlanguage/Pages/WhoaretheWelshspeakersWheredotheylive.aspx.
Preliminary scope of work
Úvahy o ustavení velšského shromáždění se ve Velké Británii zejména v programu Labouristické strany rozvíjely již od 60. let 20. století. V roce 1979 proběhlo referendum, v němž lidé hlasovali o vzniku Velšského národního shromáždění. Ustavení této instituce bylo odmítnuto většinou čtyři ku jedné a Velšané se tak rozhodli nepodpořit devoluci, doporučenou v závěrech tzv. Kilbrandonovy komise. Velšské národní shromáždění bylo založeno v roce 1998 na základě výsledků referenda uskutečněného roku 1997 a po svém vzniku přejalo vymezené legislativní pravomoce pro Wales. V referendu z roku 1997 se obyvatelé Walesu souhlasem s vytvořením Velšského národního shromáždění rozhodli podpořit zahájení procesu devoluce, ačkoliv souhlas s existencí instituce byl vysloven pouze velmi těsnou většinou.
Preliminary scope of work in English
Contemplations about establishing of the National Assembly for Wales were developing especially within the Labour Party programme since 60's of the 20th century. Referendum on creating the National Assembly for Wales took place in 1979. Its existence was refused by majority 4:1 so Welsh people decided not to support devolution. The devolution was recommended in conclusions of the Kilbrandon Report. The National Assembly for Wales was established in 1998 on basis of 1997 referendum results. After its creation it took over devolved legislative powers for Wales. In 1997 referendum Welsh people decided to support the idea of devolution, altough their approval was expressed by only a narrow majority.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html