Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Novelistika Emilijana Staneva (s ohledem na českou recepci jeho díla)
Thesis title in Czech: Novelistika Emilijana Staneva (s ohledem na českou recepci jeho díla)
Thesis title in English: A short-story production of Emilijan Stanev (with regard to the Czech reception of his work)
Key words: Emilijan Stanev (1907-1979) – novela – psychologická próza – bulharská literatura – animalismus – Veliké Trnovo – válka v literatuře – recepce literárního díla – české překlady z bulharské literatury
English key words: Emilyan Stanev (1907-1979) – short story – psychological prose – Bulgarian literature – animal literature – Veliko Tarnovo – war in literature – reception of literature work – Czech traductions from bulgarian literature
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of South Slavonic and Balkan Studies (21-KJBS)
Supervisor: doc. PhDr. Marcel Černý, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.06.2011
Date of assignment: 30.06.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 08.02.2012
Date and time of defence: 09.09.2013 10:00
Date of electronic submission:20.08.2013
Date of proceeded defence: 09.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Igor Mikušiak
 
 
 
Guidelines
Anotace: Bakalářská práce se zabývá novelistickou tvorbou v díle Emilijana Staneva (1907-1979). V úvodních kapitolách jsou nastíněny obecné rysy novely společně se stručným Stanevovým životopisem a celkovou vývojovou charakteristikou jeho stylu a významnějších próz (s výjimkou poměrně rozsáhlé tvorby pro děti). Těžištěm práce je literárněhistorický kontext (dobové přijetí, celkový přínos) a interpretace pěti novel: Čuždenec (1945 v knize Delnici i praznici; Cizinec), V ticha večer (1948; Za tichého večera), Kradecăt na praskovi (1948; Zloděj broskví), Černiška (1950; Černouška) a Tărnovskata carica (1973; Trnovská princezna). Stranou nezůstává ani problematika českého přijímání Stanevova díla. Cílem práce je podat detailní analýzu novelistiky jednoho z nejvýznamnějších bulharských spisovatelů minulého století a upozornit rovněž na české překlady a s nimi související otázky literárně kritické reflexe a recepce Stanevovy tvorby v českém (částečně též slovenském) prostředí.

English annotation: The work is dealing with the short story elements in the work of Emiliyan Stanev. The initial chapters outline the basic features of a short story together with the brief Stanev´s biography and the general development characteristic of his style and his more significant prose’s (with the exception of a relatively extensive children literary output). The core of the work is a literary-historical context (a period acceptance, an overall contribution) and the interpretation of his five short stories: The Stranger (1945 in the book Delnici i praznici; The Stranger), In a Silent Night (1948; In a Silent Night), The Peach Thief (1948; The Peach Thief), Chernishka (1950; Chernishka) and The Princess of Tarnovo (1973; The Princess of Tarnovo). Even the Czech accepting issue of the Stanev´s work doesn’t stay out. The goal of the work is to give a comprehensive analysis of the short story production of one of the most significant Bulgarian writers of the last century and also to point out to the Czech translations, the question of literary-critical reflection related with them and the reception of Stanev´s literary output in the Czech (also partly Slovak) setting.

Zásady zpracování: Nejprve je nutno provést excerpci a analýzu kritických ohlasů pěti Stanevových novel v bulharském periodickém tisku (k tomu poslouží obsáhlá bibliografie Živky Radevové: Emilijan Stanev (1907-2007). Biobibliografija. Narodna biblioteka „P. R. Slavejkov“ – Kăšta-muzej „Emilijan Stanev“, Veliko Tărnovo 2007). Jejich dobové hodnocení je východiskem práce. Hlavní jádro práce představuje část interpretační, v níž by se autorka měla zaměřit na symptomatické rysy Stanevovy novelistiky ve srovnání s obecnými vlastnostmi novely jakožto literárního žánru. V závěru bakalářské práce bude podána bibliografie českých překladů a ohlasů Stanevova díla a zhodnocena jeho recepce.
References
- is [= Ivan Sarandev]: Stanev Emilijan [bio-bibliografické heslo]. In: Georgi Vanev [gl. red.]: Rečnik na bălgarskata literatura III. P-Ja. Izdatelstvo na BAN, Sofija 1982, s. 345-351.
- Živka Radeva: Emilijan Stanev (1907-2007). Biobibliografija. Narodna biblioteka „P. R. Slavejkov“ – Kăšta-muzej „Emilijan Stanev“, Veliko Tărnovo 2007.
- [K novele V ticha večer]: S. Andreev – A. Maks: Za edin avtor i novata mu povest. Izgrev 1948, № 1201, 2. 9.; P. Dančev: Pouki ot edna malka novela. Literaturen front 1948, № 31, 17. 4.; M. Nikolov: V ticha večer. Balkanski pregled 1948, kn. 5-6; P. Penev: Pisatel-realist s bezsporni chudožestveni kačestva. Otečestven front 1948, № 1187, 13. 6.; A Todorov: V ticha večer – nov chudožestven prinos kăm otrazjavane na săprotivata. Rabotničesko delo 1948, № 91, 18. 4.; J. Conev: V ticha večer. Vedrina 1948, № 121, 7. 5.
- S. p. Vasilev: Stil i obraznost v beletristikata na Emilijan Stanev. In: Ezik i stil na bălgarskite pisateli. Kn. I. Sofija 1962.
- T. Žečev: Emilijan Stanev. Nabljudenija vărchu formiraneto na poetikata mu. Literaturna misăl 1964, kn. 1.
- [monografické číslo věnované Stanevovi] Literatren front 1967, № 9, 23. 2. – zvláště příspěvky N. Chajtova (Prirodata u Emilijan Stanev) a D. Hronkové (Običan v Čechoslovakija).
- S. Iliev: Razkazite na Emilijan Stanev. Septemvri 1968, kn. 5.
- M. Petrov: Edinstvo i mnogoobrazie na aspektite v Tărnovskata carica. Borba (Veliko Tărnovo) 1972, № 87, 20. 7.
- Jiřina Táborská: Novela. In: Příspěvky k morfologii a sémantice literárněvědných termínů. Ústav pro českou a světovou literaturu ČSAV, Praha 1974, s. 185-211.
- E. Konstantinova: Dve povesti na Emilijan Stanev. Rodna reč 1975, kn. 10.
- S. Igov: Uvod kăm poetikata na Emilijan Stanev. Literaturna misăl 1977, kn. 2.
- Ivan Sarandev: Emilijan Stanev. Sofija 1977.
- Nina Panteleeva: Emilijan Stanev. Literaturno-kritičeski očerk. Otečestvo, Sofija 1980.
- Magdalena Šišova [et al.]: Rečnik po nova bălgarskata literatura 1878-1992. Chemus, Sofija 1994.
- Svetlozar Igov: Kratka istorija na bălgarskata literatura. Prosveta, Sofija 1996.
- S Janev – P. Koleva: Atlas na bălgarskata literatura 1944-1968. Knigite, kriticite, avtorite, novi periodični izdanija. IK ŽANET-45, Plovdiv 2006.
- Ivan Sarandev: Emilijan Stanev. Literaturni anketi.: IK LIK, Sofija 2007.
Díla E. Staneva:
- Kradecăt na praskovi – Dnevnik. TILIA, Sofija 1998.
- Izbrani proizvedenija I. Razkazi, povesti. Abagar, Veliko Tărnovo 2007.
- Za tichého večera. In: Bulharsko v povídce. Praha 1950; též in: Stránky o hrdinství. Praha 1976.
- Zloděj broskví. Přel. Zdeněk a Věra Urbanovi. Doslov Nad dílem Emilijana Staneva napsal Zdeněk Urban. Československý spisovatel, Praha 1960.
- Lesnou stopou. Prel. Vincent Blanár a Milka Blanárová. Doslov Emilian Stanev a cesty modernej bulharskej prózy napísal Georgi Vlčev. Slovenské vydavatelstvo krásnej literatúry, Bratislava 1961.
- Černouška. Přel. Zdeněk a Věra Urbanovi. SNKLU, Praha 1964.
- Stopy v lese. Přel. Zdeněk a Věra Urbanovi. SNKLU, Praha 1973.
- Zlodej broskýň [širší výbor]. Prel. Ján Koška. Doslov napísal Ján Koška. Smena, Bratislava 1974.
- Ancikrist. Přel. a vysvětl. opatřila Hana Reinerová. Odeon, Praha 1976.
- Legenda o Sibinovi. Přel. a vysvětl. opatřila Ludmila Kroužilová. Doslov Od legendy k pravdě napsal Petăr Dinekov. Lidové nakladatelství, Praha 1977.
- Narodili jsme se jako draci. Antologie bulharské moderní povídky. Albert, Brno –Boskovice 2003.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html