Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Společenská a kulturní interpretace fotografie
Thesis title in Czech: Společenská a kulturní interpretace fotografie
Thesis title in English: Social and cultural interpretations of photography
Key words: album, biografie, digitalizace, fotografie, individualizace, sebeprezentace, obraz, vizualita
English key words: album, biography, digitalization, photography, individualization, self-presentation, image, visuality
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.06.2011
Date of assignment: 23.06.2011
Date and time of defence: 18.06.2012 00:00
Date of electronic submission:18.05.2012
Date of proceeded defence: 18.06.2012
Reviewers: Michal Kotík, prom. mat.
 
 
 
Guidelines
Téma bych chtěla uchopit za pomoci teoretických znalostí a pojmů jakými jsou například: obraz, aparát, idolatrie, program a informace nejen z vizuální sociologie kvalitativní analýzou předem zvolených respondentů jak z řad laiků tak profesionálů v oboru fotografie. Zajímá mě, jak v současné době fotografie interpretována divákem, jak byla původně zamýšlena tvůrcem a zdali to může být nějakým přínosem sociologickému bádání. Z názorů získaných rozborem teorie a rozhovory, vedenými s respondenty budou vyvozeny závěry.
References
Flusser, V.: Za filosofii fotografie. Hynek, 1994
Petříček, M.: Myšlení obrazem. Herrmann & synové, 2009
Diddi-Hubermann, G.: Ninfa moderna. Agite/Fra, 2009
Sztompka, P.: Vizuální sociologie. Sociologické nakladatelství, 2007
Rose, G.: Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials. SAGE, 2007
Preliminary scope of work
Fotografie a sociologie se zrodily prakticky v tu samou dobu. Když se na konci 60. Let sociologie potýkala s krizí a přerodem, v oblasti vizuální kultury došlo k masivnímu rozšíření. Boom digitální technologie způsobil ve fotografii zcela zásadní převrat. Miliony lidí po celém světě dennodenně pořizují snímek za snímkem, až se stáváme obrazem přesyceni. Nabízí se tedy otázka, zdali jsme takový objem obrazové informace vůbec schopni pojmout a správně číst. Vilém Flusser ve své knize Za filosofii fotografie říká, že fotografie by měla být určitým prostředníkem mezi divákem a zprostředkovávaným světem. Místo představení onoho světa ho ovšem překrývá. Člověk přestává být schopen obraz dešifrovat a vyčíst z něj představy. Fotografie je v sociologii využívána v podstatě od počátku existence obou oborů. Jsme si ale jisti, že ji umíme užívat správně? Práce si klade za cíl odhalit, jaká je schopnost dnešního diváka vnímat a interpretovat fotografii. Odhalit její přesah v současné době.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html