Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se zlomeninou distálního konce radia
Thesis title in Czech: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta se zlomeninou distálního konce radia
Thesis title in English: Case Study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of fracture of the distal radii
Key words: kazuistika, fyzioterapie, zlomenina radia, terapeutické metody, fyzikální léčba
English key words: casuistry, physiotherapy, therapy methods, radius fracture
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Fyzioterapie (51-500400)
Supervisor: PhDr. Iva Hnátová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.04.2011
Date of assignment: 13.04.2011
Date and time of defence: 15.09.2011 00:00
Date of electronic submission:13.04.2011
Date of submission of printed version:14.04.2011
Date of proceeded defence: 15.09.2011
Opponents: Mgr. František Vaňous
 
 
 
References
1) BENEŠ, J. Studijní materiály [online]. 2011 [cit. 2011-04-08]. Otázky z ortopedie a traumatologie. Dostupné z WWW: <www.jirben2.chytrak.cz>.
2) ČIHÁK, R. Anatomie I. 2. upravené a doplněné vydání. Praha: Grada, 2001. 497 s.
3) DOLEŽALOVÁ, R; PĚTIVLAS, T. Kinesiotaping pro sportovce: sportujeme bez bolesti. 1. vydání. Praha: Grada, 2011. 95 s. ISBN 978-80-247-3636-5.
4) HALADOVÁ, E; NECHVÁTALOVÁ, L. Vyšetřování metody hybného systému. Brno: MIKADAPRESS s. r. o., 2008. 135 s. ISBN 80-7013-393-7.
5) HNÁTOVÁ, I; PAVLŮ, D. Léčba otoků a manuální lymfatická drenáž v léčbě svalového zranění. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2010, 4, s. 169-173.
6) HOLUBÁŘ, J. Operační léčba zlomenin. Sanquis [online]. 2003, 25, [cit. 2011-04-08]. Dostupný z WWW: <www.sanquis.cz>.
7) HOLUBÁŘOVÁ, J; PAVLŮ, D. Proprioceptivní neuromuskulární facilitace. 1. část. Praha: Karolinum, 2008. 115 s. ISBN 978-80-246-1294-2.
8) JANDA, V. Svalové funkční testy. Praha: Grada, 2004. 325 s. ISBN 80-247-0722-5.
9) KOLÁŘ, P. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Galén, 2009. 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
10) KOUKALOVÁ, S. Zápisky zdravotní sestřičky [online]. 2011 [cit. 2011-04-08]. Chirurgie poranění kloubů a kostí. Dostupné z WWW: <http.//vnl.xf.cz/chi/chi-zlomeniny.php>.
11) KOVAND, M. Traumatologie: Část 1, Horní končetiny. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 1997. 48 s. ISBN 80-210-1496-2.
12) LEWIT, K. Manipulační léčba v myoskeletární medicíně. 5. přepracované vydání. Praha: Sdělovací technika spol. s r. o., 2003. 411s.ISBN 80-86645-04-5.
13) NAKAMURA, R; LINSCHEID, R.L; MIURA, T. Wrist Disorders: Current Concepts and Challenges. Tokyo: Springer-Verlag, 1992. 334 s. ISBN 4-431-70102-8
14) NAVRÁTILOVÁ, Z. Diagnostika a léčba lymfatických otoků. Sanguis [online]. 2009, 71, [cit. 2011-04-08]. Dostupný z WWW: <www.sanquis.cz>.
15) Osteoporoza [online]. 2011 [cit. 2011-04-08]. Akutní péče o pacienta se zlomeninou. Dostupné z WWW: <www.osteoporoza.cz>. ISSN 1803-0173.
16) PACKER, G. J. Wrist fracture [online]. 2007 [cit. 2011-04-08]. Wrist fracture. Dostupné z WWW: <www.wristfracture.co.uk>.
17) PETROVICKÝ, P. Anatomie s topografií a klinickými aplikacemi. I. svazek. Martin: Osveta, 2001. 463 s. ISBN 80-8063-046-1.
18) PODĚBRADSKÝ, J; VAŘEKA, I. Fyzikální teapie I. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 80-7169-661-7.
19) TYPOVSKÝ, K. Traumatologie pohybového ústrojí. Praha: Aviceum, 1972. 578 s.
20) VÉLE, F. Kineziologie: Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Praha: Triton, 2006. 375 s. ISBN 80-7254-837-9.
21) VIŠŇA, Petr; HLOCH, Jiří. Traumatologie dospělých: Příprava ke zkoušce z chirurgických oborů. Praha: MAXDORF, 2004. 157 s. ISBN 80-7345-034-8.
22) WATSON, H. K.; WEINZWEIG, J. The wrist. Philadelphia : Lippicott Williams a Wilkins, 2000. 985 s. ISBN 0-397-51726-2.
23) ŽVÁK, I; BROŽÍK, J; KOČÍ, J; Ferko, A. Traumatologie ve schématech a RTG obrazech. Praha: Grada, 2006. 205 s. ISBN 80-247-1347-0.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce je zaměřena na fyzioterapeutickou léčbu pacienta po zlomenině distálního konce radia. V obecné části práce je uvedena četnost výskytu této zlomeniny, mechanismus úrazu a teoreticky postup léčby tohoto poranění. Jsou zde uvedeny veškeré možné terapeutické postupy a metody manuální i fyzikální léčby, které přispívají k rychlejšímu a plnému uzdravení pacienta s tímto problémem. Speciální část práce je sestavena na základě kazuistiky vybraného pacienta. Je zde představena aplikace mnou vybraných metod a technik, vybraných z obecné části práce, které jsem při terapii použila k dosažení co nejlepších výsledků.
Preliminary scope of work in English
This work is focused on physiotherapy treatment of patients with the diagnosis of frakture of the distal radii. In the general part is the frequency of occurrence of fracture, mechanism of injury and the theoretical method of treatment of this injury. There are describe all possible therapeutic methods and procedures manual and physical therapy, which contribute to the rapid and full recovery the patient with this problem. A special part is prepared on the basis of case studies selected patients. There is also an application of my choice of methods and techniques selected from the general part, which I used in therapy to achieve the best results.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html