Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Proces a míra invalidizace seniorů
Thesis title in Czech: Proces a míra invalidizace seniorů
Thesis title in English: Process and rate of disability among seniors
Key words: senior, stárnutí, stáří, invalidita, gerontologie, geriatrie, struktura obyvatelstva, prognóza, důchodový systém, důchodová agenda, reforma, financování, deinstitucionalizace
English key words: senior, growing old, old age, disability, gerontology, geriatrics, structure of population, prognosis, retirement system, retirement administrative, reform, financing, deinstitutionalization
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: prof. JUDr. Igor Tomeš, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 04.04.2011
Date of assignment: 04.04.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 07.07.2011
Date and time of defence: 19.06.2014 09:30
Date of electronic submission:14.05.2014
Date of proceeded defence: 19.06.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Proces a míra invalidizace seniorů

1. Úvod
2. Pojmy
2.1 Sociální gerontologie, geriatrie
2.2 Pojem stárnutí
2.3 Invalidizace
2.4. Míra invalidizace
3. Teorie stárnutí
3.1 Stárnutí obyvatelstva, demografie
3.2 Potřeby seniorů, gerontologie a geriatrie
3.3 Stárnutí, nemocnost a invalidita
3.4 Míra invalidizace, statistika míry invalidizace
4. Evropský rámec společenského zabezpečení seniorů
4.1 Právní rámec EU
4.2 Evropské pojetí stáří
4.3 Hlavní sledované cíle
5. Reforma důchodů v ČR
5.1 Vývoj
5.2 Soudobý právní rámec
5.3 Hlavní soudobé trendy a problémy starobních důchodců
5.4 Reformní alternativy
6. Formy péče o invalidní starobní důchodce
6.1 Dávky
6.2 Služby
6.3 Tendence a problémy deinstitucionalizace
7. Výzkum: Domov pro seniory Pohoda Netolice
7.1 Program a teoretické předpoklady
7.2 Silné a slabé stránky
7.3 Mínění uživatelů
7.4 Reakce místního společenství
8. Závěr
References
Seznam literatury

Haškovcová, H.: Fenomén stáří. Praha, Panorama 1990
Kalvach, Z. a kol.: Geriatrie a gerontologie. Praha, Grada 2004
Kučera, T. a kol.: Aktuální stav a perspektivy vývoje obyvatelstva České republiky do roku 2020. Praha, Sociopress, 1997
Kučera, T. a kol.: Demografický pohled na důchodový systém. Praha, Česká asociace pojišťoven, 1999
Kučera, T. a kol.: Jak stárneme. Brno, ERA 2006
Matoušek, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. Praha, Portál 2003
Matoušek, O. a kol.: Sociální práce v praxi. Praha, Portál 2005
Matoušek, O. a kol.: Sociální služby. Praha, Portál 2007
Matoušek, O.: Ústavní péče. Praha, Slon 1999
Matoušek, O. a kol.: Základy sociální práce. Praha, Portál 2001
Ort, J.: Kapitoly ze sociologie stáří. Ústí nad Labem, PF UJEP 2004
Tomeš, I, Koldinská, K.: Sociální právo Evropské unie. Praha, C. H. Beck 2003
Tomeš, I. a kol.: Sociální správa: úvod do teorie a praxe. 2. vydání, Praha, Portál 2009
Tomeš, I. a kol.: Zabezpečení starých osob v Evropě. Praha, Academica 1969
Tröster, P. a kol., Sociální zabezpečení. C. H. Beck 2010, 5.vydání
Zavázalová, H. a kol.: Vybrané kapitoly ze sociální gerontologie. Praha, Karolinum 2001

Internetové stránky
www.cssz.cz
www.mpsv.cz
www.vupsv.cz
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html