Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Hédonismus v české společnosti: sonda do vývoje hodnotových orientací v letech 1990 - 2011
Thesis title in Czech: Hédonismus v české společnosti: sonda do vývoje hodnotových orientací v letech 1990 - 2011
Thesis title in English: Hedonism in the Czech Society: A Probe into the Development of Value Orientation in 1990 - 2011
Key words: hodnoty – hodnotová dynamika - hédonismus – společenská transformace – výzkumy veřejného mínění – sekundární analýza dat
English key words: values – dynamism of values – hedonism – social transformation – public opinion surveys – secondary analysis of data
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Programme Historical Sociology (24-HS)
Supervisor: PhDr. Martin Vávra, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.04.2011
Date of assignment: 04.04.2011
Date of electronic submission:17.05.2013
Date of proceeded defence: 18.06.2013
Course: Master's Thesis Defense (YMH201)
Reviewers: Ing. Libor Prudký, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce bude věnována analýze hodnot v české společnosti na pozadí společenské transformace v 80. a 90. letech 20. století. Soustředí se zejména na hédonistické hodnotové orientace, které jsou charakterizovány úsilím o dosahování požitků, rozkoše a smyslového uspokojení. Hédonistický hodnotový typ (ve smyslu Weberova ideálního typu) preferuje zábavu, požitkářský způsob života a vyznačuje se nestřídmostí [srv. Schwartz 1992]. Naším cílem bude sledovat vývoj hédonistických hodnotových orientací v české společnosti ve vybraném časovém období a identifikovat klíčové faktory, které jej ovlivňují. Budeme se opírat o dostupná data z kvantitativních sociologických výzkumů zaměřených na zkoumámí hodnotové struktury společnosti. Na základě sekundární analýzy dat se pokusíme o interpretaci předpokládaných vývojových trendů v historickém – kulturním, společenském, hospodářském a politickém kontextu. Cílem diplomové práce bude zodpovědět následující výzkumné otázky: Došlo v souvislosti se společenskou transformací v 80. a 90. letech 20. století k nárůstu hédonistických hodnotových orientací? Jaké faktory jsou rozhodující pro to, zda jedinec zastává či nezastává hédonistické hodnotové orientace?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html