Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zaměstnávání cizinců ve zdravotnickém zařízení
Thesis title in Czech: Zaměstnávání cizinců ve zdravotnickém zařízení
Thesis title in English: Employment of foreigners in the medical facilities
Key words: pobyt cizinců, zaměstnávání cizinců, uznávání kvalifikací, zdravotnické zařízení, zdravotnický pracovník
English key words: stay of foreigners, employment of foreigners, recognition of qualification, medical facilities, hospital staff.
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Eva Prošková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.09.2011
Date of assignment: 01.09.2011
Date and time of defence: 13.09.2011 09:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Date of electronic submission:01.09.2011
Date of proceeded defence: 13.09.2011
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Opponents: Ing. Kateřina Přibylová
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je prokázat schopnost písemně formulovat výsledky samostatné odborné, vědecké práce, prováděné pod dohledem vedoucího práce nebo školitele, včetně schopnosti práce se zahraničními zdroji. Obsah závěrečné práce má odpovídat nárokům kladeným na odborný resp. vědecký text z oblasti zdravotnických disciplin. Těmto požadavkům musí práce odpovídat i po stránce jazyku a stylu.

Styl musí být odborný, naprosto věcný, stručný a používající přesně definované pojmy, bez gramatických a stylistických chyb.
Struktura závěrečné práce odpovídá v podstatě struktuře původního článku, tj.Úvod, teoretická část, Metodika, Výsledky, Diskuse, Závěry, Literatura, Tabulky, grafy, schemata, Poznámky a Poděkování. Tyto jednotlivé oddíly se mohou případně i spojovat (Výsledky a diskuse), popř. být dle potřeby dalšími. V těchto oddílech pak také student musí prokázat, že má schopnosti a dovednosti, jež jsou v nich předpokladem úspěšného jejich naplnění.
References
Příklady doporučené literatury:
ARMSTRONG, M. Personální management. Praha Grada 1999.
Balga, Jozef.Systém schengenského acquis.Bratislava : Veda, 2009.
BOUŠKOVÁ, P. a kol. Zaměstnávání cizinců a vysílání zaměstnanců a OSVČ do ciziny. Olomouc: ANAG 2006.
JOKLOVÁ, K., RYŠAVÁ, J. a kol. Zaměstnání cizinců a vysílání pracovníků do zahraničí. Praha : ASPI, 2009
KŘEPELKA, F. Evropské zdravotnické právo. Praha: LexisNexis 2004.
OECD. Cesty k efektivně fungujícím zdravotnickým systémům. Kostelec nad Černými lesy, IZPE. 2004.
Poverty, international migration and asylum / edited by George B. Borjas and Jeff Crisp. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2005.
Evropská komise. Chcete pracovat v jiném členském státě EU? : zjistěte, jaká jsou vaše práva! Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, 2007


Právní předpisy a doporučení ústředních orgánů státní správy v oblasti uznávání kvalifikací a cizineckého režimu, včetně komunitárního práva.
Zákon č. 18/2004 Sb., zákon č. 95/2004 Sb., zákon č. 96/2004 Sb. a jejich prováděcí právní předpisy
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
Vyhl. č. 274/2004 Sb., kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Nařízení Rady č.1408/71 o koordinaci soustav sociálního zabezpečení
Nařízení Rady č. 1612/68, o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství
Smlouva o založení ES
Sdělení Ministerstva zdravotnictví č. ZD01/2007 Doporučené administrativní postupy při provádění nařízení Rady (EHS) 1407/71 a 574/72 a mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení

Odborné časopisy.
Preliminary scope of work
Cíl: Charakterizovat požadavky na legální pobyt, zaměstnání a uznání kvalifikací a současný stav zaměstnávání cizinců v českých zdravotnických zařízeních.Formulace pracovní hypotézy, popřípadě také dílčích pracovních hypotéz, které bude diplomantka v praktické části ověřovat.
Teoretická část: Zpracování literatury v oblasti související s mezinárodní migrací zdravotnických pracovníků, pobytem, pravidly pro zaměstnání a uznání kvalifikací, shrnutí dosavadních výzkumů a průzkumů, včetně případných diplomových prací v souvisejících oblastech.
Praktická část: Zjištění stavu ve vybraném zdravotnickém zařízení, popř. srovnání dvou zdravotnických zařízení. Zjištění faktického stavu kvantitativně i z hlediska struktury profesí a pracovního zařazení cizinců. Zjištění, zda a popřípadě proč jsou porušovány právní předpisy.
Metodické postupy: V teoretické části rešerše litaratury a pramenů, včetně zahraničních zdrojů, v praktické části kombinace kvantitativního a kvalitativního výzkumu, včetně použití vhodných statistických metod.
Výsledky a diskuse: Diplomantka dosažené výsledky přehledně popíše, doplní přehlednými tabulkami, grafy apod. V diskusi přesvědčivě interpretuje tyto výsledky, srovná s hypotézou (hypotézami) a popřípadě s výsledky dalších výzkumů na dané téma. Zhodnotí soulad právní úpravy s praxí.
Závěry: Diplomantka shrne, zda dosažené výsledky splnily cíle práce, vyvodí praktické závěry pro praxi a doporučí další oblasti, které by bylo potřeba objasnit.
Bibliografie, použitá literatura a prameny: Diplomantka uvede pouze ty prameny a literaturu, z které skutečně při práci čerpala. Dodrží citační zásady v souladu s interními, právními a dalšími normami.
Preliminary scope of work in English
The subject of this diploma thesis is to characterize the requirements on legal stay of foreign employees in the Czech Republic, their employment and recognition of their qualification.
Topics found in the literature and associated to international migration of employees in medical facilities, topics associated to their legal stay in the Czech Republic, rules of employing them and rules of recognition of their qualification are described in theoretical part of my diploma thesis. The main goal of the practical part is to find out what is the state in 2 medical facilities which took part in my research. And to compare them from the perspective of their quality, according to the structure of all professions and work adjustment of foreign employees. Also to find out if and eventually why the legal regulations are contravened.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html