Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Bergsonova koncepce umění
Thesis title in Czech: Bergsonova koncepce umění
Thesis title in English: Bergson´s conception of art
Key words: Bergson Henri * filozofie umění * francouzská filozofie * sugesce trvání
English key words: Bergson Henri * philosophy of art * French philosophy * suggestion of duration
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Aestetics (21-KEST)
Supervisor: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 28.04.2011
Date of assignment: 28.04.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 22.06.2011
Date and time of defence: 11.09.2012 11:30
Date of electronic submission:30.07.2012
Date of proceeded defence: 11.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: Mgr. Martin Kaplický, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem studie je představit názory Henriho Bergsona na umění. Podle Bergsona je umění schopno „sugerovat“ individuální moment „trvání“ citů, emocí i „vnějších“ věcí. Umělec vnímá věci v jejich „hluboké“ kvalitě a formuje prvky svého díla tak, aby postavil vnímatele přímo „doprostřed“ prožitku „ryzího vnímání“. Umění se dokonce může stát poukazem na univerzální princip neustálé proměny světa vůbec. Tato studie shrnuje základní Bergsonovy teze ohledně umění, prezentované v jednotlivých pracích tohoto autora, a popisuje vývoj celé Bergsonovy koncepce umění (na základě stupně rozšíření pojmu „trvání“). Studie se také zabývá několika problematickými body této koncepce („dokonalá“ „sugesce“, implicitní hierarchie umění, povaha „estetického prožitku“), včetně zvláštního Bergsonova zaměření na otázku „umělecké pravdivosti“.
The study aims to present Henri Bergson´s opinions concerning art. According to Bergson, art is able to „suggest“ an individual moment of „duration“ of feelings, emotions and „external“ things. An artist perceives things in their „deep“ quality and forms the elements of his work in a way to put the recipient right „inside“ the experience of „pure perception“. An artwork can even become a reference to the universal principle of the continual change of the world in general. The study summarises Bergson´s fundamental theses about art as presented in particular works of this author and describes the development of the whole Bergson´s conception of art (based on a level of extension of the concept of „duration“). Moreover, the study deals with several problematic points of this conception (the „perfect“ „suggestion“, the implicit art hierarchy and the nature of the „aesthetic experience“) including Bergson´s specific concentration on the question of the „artistic truth“.
References
Primární literatura

BERGSON, Henri. Čas a svoboda : O bezprostředních datech vědomí. Praha : Filosofia, 1994. ISBN 80-7007-065-X.
BERGSON, Henri. Duchovní energie. Praha : Vyšehrad, 2002. ISBN 80-7021-485-6.
BERGSON, Henri. Dva zdroje morálky a náboženství. Praha : Vyšehrad, 2007. ISBN 978-80-7021-834-1.
BERGSON, Henri. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris : Librairie Félix Alcan, 1936. ISBN -.
BERGSON, Henri. Hmota a paměť : Esej o vztahu těla k duchu. Praha : OIKOYMENH, 2003. ISBN 80-7298-065-3.
BERGSON, Henri. La pensée et le mouvant : Essais et conférences. Paris : Librairie Félix Alcan, 1934. ISBN -.
BERGSON, Henri. Le rire : Essai sur la signification du comique. Paris : Librairie Félix Alcan, 1929. ISBN -.
BERGSON, Henri. Myšlení a pohyb. Praha : Mladá fronta, 2003. ISBN 80-204-1014-7.
BERGSON, Henri. Smích. Praha : Naše vojsko, 1993. ISBN 80-206-0404-9.
BERGSON, Henri. Vývoj tvořivý. Praha : Laichter, 1919. ISBN -.


Sekundární literatura

ČAPEK, Jakub (ed.). Filosofie Henri Bergsona : Základní aspekty a problémy. Praha : OIKOYMENH, 2003. ISBN 80-7298-071-8.
ČERNÝ, Václav. Ideové kořeny současného umění : Bergson a ideologie současného romantismu. Praha : O. Girgal, 1929. ISBN -.
MOORE, Francis. Bergson : Thinking backwards. New York : Cambridge University Press, 1996. ISBN 0-521-42402-x.
PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem : průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. Praha : Herrmann & synové, 2009. ISBN 978-80-87054-18-5.
SZATHMARY, Arthur. The Aesthetic Theory of Bergson. Cambridge : Harvard University Press, 1937. ISBN -.
ŠEVČÍK, Miloš. Bergsonova koncepce komické představivosti a smíchu. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2008. ISBN 978-80-7308-214-7.
ŠEVČÍK, Miloš. Umění jako odkaz na realitu času : (v myšlení Henriho Bergsona a Emmanuela Lévinase). Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2005. ISBN 80-7308-100-8.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html