Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Spolupráce učitelů jako základ edukačního procesu
Thesis title in Czech: Spolupráce učitelů jako základ edukačního procesu
Thesis title in English: Teacher cooperation as the basis of the educational process
Key words: Spolupráce, individualizmus, učitel, ředitel školy, kultura školy, klima školy, rezistence, týmové vyučování, hospitace, projekt, školní vzdělávací program, kurikulum, seminář, oblasti spolupráce, formy spolupráce, úrovně spolupráce
English key words: Cooperation, individualism, teacher, head of school, school culture, school climate, resistance, team teaching, observations, project, school educational program, curriculum, seminar, areas of cooperation, forms of cooperation, levels of cooperation
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 25.05.2011
Date of assignment: 25.05.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 07.02.2012
Date and time of defence: 27.01.2014 09:00
Date of electronic submission:12.12.2013
Date of proceeded defence: 27.01.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Jaroslav Koťa
 
 
 
Guidelines
Diplomová práce je zaměřena na oblast spolupráce učitelů, která je jedním z klíčových pilířů úspěšného edukačního procesu. Nutnost kooperace mezi učiteli je v době nového pojetí školního vzdělávacího programu, naplňování jednotlivých průřezových témat a mezioborových vztahů mnohem zásadnější než tomu bylo dříve.
Práce se snaží zmapovat výhody kolegiality, ale zároveň neopomíná ani prvky, které ji limitují. Zabývá se systémy vnější a vnitřní podpory, jednotlivými oblastmi a formami spolupráce a instrumenty vedoucími k jejímu rozvoji.
Soustřeďuje se na otázku profesionálního rozvoje a funkčnosti evaluace. Přináší pohled na spolupráci učitelů v českých základnách školách ve srovnání s učiteli v zahraničí.
Hlavním cílem praktické části je zjistit úroveň spolupráce a kolegiality ve vybraných základních školách a její dopad na vzdělávací činnost.
References
POL, Milan; LAZAROVÁ, Bohumíra. Spolupráce učitelů - podmínka rozvoje školy : Řízení spolupráce ; konkrétní formy a nástroje. 1. Praha : Agentura Strom, 1999. 78 s. ISBN 80-86106-07-1.
WILLERMAN, Marvin; COOPER KOFFMAN, Elaine. Teachers helping teachers : peer observation and assistance . 1. New York : Praeger Publishers, 1991. 180 s. ISBN 0-275-93884-0.
STANKOVIČ, Dejan. Kolegiální vztahy a zapojení učitelů do rozvoje školy . Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2009, 14, 1, s. 53-66. ISSN 1803-7437.
MELICHAR, Miroslav. Spolupráce učitelů. Odborná výchova. 1991/1992, 42, 9/10, s. 92-93.
KASÍKOVÁ, Hana; DUBEC, Michal. Spolupráce učitelů : od větší k menší neznámé. Studia paedagogica : časopis Ústavu pedagogických věd FF MU Brno. 2009, 14, 1, s. 67-86. ISSN 1803-7437.
WIEKE, Thomas. Jak vycházet s kolegy : typy spolupracovníků a jejich každodenní hry. 1. Praha : Grada, 2006. 111 s. ISBN 80-247-1687-9.
LAZAROVÁ, Bohumíra; CPINOVÁ, Soňa. Kolegiální učení. K možnostem rozvoje hospitačních a supervizních setkávání učitelů . Učitelské listy. 2004/2005, 12, 3, s. 4.
PLCH, Jaromír. Mezipředmětové vztahy a specifika vzdělávacího procesu. 1. Praha : SPN, 1987. 67 s.
NOVÁČKOVÁ, Jana. Spolupráce znamená více než soutěžení. Lidové noviny. 1999, 12, 29, s. 22.
KALHOUS, Zdeněk; OBST, Otto. Školní didaktika. 1. Praha : Portál, 2002. 448 s. ISBN 80-7178-253-X.
KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele : cesty k lepšímu vyučování. 3. Praha : Portál, 2008. 156 s. ISBN 978-80-7367-434-2.
PASCH, Marvin. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině : Jak pracovat s kurikulem. 1. Praha : Portál, 1998. 416 s. ISBN 80-7178-127-4.
PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. 2. Praha : Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0.
PRŮCHA, Jan, et al. Pedagogická encyklopedie. 1. Praha : Portál, 2009. 935 s. ISBN 978-80-7367-546-2.
PRŮCHA, Jan. Učitel : současné poznatky o profesi. 1. Praha : Portál, 2002. 154 s. ISBN 80-7178-621-7.
PRŮCHA, Jan ; WALTEROVÁ, Eliška; MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 5. Praha : Portál, 2008. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8.
SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. 1. Praha : ISV, 1999. 292 s. ISBN 80-85866-33-1.
VALIŠOVÁ, Alena; KASÍKOVÁ, Hana a kolektiv. Pedagogika pro učitele. 1. Praha : Grada, 2007. 402 s. ISBN 978-80-247-1734-0.
VAŠUTOVÁ, Jaroslava. Být učitelem : co by měl učitel vědět o své profesi . 2. Praha : Univerzita Karlova, 2007. 76 s. ISBN 978-80-7290-325-2.
BĚLOHLÁVEK, František. Organizační chování. 1. Olomouc : Univerzita Palackého, 1994. 154 s. ISBN 80-7067-405-9.
LAZAROVÁ, Bohumíra. Systemický přístup a sebereflexe v práci učitele - skepse nebo naděje?. Pedagogická orientace. 1997, 4, s. 19-23.
ŠIMONÍK, Oldřich. Začínající učitel : Některé pedagogické problémy začínajících učitelů . 1. Brno : Masarykova univerzita, 1994. 94 s. ISBN 80-210-0944-6.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html