Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Postoje aktérů vzdělávací politiky k politice zavedení poplatků za studium na veřejných vysokých školách v ČR
Thesis title in Czech: Postoje aktérů vzdělávací politiky k politice zavedení poplatků za studium na veřejných vysokých školách v ČR
Thesis title in English: Stakeholders´ attitudes towards policy of cost- sharing in Czech higher education institutions
Key words: Analýza aktérů, postoje aktérů, financování vysokých škol, školné, vzdělávací politika
English key words: Stakeholders- analysis, stakeholders´ attitudes, higher education financing, tuition fees, educational policy
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Supervisor: prof. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 08.06.2011
Date of assignment: 08.06.2011
Date and time of defence: 27.06.2012 00:00
Date of electronic submission:17.05.2012
Date of proceeded defence: 27.06.2012
Reviewers: Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Vymezení předmětu zkoumání, zdůvodnění výběru výzkumného tématu, návaznost na jiné práce

Česká republika jako součást EU se zavazuje plnit cíle a vize tohoto nadnárodního uskupení. Velký důraz je v rámci EU kladen na rozvoj tzv. znalostní ekonomiky. V roce 2000 na lisabonském zasedání Evropské rady vyslovila Evropská unie jasný cíl, vytvořit „nejkonkurenceschopnější a nejdynamičtější znalostní ekonomiku, schopnou udržitelného hospodářského růstu a sociální soudržnosti.“ Česká republika ve svých strategických dokumentech pro oblast vzdělávání (Bíla kniha terciárního vzdělávání) reflektuje směřování EU a navazuje na její doporučení. Také v mé práci bude hlavním hodnotovým východiskem snaha o naplnění konceptu „knowledge society“.

Vzdělávací systém ČR prošel po roce 1989 výraznými změnami a v mnoha oblastech stále hledá správné nastavení podmínek pro vytvoření fungujícího celku, který je schopen pružně reagovat na vnější změny společenského, kulturního a ekonomického kontextu. Jednou ze zásadních otázek je způsob financování VVŠ. Veřejné vysoké školství se dlouhodobě potýká s podfinancováním systému. V porovnání se zeměmi OECD se nachází setrvale pod průměrem výdajů na terciární vzdělávání v těchto zemích. Podle studie OECD Education at a glance 2010, dosáhli výdaje na terciární vzdělávání v roce 2007 v ČR 1,2% HDP, přičemž průměr OECD je 1,5% HDP. Negativní dopad na finanční statistiky má kromě jiného přetrvávající masivní nárůst počtu studentů v terciárním vzdělávání. S nárůstem počtu studentů, klesá platba na jednoho studenta. Průměrný normativ na jednoho studenta v roce 2010 činil 34770 Kč, v roce 2011 poklesl o 5,1% na 33012 Kč (pokles je způsoben i přesunem prostředků v důsledku změn pravidel přidělování dotací mezi rozpočtovými okruhy). Snižující se dotace na jednoho studenta vyvolávají diskuze o možnostech zabezpečení kvalitní výuky do budoucna. Problémem je také špatné platové ohodnocení akademických pracovníků veřejných vysokých škol, které je motivuje k odchodu do zahraničí. V neposlední řadě má podfinancování negativní vliv na rozvoj vědy a výzkumu. Výše uvedená negativa zdaleka nejsou úplným výčtem důsledků podfinancování VVŠ, naznačují však fakt, že do budoucna hrozí ČR ztráta schopnosti naplňovat cíle rozvoje znalostní společnosti.

V ČR je terciární vzdělávání financování výhradně z veřejných rozpočtů. „Odpovědnost za financování studia studentů VVŠ přejímá stát.“1 Státní rozpočet je značně omezený konkurenčními zájmy jednotlivých rozpočtových kapitol. Do budoucna nelze očekávat, že by se zvýšily platby do terciárního vzdělávání právě ze státního rozpočtu. Aktuální požadavky na změnu financování terciárního vzdělávání plně reflektuje i Bílá kniha terciárního vzdělávání. Jde o strategický dokument vymezující cíle komplexní reformy vysokého školství. Dokument poukazuje na nutnost zavedení spoluúčasti studentů na financování studia (cost sharing). Cost sharing je jedna z možností řešení nelehké finanční situace vysokých škol (i když odborníky ne všeobecně přijímána). Řada evropských zemí se snaží zlepšit finanční podmínky v terciárním vzdělávání, více či méně úspěšně, právě postupnou implementací sdílení nákladů studia studenty.

Účast soukromých zdrojů (studentů nebo podnikatelské sféry) na financování VVŠ v ČR je minimální. V roce 2007 tvořili soukromé zdroje v terciárním vzdělávání 0,2% HDP (průměr OECD byl ve stejném období 0,5% HDP). Pokud vyjdeme z ekonomické teorie, která chápe vzdělání jako investici, prostor pro zavedení spoluúčasti na financování studia existuje. Podle statistik OECD Education at a glance individuální výnosy jedince ze vzdělání výrazně převyšují individuální náklady.


2. Cíle diplomové práce

Hlavním cílem diplomové práce bude provést hloubkovou analýzu konceptu cost sharing (cost sharing= spoluúčast studentů na financování nákladů jejich studia) v prostředí českého veřejného vysokého školství.

Práce bude obsahovat popis vývoje diskuze a pohledu na cost sharing ve financování vysokých škol v ČR za posledních 20 let. Dále analyzuje detailně postoje jednotlivých aktérů terciárního vzdělávání (studenti, veřejné vysoké školy, ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu a občané ČR jako daňový poplatníci) na cost sharing. Na základě výše uvedené analýzy zhodnotím možnosti a meze cost sharing v podmínkách vysokého školství v ČR.

V závěru práce se pokusím o vyčíslení reálných nákladů na studium jednoho studenta podle typu studijního programu. Reálné náklady porovnám s vývojem plateb na jednoho studenta z veřejných prostředků.
References
BARR. N.: Funding Higher Education: Policies for Access and Quality, House of Commons, Education and Skills Committee, Post-16 Student Support, Sixth Report of Session 2001-2002

BARR, N.: Financing Higher Education, Finance and Development, 2005

BARR, N. : Paying for higher education: What policies, in what order? London School of Economics. Submission to the Independent Review of Higher Education Funding and Student Finance. 2010

BECKER, G.: Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, University of Chicago Press. 1993

BERTRAND, I: Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál. 1998.

DAVID, P.A., FORAY, D.: An intorduction to the economy of the knowledge society. University of Oxford. Department of economy. 2001

GWOSĆ, CH.: The consequences of different costsharing scenarios in Higher Education Results for Germany. Higher Education Information Systém Hanover.

JEŽEK. F.: Vysoké školy- problémy, transformace a financování. Rada vysokých škol. 2004

JOHNSTONE, B.D.: Cost Sharing in Higher Education: Tuition, Financial Assistance, and Accessibility in a Comparative Perspective. Czech Sociological Review. 2003

KALOUS, J., VESELÝ, A.: Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Nakladatelství Karolinum. 2006.
KRAFTOVÁ, I., ZAVŘELOVÁ, K.: Finanční zdraví veřejných vysokých škol. Aula. 2009

KRAMÁŘOVÁ, J.: Tržní transformace vysokoškolských institucí- různé teoretické konceptualizace, AULA. 2009.

MATĚJU, P., STRAKOVÁ, J., VESELÝ, A. : Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení.
Praha: Sociologické nakladatelství SLON. 2010.

MATĚJU, P., STRAKOVÁ, J (eds.): Na cestě ke znalostní společnosti. Kde jsme--? Kritická analýza současné situace. Vol. 1. Praha: Institut pro ekonomické a sociální analýzy, 2005.


PRUDKÝ, L; PABIAN, P; ŠIMA, K.: České vysoké školství Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělání 1989- 2009. Praha: Grada Publishing, a.s., 2010.

ŘÍZENÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V EVROPĚ: Politika, struktury, financování a akademičtí pracovníci, AULA. 2008

Šebková, H. ed.: Tertiary education in the Czech republic. Country backraound report for OECD thematic review of tertiary education. Prague: Center for higher education studies. 2006.
SWARZENBERGER, A.: Public/ private funding of higher education: social balance. HIS: Forum Hochschule. 2008.

VESELÝ, A., MOURALOVÁ,M.: Vzdělávání v České republice: Současný stav a vývojové trendy. Pražské sociálně vědní studie. 2008.Webové dokumenty
Analýza současného systému financování školství MŠMT, květen 2010 www.ucitelskenoviny.cz/userfiles/file/analyza_financovani_skolstvi-msmt_2010.doc

Bilance zdrojů pro rozdělení příspěvku a dotací vysokým školám v jednotlivých letech

Definice pojmů k Pravidlům pro poskytování dotací veřejným vysokým školám a
k výstupu Rozpočet vysokých škol v roce 2006
www.msmt.cz/uploads/soubory/vysoke_skoly/Definice_pojmu_k_2_.doc

Financování vysokých škol v roce 2008. Institut pro analýzy vysokého školství. 2008
http://www.vysokeskoly.org/financovani_2008.pdf

Financování vysokých škol v jednotlivých letech, SK RVŠ

Identifikace zdrojů vstupních dat pro „Zásady financování a pravidel stanovení rozpočtu VVŠ pro rok 2011
www.msmt.cz/file/13096_1_1/

Koncepce reformy vysokého školství v ČR a její aktualizace http://www.msmt.cz/vzdelavani/koncepce-reformy-vysokeho-skolstvi-a-jeji-aktualizace-1

1Matejů, P et al.: Student Financing, Opportunity Growth, and Equity in Access to Higher Education online. cit. 2011-01-15. Dostupný z WWW: www.reformy-msmt.cz/.../CZ-NL-comparative-paper-conference.pdf

Reakce na připomínky předsednictva RVŠ k Bílé knize terciárního vzdělávání www.msmt.cz/uploads/bila_kniha/seminar_rvs/Seminar_RVS_08_09_18.pdf

Výroční zpráva o činnosti vysokých škol 2009
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vyrocni-zprava-o-cinnosti-vysokych-skol-za-rok-2009

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další
http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Patecnik/Patecnik_2010/Zasady-a-pravidla-financovani-2012_15-12-2010.pdf

Zdroje dat

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (http://www.msmt.cz)
Reforma vysokého školství (http://www.reformy-msmt.cz/)
Rada vysokých škol (http://www.radavs.cz)
Česká konference rektorů (http://crc.muni.cz/)
Institut pro analýzy vysokého školství (http://www.vysokeskoly.org/)
Institute for social and economic analyses (http://www.isea-cz.org/)
Centrum pro studium vysokého školství (http://www.csvs.cz)
Ústav pro informace ve vzdělávání (http://www.uiv.cz)
Středisko vzdělávací politiky (www.strediskovzdelavacipolitiky.info)
Eurostat (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home)
Eurydice (http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php)
OECD- Education at a glance (http://www.oecd.org/)
Preliminary scope of work
1. Výzkumné otázky a hypotézy

1. Jaký byl vývoj financování VVŠ v ČR (se zaměřením zejména na diskuzi a implementaci různých forem cost sharing) v období od roku 1989 po současnost?
2. Jaké jsou postoje jednotlivých akterů vzdělávací politiky (studenti, veřejné vysoké školy, ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu, občané ČR) k zavedení cost sharing do financování VVŠ v ČR?
3. Jaké jsou možnosti a meze cost sharing v podmínkách českého vysokého školství?
4. Do jaké míry spolu korelují reálné náklady na studium na jednoho studenta VVŠ a kapitační platba ze státního rozpočtu v čase?

2. Teoretická východiska

V deskriptivní části práce využiji zejména poznatků ekonomické teorie lidského kapitálu a informační asymetrie, které jsou teoretickým základem pro opodstatnění cost sharing ve financování VVŠ. Základním východiskem i hodnotovým cílem celé práce bude teoretický koncept „knowledge society“.

3. Metody a zdroje dat

Pro popis vývoje financování VVŠ a cost sharing v ČR sekundární analýzu dat (studium dokumentů a oficiálních domácích a zahraničních statistik). Zdrojem dat a informací mi budou Strategické dokumenty v oblasti vysokého školství, Ročenky školství vydávané ÚIV- ekonomické ukazatele, Výroční zprávy o činnosti vysokých škol, datové zdroje ze stránek MŠMT, ÚIV, Eurydice, Eurostat a statistiky OECD Education at a glance.

Při analýze postojů aktérů terciárního vzdělávání využiji pro sběr dat a informací dotazníkové šetření u studentů a občanů ČR (otázky uzavřené a polouzavřené). Informace od představitelů univerzit a MŠMT budu získávat pomocí částečně standardizovaného osobního rozhovoru. Tato forma sběru informací mi umožní následné srovnání výsledků rohovorů, ponechá však také prostor pro vyjádření názorů a připomínek aktérů mimo vymezené otázky.

Data potřebná k vyčíslení reálných nákladů na studium studenta VŠ získám spolu s informacemi z osobních rozhvorů s představiteli univerzit a MŠMT k otázce cost sharing. Pro oblast nákladů budu mít připravenou samostatnou sadu otázek, které mi pomůžou v definování a vymezení rozsahu nákladů, se kterými budu pracovat při vyčíslení reálných nákladů na studenta. Také zde využiji statistiky a ročenky VVŠ.


4. Předpokládaná struktura diplomové práce

1. Úvod
2. Vymezení zkoumaného tématu
3. Financování veřejných vysokých škol v ČR
3.1 Systém finacování veřejných vysokých škol po roce 1989
3.2 Situace cost sharing ve financování VVŠ v ČR od roku 1989 po současnost
4. Postoje aktérů terciárního vzdělávání ke konceptu cost sharing
4.1 Studenti
4.2 Občané ČR- daňový poplatníci
4.3 Veřejné vysoké školy
4.4 Ministerstvo školství, tělovýchovy a sportu
5. Možnosti a meze cost sharing v podmínkách českého vysokého školství
6. Náklady na studium jednoho studenta VVŠ
6.1 Definice položek nákladů studia jednoho studenta
6.2 Vyčíslení reálných nákladů na studium jednoho studenta na VVŠ
6.3 Srovnání reálných nákladů s výší kapitační platby ze SR na studenta VVŠ
7. Závěr
Preliminary scope of work in English
Higher education in Czech Republic is underfunded. Universities are facing the problem of regresive dotation per student. Cost sharing is a possible way how to improve the financial situation of universities. Many european countries have already implemented cost sharing into their financial schemes for tertiary education. Also the Czech republic reflects this trend. White paper on tertiary education (concept of tertiary education reform in the Czech republic) discusses the potencial of cost sharing in the higher education funding. In my study I’ll give a detailed analysis of the concept of cost sharing in the czech higher education funding. Firstly I‘ll describe a historical view of the cost sharing in the Czech Republic higher education system. Then there’ll be an analysis of attitudes of selected participants (students, citizens of Czech republik, univesities, Ministery of education, youth and sport) toward the question of cost sharing in higher education institutions. According to the result of the analysis, I’ll try to write a complex list of possibilities and limits of cost sharing in the czech tertiary education system. Finally there wil be an attepmt to count a real cost of study per student in Czech Republic and compare it to state normative dotation per student.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html