Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Zaměstnanost studentů navazujícího magisterského studia v prezenční formě na FF UK
Thesis title in Czech: Zaměstnanost studentů navazujícího magisterského studia v prezenční formě
na FF UK
Thesis title in English: Employment rate of students of 2nd University degree in FF UK
Key words: Zaměstnanost studentů, systém vysokoškolského vzdělávání, reforma systému vysokoškolského vzdělávání
English key words: Employment issues of students, university education system, reformation of the university education
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.08.2011
Date of assignment: 09.08.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 07.02.2012
Date and time of defence: 24.09.2012 00:00
Date of electronic submission:27.06.2012
Date of proceeded defence: 24.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Guidelines
Zásady pro vypracování:
1. Studium odborné literatury. 2. Stanovení cíle práce. 3. Příprava výzkumu: určení zkoumaného problému, hypotéz a cílů výzkumu, charakteristika výzkumného vzorku, příprava materiálů pro výzkum. 4. Realizace výzkumu. 5. Zhodnocení výsledků a určení závěrů.
Abstrakt
Diplomová práce se zabývá problematikou zaměstnanosti studentů, kteří studujív prezenční formě na FF UK v navazujícím magisterském programu. Teoretická částtéto práce se věnuje hlavním otázkám souvisejícími s vysokoškolským vzděláváním. Zabývá se systémem vysokoškolského vzdělávání, finančním zdrojům vysokoškolského vzdělávání, finančním aktivitám studentů, sociálním nerovnostem v přístupuk vysokoškolskému vzdělávání a také reformě vysokoškolského vzdělávání.
V praktické části diplomové práce je popsána charakteristika výzkumné metodya její aplikace. Hlavní použitou výzkumnou metodou je dotazník určený pro studenty navazujícího magisterského studia na FF UK studující v prezenční formě. V závěru práce jsou uvedeny výsledky a závěry z výzkumu.

Abstract
The thesis deals with the employment issues of students studying the master's degree programme at Faculty of Arts at Charles University. Theoretical part of the thesis deals with main questions related to university education such as the system of university education, financial sources of university education, financial activities of the students, social inequality in university education and reform of university education.
Practical part of the thesis contains description of research method and its application. Main research method is a questionnaire, prepared for students studying the master programme of Faculty of Arts at Charles University. The final chapter contains results and conclusion of the research.
References
KLEŇHOVÁ, M; HRABA, J. Analýza ukazatele hodnotící přístup, účast a výstupy z terciárního vzdělávání aneb Kolik vlastně máme studentů – hodně nebo málo?Ústav pro informace ve vzdělávání, 2007, ISBN 978-80-211-0547-8
KOUCKÝ, J.; BARTUŠEK, A.; ZELENKA, M. Účast na financování, financování škol a uplatnění absolventů, Praha: SVP, Pedagogická fakulta Univerzity Kalovy, 2008,ISBN 978-80-7290-370-2
KOUCKÝ, J.; LEPIČ, M. Kvalifikační požadavky na vzdělávání v krajích České republiky, Praha: SVP, Pedagogická fakulta Univerzity Kalovy, ISBN 978-80-7290-371-9
KOUCKÝ, J.; ZELENKA, M. Postavení vysokoškoláků a uplatnění absolventů vysokých škol na pracovním trhu 2010, Praha: SVP, Pedagogická fakulta Univerzity Kalovy, 2010
Dostupné z www: [http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/]
PRUDKÝ, L.; PABIAN, P.; ŠIMA, K. České vysoké školství, Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělání 1989 – 2009, Praha: Grada, 2010, ISBN 978-80-247-3009-7
SIMONOVÁ, N.; MATĚJŮ, P. České vysoké školství na křižovatce, Praha: SOÚ, 2005,ISBN 80-7330-072-9
ZELENKA, M. Přechod absolventů škol ze vzdělávání na pracovní trh, Praha: SVP, Pedagogická fakulta Univerzity Kalovy, 2008, ISBN 978-80-7290-372-6
ZELENKA, M.; RYŠKA R. Charakteristiky vysokoškolského vzdělávání a profesní úspěch, ORBIS SCHOLAE, 2011, roč. 5, č. 1, s. 71 – 94, ISSN 1802-4637
ZELENKA, M.; RYŠKA, R. Přechod ze vzdělání na trh práce a první práce, Reflex 2010: zpráva druhá, Praha: SVP, Pedagogická fakulta Univerzity Kalovy, 2011
Dostupné z www: [http://www.strediskovzdelavacipolitiky.info/]
Kolektiv autorů členů akademické obce UK: Kritický průvodce „reformou“ vysokých škol, Praha: 2012

Internetové zdroje:
Bílá kniha terciárního vzdělávání
Dostupné z www: [http://www.msmt.cz/reforma-terciarniho-vzdelavani/bila-kniha]
EURYBASE: Organizace vzdělávací soustavy České republiky 2009/2010.
Dostupné z www:
[http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports/CZ_CS.pdf]
Hlavní výsledky z výzkumu EUROSTUDENT.
Dostupné z www: [http://rtv.reformy-msmt.cz/soubory-ke-stazeni/vyzkumy/]
Respekt institut: Vzdělání a trh práce, Evropská regionální fóra, 2009.Dostupné z www: [http://www.respektinstitut.cz/evropska-regionalni-fora/page/3/]
Stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Dostupné z www: [http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi]
Stránky Studentské komory a Rady vysokých škol.
Dostupné z www: [http://www.skrvs.cz/index.php?index]
Projekty reformy, hodnocení a podpory terciárního vzdělávání.
Dostupné z www: [http://www.reformy-msmt.cz/#ipn]
Věcný záměr zákona o vysokých školách
Dostupné z www: [http://rtv.reformy-msmt.cz/aktuality/vecny-zamer-zakona-o-vysokych-skolach-a-zakona-financni-pomoci-studentum]
Vysokoškolský vzdělávací systém. Dostupné z www:
[http://www.naric.cz/docs/vysokoskolsky-vzdelavaci-system-0110.pdf]
Zákon č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
Dostupné z www: [http://aplikace.msmt.cz/Predpisy1/sb190-04.pdf]
Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách.
Dostupné z www: [http://www.msmt.cz/file/12768]
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html