Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Geografické a socioekonomické aspekty separatismu ve Španělsku - případová studie Katalánsko a Baskicko
Thesis title in Czech: Geografické a socioekonomické aspekty separatismu ve Španělsku - případová studie Katalánsko a Baskicko
Thesis title in English: Geographical and Socioeconomic Aspects of Separatism in Spain - a Case Study of Catalonia and the Basque Country
Key words: nacionalismus, separatismus, Španělsko, Katalánsko, Baskicko
English key words: Nationalism, Separatism, Spain, Catalonia, Basque Country
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Jiří Tomeš, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.08.2011
Date of assignment: 11.08.2011
Date of electronic submission:30.04.2012
Date of proceeded defence: 30.05.2012
Opponents: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předmětem zkoumání předkládané diplomové práce je zhodnocení faktorů, které ovlivňují genezi nacionálních aspirací a separatistických tendencí na dvou řádovostních úrovních - na úrovni španělských autonomních společenství a mezi comarcas v Baskicku a Katalánsku. Důraz je primárně kladen na diferenciaci mezi vlivem ekonomických aspirací a etno-nacionální identity. V teoretické rovině práce pojednává o přístupech k nacionalismu, jeho typologii, zdrojích a aktivizaci, stejně jako o vývoji společenského uspořádání a asymetrického systému dělby pravomocí ve Španělsku. Pro potřeby analýzy jsou užity dva indikátory intenzity projevovaného nacionalismu - konstituční preference a volební chování - a následně jsou testovány ve vztahu se socioekonomickými charakteristikami, etno-kulturními projevy, popřípadě relevantními demografickými charakteristikami. V práci je rovněž hodnocen nastavený systém fiskální redistribuce mezi regiony a centrální vládou.
Preliminary scope of work in English
The subject of research of this presented diploma thesis is the evaluation of the factors that influence the genesis of nationalist aspirations and separatist tendencies on two scale levels: the level of Spanish Autonomous Communities, and between comarcas in the Basque Country and Catalonia. Emphasis is placed primarily on the differentiation between the influence of economic aspirations and ethno-national identity. On the theoretical level, the thesis discusses approaches to nationalism, its typology, resources and activation, as well as the development of social organization and the asymmetrical division of powers in Spain. For the purposes of analysis, two indicators of intensity of expressed nationalism are used - constitutional preference and voting behavior - and then each are tested in relation to socio-economic characteristics, ethno-cultural manifestations, or relevant demographic characteristics. The thesis also evaluates the system of set fiscal redistribution between regions and central government.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html