Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených s užíváním hormonální antikoncepce
Thesis title in Czech: Informovanost žen o zdravotních rizicích spojených s užíváním
hormonální antikoncepce
Thesis title in English: Women´s awareness about the health risks associated with hormonal contraception.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Nursing (13-342)
Supervisor: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. et Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.05.2011
Date of assignment: 23.05.2011
Confirmed by Study dept. on: 16.04.2012
Date and time of defence: 29.05.2012 09:00
Date of electronic submission:18.04.2012
Date of submission of printed version:20.04.2012
Deadline for student's submission:20.04.2012
Date of proceeded defence: 29.05.2012
Opponents: PhDr. Eva Švarcová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana UK 2. LF č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
References
BARTÁK, A. Antikoncepce. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2006. 132 s. ISBN 80-247-1351-9.
CIBULA, D., HENZL, M., ŽIVNÝ, J. Základy gynekologické endokrinologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing a.s., 2002. 344 s. ISBN 80-247-0236-3.
DULÍČEK, P., KOŠŤÁL, M. Hormonální antikoncepce a tromboembolická nemoc – příručka pro praxi. Speciální vydání. Praha: Mezinárodní medicínské nakladatelství s.r.o., 2002.12 s. ISBN 1213-2578.
KATZUNG, B., G. Základní a klinická farmakologie. 1. vydání. Praha: Nakladatelství a vydavatelství H & H, 1994. 1072 s. ISBN 80-85787-35-0.
LŰLLMANN, H., MOHR, K., WEHLING, M. Farmakologie a toxikologie. 15. vydání. Praha: Grada Publishing, a.s., 2004. 728 s. ISBN 80-247-0836-1.
MARTINUS, G., BRECKWOLDT, M., PFLEIDERER, A. Gynekologie a porodnictví. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1997. 648 s. ISBN 80-88824-56-7.
PASEK, J., UNZEITIG, V. Predikce rizika hluboké žilní trombózy při užívání hormonální kontracepce a v graviditě. Praha: Iga MZ ČR, 2000. 100 l. ISBN neudáno.
ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. Gynekologie. 2. vydání. Praha: Galén, 2008. 319 s. ISBN 978-80-7262-501-7.
SHOUPE, D., HASELTINE, F, P. Contraception. 1. vydání. New York: Springer, 1993. 261 s. ISBN 0-387-97859-3.
SPEROFF, L., FRITZ, M., A. Clinical gynecologic, endokrinology and infertility. 7. vydání. Baltimore: Williams and Wilkins, 2005. 1334 s. ISBN 0-7817-4795-3.
SZAREWSKÁ, A., GUILLEBAUD, J. Antikoncepce: praktická příručka. 1. vydání. Praha: Victoria Publishing, 1996. 222 s. ISBN 80-85865-55-6.
Preliminary scope of work
Vymezení pojmu hormonální kontracepce a oblastí s ní souvisejících.
Provedení průzkumného šetření pomocí dotazníku o míře informovanosti žen, užívajících hormonální antikoncepci.
Analýza výsledků šetření.
Statistická vyhodnocení získaných dat.
Zhodnocení míry informovanosti o zdravotních rizicích hormonální kontracepce u žen na Ostrovsku.
Preliminary scope of work in English
Definition of the term hormonal contraception and its related domains.
Effectuation of a questionnaire research regarding rate of awareness of women using hormonal contraception.
Analysis of research results.
Statistical interpretation of obtained data.
Evaluation concerning the awareness rate of hormonal contraception health risks among women living in Ostrov microregion.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html