Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Posuzování školní zralosti při zápisu do základní školy
Thesis title in Czech: Posuzování školní zralosti při zápisu do základní školy
Thesis title in English: Assessment of school maturity for entry to elementary school
Key words: Předškolní věk, školní zralost, školní připravenost, zápis do první třídy, zahájení školní docházky.
English key words: Pre-school age, school maturity, school readiness, enrollment to first grade, initiation of school attendance.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: Mgr. Jaroslava Stolařová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.06.2011
Date of assignment: 01.06.2011
Confirmed by Study dept. on: 07.02.2012
Date and time of defence: 04.09.2012 10:00
Date of electronic submission:27.06.2012
Date of proceeded defence: 04.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Úvod
I. Teoretická část
1. Charakteristika dítěte předškolního věku z pohledu vývojové psychologie
1.1 Motorický vývoj předškolního dítěte
1.2 Kognitivní vývoj předškolního dítěte
1.3 Emoční vývoj dítěte předškolního věku
1.4 Sociální vývoj předškolního dítěte
2. Vymezení pojmů školní zralost a připravenost
2.1 Tělesná zralost a zdravotní stav dítěte
2.2 Kognitivní zralost
2.3 Emoční, sociální a pracovní zralost
3. Posuzování školní zralosti a připravenosti
3.1 Rodina
3.2 Mateřská škola
3.3 Dětský lékař
3.4 Zápis do první třídy
3.5 Pedagogicko-psychologická poradna
4. Legislativní rámec upravující zahájení povinné školní docházky
II. Praktická část
5. Průběh zápisu do první třídy na vybraných základních školách
5.1 Metodika výzkumu
5.2 Data získaná z výzkumu
5.3 Výsledky výzkumu
5.4 Závěr výzkumu
Závěr
Seznam použité literatury
References
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Školní zralost: Co by mělo umět dítě před vstupem do školy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-2569-4.
HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-303-X.
KOŤÁTKOVÁ, Soňa. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha : Grada Publishing, 2005. 184 s. ISBN 80-247-0852-3.
KROPÁČKOVÁ, Jana. Budeme mít prvňáčka: Rady pro rodiče dětí od 5 let. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-359-8.
LANGMEIER, Josef; KREJČÍŘOVÁ, Dana. Vývojová psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
NAKONEČNÝ, Milan. Lidské emoce. Praha : Academia, 2000. 335 s. ISBN 80-200-0763-6.
NOVOTNÁ, Marie a Marta KREMLIČKOVÁ. Kapitoly ze speciální pedagogiky pro učitele. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85937-60-3.
PEUTELSCHMIEDOVÁ, Alžběta. Mařenko, řekni Ř : Aby to dětem dobře mluvilo. Praha : Grada Publishing, 2007. 96 s. ISBN 978-80-247-2353-2.
PLEVOVÁ, Irena. Období předškolního věku. In Přehled vývojové psychologie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. s. 68-72. ISBN 80-244-0629-2.
PLEVOVÁ, Irena; PETROVÁ, Alena. Dětská kresba a zvláštnosti dětské psychiky. In Přehled vývojové psychologie. Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. s. 73-83. ISBN 80-244-0629-2. 60
PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 4. vyd. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8.
SVOBODA (ed.), Mojmír, Dana KREJČÍŘOVÁ a Marie VÁGNEROVÁ. Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-545-8.
ŠULOVÁ, Lenka. Repetitorium vybraných poznatků vývojové psychologie. In Psychologie pro učitelky mateřské školy. Praha : Portál, 2010. s. 248. ISBN 978-80-7367-627-8.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie I. : Dětství a dospívání. Praha : Karolinum, 2008. 467 s. ISBN 978-80-246-0956-0.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: Dětství, dospělost, stáří. 1. vyd. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). In: 2004. 2004.
ZELINKOVÁ, Olga. Poruchy učení. Praha : Portál, 2000. 196 s. ISBN 80-7178-481-8.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html