Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Teoretický výzkum jevů a systémů pro spintroniku
Thesis title in Czech: Teoretický výzkum jevů a systémů pro spintroniku
Thesis title in English: Theoretical investigation of phenomena and systems for spintronics
Key words: elektronová teorie, magnetismus, spintronika
English key words: electron theory, magnetism, spintronics
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 27.04.2012
Date of assignment: 27.04.2012
Confirmed by Study dept. on: 27.04.2012
Advisors: RNDr. Karel Carva, Ph.D.
Guidelines
1) Seznámení se spintronikou.
2) Zvládnutí teoretických metod (relativistická teorie funkcionálu hustoty, rovnovážné a nerovnovážné Greenovy funkce).
3) Praktické zvládnutí metody TB-LMTO pro výpočty elektronové struktury a transportních vlastností spinově polarizovaných systémů.
4) Aplikace teoretických a numerických metod ke studiu aktuálních systémů a vlastností, srovnání s experimentem (bude upřesněno v průběhu studia), publikace výsledků.
References
1) A. Gonis: Theoretical Materials Science (2000, Materials Research Society, Warrendale).
2) I. Turek, V. Drchal, J. Kudrnovský, M. Šob and P. Weinberger: Electronic Structure of Disordered Alloys, Surfaces and Interfaces (1997, Kluwer, Boston).
3) další publikace k tématu disertace (bude upřesněno v průběhu studia).
Preliminary scope of work
Využití spinu elektronu k zápisu a uchování informace, využívající velmi tenkých magnetických vrstev, nanostruktur a multivrstev, vedlo v nedávné době ke vzniku nového oboru elektroniky, tzv. spintroniky. Její další rozvoj není myslitelný bez důkladného teoretického studia jak konkrétních materiálů (magnetické polovodiče, polokovové magnety), tak i nových vlastností a jevů (anomální a spinový Hallův jev, tunelovací anizotropní magnetorezistence, spinová difúze a tlumení, atd.). Náplní práce bude vývoj a aplikace moderních teoretických metod (relativistická teorie funkcionálu hustoty, rovnovážné a nerovnovážné Greenovy funkce) na vybrané systémy a jejich fyzikální vlastnosti.
Preliminary scope of work in English
Spintronics denotes a new research field related to recording and storage of magnetic information, based on electron spin and ultrathin magnetic films, nanostructures and multilayers. Future development of the field requires deep theoretical study of specific materials (magnetic semiconductors, halfmetallic magnets) as well as of novel properties and phenomena (anomalous and spin Hall effect, tunnelling anisotropic magnetoresistance, spin diffusion and damping, etc.). This thesis will be focused on development and application of modern theoretical tools (relativistic density functional theory, equilibrium and non-equilibrium Green's functions) to selected systems and their physical properties.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html