Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Změna francouzské ústavy v roce 2008
Thesis title in Czech: Změna francouzské ústavy v roce 2008
Thesis title in English: Revision of French Constitution in 2008
Key words: Francie, francouzská ústava, změna ústavy, modernizace institucí, francouzská pátá republika, Balladurova komise, ústavní zákon č. 2008-724 z 23. července 2008.
English key words: France, french constitution, revision of constitution, modernisation of institution, french fifth republic, Balladur’s Committee, constitutional law no. 2008-724 of 23 July 2008.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of European Studies (23-KZS)
Supervisor: doc. Michel Perottino, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.06.2011
Date of assignment: 06.06.2011
Date and time of defence: 25.06.2013 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Date of electronic submission:15.05.2013
Date of proceeded defence: 25.06.2013
Reviewers: prof. Miroslav Novák, Dr.
 
 
 
References
Předběžný seznam literatury

Literatura neperiodická

• AVRIL, Pierre. La Ve République : Histoire politique et constitutionnelle. Paris: PUF. 1994. ISBN: 2130401899
• CAMBY, Jean-Pierre et les autres. La révision de 2008 : une nouvelle Constitution? Paris: L.G.D.J, 2011. ISBN : 978-2-275-03613-7
• DUBY, Georges. Dějiny Francie od počátku do současnosti. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-514-0
• FRANCOIS Bastien. La Constitution Sarkozy. Paris: Odile Jacob, 2009.ISBN:978-2-7381-2250-6
• CHAGNOLLAUD Dominique, BALLADUR Edouard – Les 50 ans de la Constitution: 1958-2008, Paris: LexisNexis, 2008. ISBN: 978-2-7110-1117-9
• MAUS, Didier. Les grands textes de la pratique constitutionnelle de la Ve République. Paris: La documentation Française, 1998. ISBN: 2-11-003925-6
• MÉNY, Yves. Le système politique français, Paris: Lextenso éditions, 2008. ISBN: 978-2-7076-1648-7Literatura periodická
• AVRIL, Pierre; GISQUEL, Jean. Chronique Constitutionnelle française (1er juillet – 20 septembre 2008), Pouvoirs, n° 128, 2008.
• DORD, Olivier. Vers un rééquilibrage des pouvoirs publics en faveur du Parlement, Revue française de Droit constitutionnel, n° 77, 2009.
• HOUILLON, Philippe. Le contrôle extraordinaire du Parlement, Pouvoirs, n° 124, 2010
• CHABROT, Christophe. Ceci n’est pas une Ve République, Revue française de Droit constitutionnel, n°82, 2010.
• LEVADE, Anne. La révision du 23 juillet 2008.Temps et contretemps, Revue française de Droit constitutionnel, n°78, 2009
• LEVADE, Anne. Les nouveaux équilibres de la Ve République, Revue française de Droit constitutionnel, n°82, 2010.
• MAZEAUD Pierre, SCHRAMECK Olivier. Rapport de la Commission Balladur. Revue du droit public en France et à l‘étranger, n°1, 2008.
• ROUSSEAU, Dominique. Le rapport Balladur : un défaut d'ambition pour une Ve république toujours en déséquilibre, Revue Administrative, n° 361, 2008
• RULLIER, Bernard. L'article 88-4 de la Constitution : un premier bilan. In: Revue du droit public, n° 6. 1994.
• STÉFANINI, Marthe Fatin-Rouge. Le Conseil constitutionnel dans la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 sur la modernisation des institutions, Revue française de Droit constitutionnel, n°78, 2009
• TÜRK, Pauline. Le droit de grâce présidentiel à l’issue de la révision du 23 juillet 2008, Revue française de Droit constitutionnel, n°79, 2009.
• Une nouvelle Constitution, Petites Affiches, n°6, 2008

Prameny a ostatní zdroje
• La Constitution de la République française
• Le décret n° 2007-1108 du 18 juillet 2007 portant création d'un comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République.
• Le projet de loi constitutionnelle n° 820 du 23 avril 2008
• Le rapport du comité de réflexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve République.
• Loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République
• http://www.conseil-constitutionnel.fr
• http://www.assemblee-nationale.fr
Preliminary scope of work
Cíl práce

Základním cílem práce bude analyzovat změnu francouzské ústavy v roce 2008, která byla provedena na základě ústavního zákona č. 2008-728 ze 23.července 2008 nazvaného: modernizace institucí páté republiky. Jedná se o nejrozsáhlejší změnu ústavy od jejího přijetí v roce 1958. Hlavním iniciátorem této změny ústavy byl současný prezident Nicolas Sarkozy, který záměr revidovat ústavu deklaroval už během své předvolební kampaně prezidentských voleb v roce 2007. Chci zkoumat nejen to, jak vypadala konkrétní změna ústavy, která postihla celých 47 článků, ale nejprve budu analyzovat příčiny této změny ústavy a to, co změně předcházelo, a na základě jakého zkoumání a výsledků byla provedena, věnovat se tedy budu také tzv. Balladurově komisi.
Mým úkolem bude nadále analyzovat konkrétní změny jednotlivých článků, jichž se ústavní zákon z 23. července týkal a dát je do kontextu jak logiky institucí páté republiky tak i součásné reformní rétorice a praxi. Články rozdělím do tří skupin, a to na články nové, upravené či doplněné a články vymazané z ústavy. Budu se také věnovat analýze jednotlivých článků z pohledu, jak jednotlivé změny pozměnily fungování politického systému Francie a postavení jednotlivých institucí. K této analýze mne přivádí fakt, že v projektu ústavního zákona se dočteme, že se zákon orientuje na tři základní věci: lepší kontrolu exekutivní moci, posílení Parlamentu a nová práva pro občany. Přesto se přijetí zákona setkalo s kritikou, která poukazuje například na to, že ve skutečnosti se jedná hlavně o posílení prezidentské moci na úkor premiéra a také posílení politické strany, jejímž členem je prezident. Cílem práce tedy bude odpovědět, zda změna ústavy skutečně naplnila to, co je deklarována v projektu ústavního zákona, tedy že se jedná primárně o lepší kontrolu exekutivní moci, posílení Parlamentu a poskytnutí nových práv pro občany, či zda argumenty kritiků jsou oprávněné a změna ústavy skutečně přispěla zejména k posílení moci prezidenta a jeho politické strany.

Struktura práce
V této své práci budu postupovat převážně chronologicky. Zkoumaným časovým obdobím bude rok 2007, ve kterém se Nicolas Sarkozy stal prezidentem a kdy také začal provádět kroky vedoucí ke změně ústavy v roce 2008, až dodnes. Největší důraz bude kladen na období, kdy se připravoval ústavní zákon a poté kdy byl přijat, jelikož v tomto období bylo publikováno nejvíce analýz týkajících se daného tématu.
Úvodní kapitola má za cíl analyzovat období spolu s příčinami, které předcházely přijetí ústavního zákona z 23. července 2008 a rovněž fungování a výsledkům tzv. Balladurovy komise.
Další kapitola bude věnována konkrétní podobě změny francouzské ústavy. Konkrétně 47 článkům, jichž se přijatý ústavní zákon týkal a jejich rozdělení do kategorií podle jejich podoby (články nové, upravené a vymazané) a oblasti, které se týkají. S tím, že největší pozornost bude věnována článkům týkajících se tří hlavních orientací, jež byly deklarovány v návrhu ústavního zákona - lepší kontrola exekutivní moci, posílení Parlamentu a nová práva pro občany. Analyzuji vliv jednotlivých článků na posílení či omezení moci prezidenta, premiéra, parlamentu a občanů.
V poslední kapitole představím hlavní argumenty kritiků, se kterými se tato změna ústavy setkala. Kritiku následně porovnám s výsledky vzešlými z předchozí kapitoly analyzující vliv jednotlivých článků na konkrétní podobu jednotlivých institucí francouzského politického systému. V závěru bude patrné, zda je kritika oprávněná, či zda změna ústavy skutečně naplnila tři hlavní cíle, které byly deklarované v projektu změny ústavy: kontrola exekutivní moci, posílení Parlamentu a nová práva pro občany.

Metodologie práce
Hlavním zdrojem poznatků pro tuto práci budou primární dokumenty – francouzská ústava, návrh zákona a samotný zákon o změně ústavy č. 2008-728 nazvaný modernizace institucí páté republiky. Rovněž výsledky tzv. Balladurovy komise, na jejichž základě byl návrh zákona o změně ústavy v roce 2008 vypracován.
Důležitá je také sekundární literatura. Zejména periodická. Budu čerpat ze článků zabývajících se tímto tématem, které vyšly ve francouzských periodicích jako Revue du droit public, Pouvoir, Petites affiches a další. Množství knižní literatury týkající se této konkrétní změny ústavy z roku 2008 je minimální, přesto knihy zabývající se touto problematikou nalezneme. Důležité budou také knižní publikace zabývající se problematikou francouzské ústavy a fungování francouzských institucí obecně.
Preliminary scope of work in English
The aim of this work is to describe and analyse the change of the french constitution in 2008. This amendment of french constitution was initiated by president Nicolas Sarkozy and the amendment was called "modernization of institutions of the fifth republic". Better control of the executive power, reinforcement of Parliament and new rights for the citizens there are the main orientation of the constitutional law which was adopted 23 July 2008. The first part of the work will analyse the acts and the reasons which led to this amendment. Then I will analyse particular point of this constitutional law and the new changes in the french constitution. In the end i will focus on the argument of critics who argued that in reality especially the power of the president was reinforced.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html