Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
"The Arts" – komentovaný překlad (20. kapitola z knihy : Steven Pinker The Blank Slate, Penguin Books 2003)
Thesis title in Czech: "The Arts" – komentovaný překlad (20. kapitola z knihy : Steven Pinker
The Blank Slate, Penguin Books 2003)
Thesis title in English: "The Arts" - translation and commentary (20th chapter of Steven Pinker's
The Blank Slate, Penguin Books 2003)
Key words: překlad, překladatelská analýza, metoda překladu, překladatelský problém, překladatelský posun, kulturní neekvivalence, lexikum, syntax, evoluční psychologie, modernismus
English key words: translation, translation analysis, translation method, translation problem, translation shift, cultural nonequivalence, lexis, syntax, evolutionary psychology, modernism
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Translation Studies (21-UTRL)
Supervisor: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.04.2011
Date of assignment: 11.04.2011
Date and time of defence: 10.09.2012 00:00
Date of electronic submission:21.08.2012
Date of submission of printed version:21.08.2012
Date of proceeded defence: 10.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
 
 
 
Guidelines
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakou funkcí (cílem) byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické v závislosti na funkci textu v nové, české komunikační situaci. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, která budete uvádět jako důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu. Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou.
References
Hatim, B., Mason, I. Discourse and the translator. 1994.
Hatim, B., Mason, I. The Translator as Communicator, 1997.
Hatim, B. Translation. An advanced resource book. 2004.
Hickey, L. The Pragmatics of translation. 1981.
Hochel, B. Preklad ako komunikácia. Bratislava 1990.
Levý, J. Umění překladu. Praha 1983, 1998.
Vilikovský, J. Překlad jako tvorba. Praha 2002.

Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha 2003, 2008.
Čmejrková, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996.
Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha 1999.
Daneš, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.
Hausenblas, K. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1971.
Hausenblas, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996.
HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .… Praha 1997
JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1995.
Muellerová, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha 1989.
NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání. Praha 1996.
SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha 2004.
Svozilová, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině. Jinočany 2000.
Šrámek, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html