Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Pomoc dětem přistěhovalců v jejich náročné životní situaci
Thesis title in Czech: Pomoc dětem přistěhovalců v jejich náročné životní situaci
Thesis title in English: The help to immigrants` children in their hard life situation
Key words: náročná situace, migrace, integrace, adaptace, xenofobie
English key words: hard situation, migration, integration, adaptation, xenophobia
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Jiří Pelikán, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.06.2011
Date of assignment: 29.06.2011
Date and time of defence: 22.09.2011 00:00
Date of electronic submission:29.06.2011
Date of submission of printed version:29.06.2011
Date of proceeded defence: 22.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Eva Janebová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Anotace
Diplomová práce je zaměřena na problematiku pomoci dětem přistěhovalců při jejich integraci do vzdělávacích systémů a vůbec do života v nové vlasti.
Cílem práce je v teoretické a praktické rovině propojit otázku pomoci dětem přistěhovalců v jejich náročné životní situaci.
Teoretická část zahrnuje teoretický výklad pojmu náročná životní situace ve vztahu k dětem přistěhovalců jakožto cílové skupině a jejich roli v budoucnosti v nové vlasti. Rozebírá problematiku migrace obyvatelstva, vznik národnostních menšin a vliv těchto situací na život dětí přistěhovalců. Práce zdůrazňuje potřebu co nejrychlejší výuky jazyka nové vlasti a seznamuje s programy České republiky a ostatních evropských států v oblasti vzdělávání dětí přistěhovalců.
Empirická část se skládá z výpovědí dětí přistěhovalců získaných terénním výzkumem a dotazováním formou dotazníku.
Praktickým výstupem práce je použití výsledků při tvorbě projektu zaměřených na pomoc dětem přistěhovalců.
References
BALÁŽOVÁ, J., ONDOVÁ, S. Menšiny mezi námi. Pohled dětí a náctiletých na toto téma. Praha: Romea, 2005. ISBN neuvedeno

BALVÍN, J. Metody výchovy a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám. Praha: Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2005. ISBN 80-902972-8-9

BALVÍN, J. The Koncept of the policy of the City of Pratur in relation to national minorities. Praha: Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2003. ISBN 80-902972-4-2

BALVÍN, J. Výchova, vzdělávání a kultura ve vztahu k národnostním menšinám. Praha: Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2004. ISBN 80-902972-6-9

BALVÍN, J., VURST, V. Psychosociální pomoc v situacích mimořádných událostí. Praha: Magistrát hlavního města Prahy, 2004. ISBN neuvedeno

BEDNÁŘOVÁ, T. Sofija Rusová, významná veřejná činitelka, ukrajinská nositelka osvěty, pedagožka, literární vědkyně. Praha: Ukrajinské vysoké školy pedagogické M. Drahomanova, 2001. ISBN neuvedeno

BITTNEROVÁ, D., MORAVCOVÁ, M. Etnické komunity v kulturním kontextu. Praha: Ermat, 2008. ISBN 80-87178-01-0

BOBYSUDOVÁ, L., PIKALOVÁ HERNANDEZOVÁ J. Cizinec a vzdělávání v České republice. Praha: Organizace pro pomoc uprchlíkům, 2005. ISBN neuvedeno

COLOROSOVÁ, B. Krizová situace v rodině. Praha: Ikar, 2008. ISBN 80-249-1027-7
ČÁP, J., DYTRYCH, Z. Utváření osobnosti v náročných životních situacích. Praha: SPN, 1968. ISBN neuvedeno

ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Cizinci v České republice. Praha: Scientia, 2004. ISBN 80-250-0858-4

DAHLKE, R. Životní krize jako vývojová šance. Praha: Aquamarin, 2001. ISBN 80-86259-02-1

DUNOVSKÝ, J., DYTRYCH, Z., MATĚJČEK, Z. Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha: Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-192-5

HARTL, P. Psychologický slovník. Praha: Budka, 1993. ISBN 80-9015 49-0-5

HAUSEROVÁ - SCHONEROVÁ, I. Děti potřebují prarodiče. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-105-3

HAVLÍK, R., KOŤA, J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-7367-327-7

HOLÁ, B. Život cizinců v ČR. Praha: Český statistický úřad, 2007. ISBN 80-250-1548-3

HUDDLESTON, T., NIESSEN, J. Migrant Integration Policy. Index III. Brussel: British Council, 2011. ISBN neuvedeno

HUMNYCKÁ, N., KALYNEC, I. Dity emigrantiv pro sebe I. Lvov: Artos, 2008. ISBN neuvedeno

HUMNYCKÁ, N., KALYNEC, I. Dity emigrantiv pro sebe II. Lvov: Artos, 2009. ISBN neuvedeno

KOLEKTIV AUTORŮ. Praha osobnosti národnostních menšin. Praha: Komise Rady hl.m. Prahy pro oblast národnostních menšin, 2000. ISBN 80-902972-0-X

KOLEKTIV AUTORŮ. Výroční zpráva za rok 2009. Praha: Sdružení pro integraci a migraci, 2009. ISBN neuvedeno

KRAUS, B., POLÁČKOVÁ, V., et al. Člověk-prostředí-výchova. K otázkám sociální pedagogiky. Brno: Paido, 2001. ISBN 80-7315-004-2

KROUPOVÁ, A. Vzdělávání k toleranci v multikulturním prostředí střední Evropy. Praha: EIS SVLP UK, 2006. ISBN 80-903623-1-1

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíce potřebují. Praha: Portál, 1994. ISBN 80-7178-853-8

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Děti, rodina a stres. Praha: Galén, 1994. ISBN 80-85824-06-X

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada Publishing, 2002 ISBN 80-247-0332-7

MATĚJČEK, Z., DYTRYCH, Z. Krizové situace v rodině očima dítěte. Praha: Grada Publishing, a.s., 2002. ISBN 80-247-0332-7

MIKŠÍK, O. Psychika osobnosti v období závažných životních a společenských změn. Praha: Karolinum, 2009. ISBN 80-246-1600-1

MIKŠÍK, O. Psychologická charakteristika osobnosti. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0240-7

MILLEROVÁ, A. Dětství je drama. Praha: Lidové noviny, 2001. ISBN 80-7106-090-9

MUFSONOVÁ, S., KRANZOVÁ, R. O týrání a zneužívání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1996. ISBN 80-7106-194-8

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Antidiskriminační vzdělávání a veřejná správa v ČR. Praha: MKC Praha, 2006. ISBN 80-239-7825.X

MURPHYOVÁ-WITTOVÁ, M., STAMEROVÁ-BRANDTOVÁ, P. Připravte své dítě do života: co byste měli dát svému dítěti na cestu životem. Praha: Grada Publishing, a.s., 2007. ISBN 80-247-2082-1

NAKONEČNÝ, M. Psychologie osobnosti. Praha: Academia, 1995. ISBN 80-200-0525-0

NAKONEČNÝ, M. Základy psychologie. Praha: Academie, 1998. ISBN 80-200-1290-7

NOVOTNÁ, V., BURDOVÁ, E., BRABENEC, F. Zákon o sociálně právní ochraně dětí. Praha: Linde, 2002. ISBN 80-86131-31-9

ODDĚLENÍ PRACOVNÍK SIL, MIGRACE A ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ. Cizinci v České republice. Praha: Český statistický úřad, 2010. ISBN 80-250-2039-5

PALOUŠ, R. Čas výchovy. Řím: Křesťanská akademie, 1987. ISBN neuvedeno

PELIKÁN, J. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8

PELIKÁN, J. Výchova pro život. Praha: ISV, 2004. ISBN 80-86642-31-3

PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2007. ISBN 80-7184-569-0

POSPÍŠIL, M., SULITKA, A. National Minority Policy of the Czech Republic. Praha: Office of the Government of the Czech Republic. Secretariat of the Council for Council for National Minorities of the Government of the Czech Republic, 2003. ISBN 80-86734-07-2

PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky. Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-399-4

RÁKOCZYOVÁ, M., TRBOLA, R. (eds.) Sociální integrace přistěhovalců v České republice. Praha: Slon, 2009. ISBN 80-7419-023-0

SCHNEIDER, J., W. O smyslu a důležitosti životních krizí: psycholog k problémům moderního života. Hranice: Fabula, 2005. ISBN 80-86600-27-0

ŠPATÉNKOVÁ, N. a kolektiv. Krize: Psychologický a sociologický fenomén. Praha: Grada publishing, 2004. ISBN 80-247-0888-4

VACULÍK, J. České menšiny v Evropě a ve světě. Praha: Libri, 2009. ISBN 80-7277-397-8

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I., Dětství a dospívání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0956-8

ZILYNSKYJ, B. Ukrajinci v Čechách a na Moravě. Stručný nástin dějin. Volyň: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 2002. ISBN 80-903164-1-7
Inkluzivní škola [online]. 2009 [cit. 2009-12-12]. www.inkluzivniskola.cz. Dostupné z WWW: <www.inkluzivniskola.cz>.

Integrace imigrantů do vzdělávacího systému (Ministerstvo vnitra ČR, EIF) [online]. 2008 [cit. 2008-01-17]. www.soze.cz. Dostupné z WWW: <www.soze.cz>.

Stres u dětí [online]. 2009 [cit. 2009-10-17]. www.stripky.cz. Dostupné z WWW: <www.stripky.cz>.

Centrum pro mladé migranty [online]. 2010 [cit. 2010-neuvedeno]. www.meta-os.cz. Dostupné z WWW: <www.meta-os.cz>.

Prevention of child maltreatment [online] 2011 [cit. 2011-neuvedeno]. www.who.int. Dostupné z WWW: <www.who.int>.

Fond ohrožených dětí [online]. 2010 [cit. 2010-neuvedeno]. www.fod.cz. Dostupné z WWW: <www.fod.cz>.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html