Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Změna exprese imunitních genů při vzniku zánětu u ptáků
Thesis title in Czech: Změna exprese imunitních genů při vzniku zánětu u ptáků
Thesis title in English: Changes in expression of immune-related genes after induction of inflammation in birds
Key words: adhezivní molekuly, cytokiny, genová exprese, imunita, leukocyty, ptáci, receptory, zánět
English key words: adhesion molecules, cytokines, gene expression, immunity, leukocyte, birds, receptors, inflammation
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Zoology (31-170)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.11.2011
Date of assignment: 23.11.2011
Date of electronic submission:23.08.2013
Date of submission of printed version:23.08.2013
Date of proceeded defence: 11.09.2013
Reviewers: Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Zánět je jedním z důležitých imunologických mechanismů chránících živočichy před chorobami. Práce by měla shrnout současné informace o změnách genové exprese ve tkáních po vzniku zánětlivé imunitní odpovědi u ptáků. Stručně a přehledně by měla pojednávat jak o molekulách na povrchu jednotlivých typů buněk (efektorové molekuly, receptory, signální a vazebné molekuly), tak i o signalizaci prostřednictvím rozpustných faktorů (zejm. cytokiny). Práce nemá vyčerpávajícím způsobem popsat jednotlivé poznatky, ale spíše uceleným způsobem uspořádat hlavní rysy této imunitní reakce u ptáků, upozornit na odlišnosti oproti situaci u jiných skupin obratlovců (především u savců) a podnítit zvídavost studenta pro další práci. Možné téma navazující DP: Exprese Toll-like receptorů při kožním zánětu u zebřičky pestré.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html