Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Anonymní odkládání dětí v České republice
Thesis title in Czech: Anonymní odkládání dětí v České republice
Thesis title in English: Anonymous child abandonment in the Czech Republic
Key words: anonymní odkládání, utajený porod, baby-box, rodina, dítě
English key words: anonymous abandonment, secret delivery, baby-box, family, child
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.05.2011
Date of assignment: 19.05.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 07.02.2012
Date and time of defence: 09.09.2014 09:00
Date of electronic submission:04.08.2014
Date of proceeded defence: 09.09.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Guidelines
V teoretické části bude pro studentku cílem zmapování problematiky anonymního odkládání dětí v České republice ve srovnání s vybranými státy Evropy, její historii, aktuální situaci a možné pohledy do budoucnosti. Práci studentka zaměří na anonymní odkládání dětí z několika pohledů, tedy po stránce právní, psychologické, medicínské a především po stránce sociální.

V empirické části studentka použije metodu dotazování, konkrétně techniku rozhovoru. Rozhovor studentka realizuje mezi odborníky v dané oblasti – právníky, psychology, lékaři a sociálními pracovníky.

V závěru po realizaci výzkumného šetření studentka získaná data vyhodnotí a navrhne možná opatření.
References
HESS, L., Co jste se v novinách nedočetli o babyboxech. 1. vydání, Praha: Petrklíč, 2009. 175 s. ISBN 978-80-7229-233-2.
LANGMAJER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., Vývojová psychologie. 4. vydání, Grada Publishing, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9.
NOVOTNÁ, V., BURDOVÁ, E., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí – komentář. 3. vydání, Linde nakladatelství, 2007. 472 s. ISBN978-80-86131-72-6.
SURYNEK, A. a kol. Základy sociologického výzkumu. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-038-4.
HENDL, J. Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2.
DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0139-7.
ELMER, Judith, Anonyme Geburt und Babyklappe, Bachelorarbeit, Berlin 2009. 95 s.
KUHN, Sonja.: Babyklappen und anonyme Geburt. Sozialregulationen und sozialpädagogischer Handlungsbedarf. Augsburk: MaroVerlag, 2005, s. 488, ISBN 3-87512-355-7.

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Sdělní č.104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod

Internetové zdroje:
(1) http://www.statim.cz,
(2) http://www.babybox.cz,
(3) http://www.fod.cz,
(4) http://www.babyklappe.info/babyklappen-hotline/index.html
(5) http://www.hniezdozachrany.sk
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html