Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Konstrukce a management identity striptýzových tanečnic
Thesis title in Czech: Konstrukce a management identity striptýzových tanečnic
Thesis title in English: Construction and Management Identity of Exotic Dancers
Key words: Striptýz, striptýzové tanečnice, identita, konstrukce identity, stigma, management sigmatu
English key words: Striptease, exotic dancers, identity, identity construction, stigma, stigma management
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.06.2011
Date of assignment: 21.06.2011
Date and time of defence: 23.06.2014 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:19.05.2014
Date of proceeded defence: 23.06.2014
Opponents: Michal Kotík, prom. mat.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Data budou získávána metodou sněhové koule, prostřednictvím hloubkových interview s jednotlivými informátorkami, případně doplněna o pozorování v některém z klubů. Data budou analyzována pomocí zakotvené teorie.
References
Literatura:
GOFFMAN, E., 2003. Stigma. Poznámky k problému zvládání narušené identity. Praha: SLON. 167 s
GOFFMAN, E., 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon. 247 s.
HALTMAROVÁ, T. a kol., (2009) Odhalování striptérek. Sociální identita striptérek. Praha: Univerzita Karlova. 48s.
RONAI, C. R., CROSS, R., 1998. Dancing With Identity: Narrative Resistance Strategies of Male and Female Stripteasers. In: Deviant Behavior: An Interdisciplinary Journal, 19: s. 99-119.
TRAUTNER, M.N., COLLET,J.L. (2010) Student Who Strip: The Benefits of Alternate Identities for Managing Stigma. In: Symbolic Interaction. 33 (2) s.257-279

Preliminary scope of work
Ve své práci vycházím z předpokladu, že profese striptýzové tanečnice vyžaduje poměrně vysoké dramaturgické nároky na výkon této role. Základem striptýzového tance je prezentace obrazu idealizované ženskosti a zároveň je striptýz spjat s určitým stigmatem, které je v souvislosti s tímto povoláním vnímáno většinovou společností. V rámci této práce se tedy budu zabývat především „managementem“ identity, který tanečnice vykonávají ve styku s různými „publiky“. Zajímat se budu nejen o to, jakým způsobem konstruují tanečnice vlastní striptýzovou performanci, tedy jakou identitu nabízejí publiku ve striptýzovém klubu a jakým způsobem je podoba této identity spoluutvářena i reakcemi samotného publika, ale také o to, jakým způsobem se od této identity distancují v běžném životě. Jaké strategie zaujímají v jednání se stigmatizací, která může být s výkonem této role spojena. Podle některých autorů se liší úroveň nebo intenzita stigmatizace striptérek, na základě toho, zda vlastní striptérskou kariéru prezentují pouze jako přechodnou, dočasnou epizodu spojenou s obdobím studia nebo zda jde o dlouhodobý způsob obživy. V této práci se budu orientovat na druhou skupinu těchto žen, tedy na ty, které tuto profesi provozují nebo plánují provozovat dlouhodoběji, pro které tedy nepředstavuje pouhé přechodné období a u nichž je předpokládán silnější dopad stigmatu. Tyto ženy jsou podle Trautner náchylnější k rozvinutí deviantní identity. V rámci populace striptérek lze nalézt více odlišných podskupin, pro účely této práce se tedy budu zabývat především tanečnicemi v klubech a nočních podnicích.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html