Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Psychologická příprava ve sportovním plavání
Thesis title in Czech: Psychologická příprava ve sportovním plavání
Thesis title in English: Psychological training at the sports swimming
Key words: Plavání, metody psychologické přípravy, soutěžní stavy, emoce.
English key words: Swimming, psychological training methods, contest condition, emotions
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Plavecké sporty (51-600500)
Supervisor: Mgr. Jitka Pokorná
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.05.2011
Date of assignment: 01.09.2011
Date and time of defence: 15.09.2011 10:30
Venue of defence: UK FTVS KPS seminární místnost
Date of electronic submission:02.09.2011
Date of submission of printed version:02.09.2011
Date of proceeded defence: 15.09.2011
Opponents: Mgr. Daniel Jurák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Orientace a soupis odborné literatury k dané tématice, citace literatury dle normy, zajištění možností dotazování - listopad 2010
2. Formulace problému práce, výzkumných otázek, navržení prostředků řešení problému, odborné konzultace, písemné zpracování projektu práce. Termín: do prosinec 2010
3. Struktura a základní rozpracování teoretické části, realizace sběru a třídění dat. Termín: leden - květen 2011
5. Zpracování výsledků, vyhodnocení. Termín: květen 2011
6. Formulování diskuse a závěrů. Termín: červen 2011
7. Dokončení formální podoby diplomové práce. Termín: 15. srpna 2011
Pozn. V případě nedodržení termínů ve výše uvedených bodech bude zadání DP vedoucím DP vypovězeno. V případě přerušení studia nebo při rozložení ročníku je diplomant povinen tuto skutečnost oznámit vedoucímu diplomové práce a dohodnout změnu termínů do jednoho měsíce po přerušeni resp.rozložení. V případě nedodržení bude zadání diplomové práce také vypovězeno.
References
ATKINSON, R., L. Psychologie. Praha : Portál, 2003.
ČECHOVSKÁ, I. Plavecký výkon. Aquasport & triatlon. roč.3, č.4., 2001, s.31.
DOVALIL, J. a kol. Výkon a trénink ve sportu. Praha : Olympia, 2002. ISBN 80-7033-760-5.
GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0.
HOGG, M. J. Menetal skills for swim coaches. Edmonton, Alberta : Sport excel publishing Inc, 1995. ISBN 0-9680008-1-9.
HOŠEK, V. Psychologie odolnosti. Praha : Karolinum, 2003. ISBN 80-7184-889-1.
JURSÍK, D. a kol. Plávanie – Učebnica pre školenie trénerov. Bratislava : Šport, slovenské telovýchovné nakladateľstvo, 1990. ISBN 80-7096-107-4.
MORAN, P., A. The psychology of concetration in sport performers. Erlaubaum : Psychology press, 1996. ISBN 0-86377-444-x.
SLEPIČKA, P., HOŠEK, V., HÁTLOVÁ, B. Psychologie sportu. Praha : Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1290-9.
STAGER, J., M., TANNER, D., A. Swimming: handbook of sport medicine and science. Malden : Blackwell, 2004. ISBN 0-632-05914-1
WEINBERG R.S., GOULD, D. Foundations of sport and exercise psychology. United States of America : Human Kinetics, 2007. ISBN-13: 978-0-7360-6467-5.
Preliminary scope of work
Cílem práce bude pomocí dotazníkového šetření zjistit informovanost a využití psychologické přípravy a zvládání emočních stavů v soutěžních situacích ve sportovním plavání. Ke sběru dat bude použito dotazníkové šetření, kterého se zúčastní plavci a plavkyně reprezentačního družstva České republiky. Dotazníkové šetření bude probíhat na soustředění reprezentace ve Znojmě a během letního mistrovství České republiky juniorů a seniorů. Výsledky šetření by měly přiblížit skutečný stav psychologické přípravy a jejího využití ve sportovním plavání. Výsledky by také měly interpretovat zvládání emočně náročných situací plavci při závodech (tj. soutěžní stavy.
Preliminary scope of work in English
Goal of work was to find out by means of a questionnaire survey the degree of foreknowledge and application of the psychological training as well as managing the emotive relation in contest situations at the sports swimming. Collection of dates is based on a questionnaire survey filled-in by men and women swimmers of the representative team of the Czech Republic. The inquiry part took place at the training camp of the representative swimmer team at the town of Znojmo and during the summer championship of the Czech Republic in categories junior and senior. The gained data should result in awarenes and overview how the true state of the psychological training is, and how to make use of it at the sports swimming disciplines.Last but least they should prove how the swimmers cope with emotively demanding situations during the race (i.e.contest condition).
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html