Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Spokojenost klientů rané péče v ČR dnes a v minulosti
Thesis title in Czech: Spokojenost klientů rané péče v ČR dnes a v minulosti
Thesis title in English: Clients Satisfaction of Early Intervention Programm in Czech republic today and in the past
Key words: postižení, raná péče / intervence, podpora a pomoc, spokojenost klientů, Společnost pro ranou péči o.s.
English key words: disability, early treatment / intervention, support and assistance, client satisfaction, Society for Early Intervention
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.03.2011
Date of assignment: 29.03.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 19.09.2011 10:30
Date of electronic submission:16.08.2011
Date of proceeded defence: 19.09.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Guidelines
Služba raná péče a její formy se několik posledních let dostávají díky nový teoriím a trendům do popředí zájmu veřejnosti, pracovníků z různých oborů, ale i samotných rodičů dětí s postižením, kteří oceňují její zaměření na rodinný systém. Ve své diplomové práci jsem se zajímala o ranou péči obecně a věnovala jsem se i občanskému sdružení Společnost pro ranou péči, která patří mezi vůdčí organizace v tomto oboru v České republice. Cílem práce je zjistit spokojenost klientů zařízení poskytujících komplexní ranou péči v České republice u jednotlivých druhů zdravotního postižení a porovnat je se spokojeností klientů z roku 2005. Pracovními hypotézami chci potvrdit, že spokojenost klientů zařízení poskytujících ranou péči je minimálně u pěti z osmi oblastí hodnocena kladně a že spokojenost klientů je v roce 2011 vyšší než v roce 2005. K řešení svého diplomového úkolu jsem si zvolila kvantitativní výzkumnou strategii. Jako výzkumnou techniku jsem použila standardizovaný dotazník sestavený pracovní skupinou EURLYAID v roce 1997. Na dotazníky odpovídali klienti ze čtyř středisek Společnosti pro ranou péči o.s. Prostřednictvím dotazníkového šetření bylo zjištěno, že klienti jsou se službou rané péče velmi spokojeni. Nejlépe je hodnocena oblast Sociálního zázemí, která zjišťuje reakce raně poradenského pracovníka/pracovnice na otázky týkající se sourozenců, rodiny a přátel. Nejmenší hodnotu má oblast zabývající se Místem rané péče v síti sociálních služeb, která na druhou stranu ale jako jediná získala vyšší průměrné hodnoty než v roce 2005. Nepotvrdilo se, že by se spokojenost klientů rané péče razantně zvedla, ale výsledky ukázaly, že si spokojenost klientů dokázaly od roku 2005 udržet.
References
DUNOVSKÝ, Jiří. Nejtěžší zkouška rodiny. In: My a děti. Roč. 24, č. 1 (1994). 32 s. ISSN 0323-1879.
Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání. Raná péče: Analýza situace v Evropě. 2005. 48 s. ISBN 8791500-58-3.
HRADILKOVÁ, Terezie. Deset let rané péče pro rodiny dětí se zrakovým postižením v ČR. In JESENSKÝ, Ján. Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. s. 84-86. ISBN 80-7041-041-8.
HRADILKOVÁ, T. Raná péče I. Pojmy, teoretická východiska, klient, služby, cíle, zásady. Výchovné poradenství. Praha: IPPP, 1998, č. 16, s. 16-22.
HRADILKOVÁ, T., KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L., VACHULOVÁ, J. Raná péče pro rodiny s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením. Vybrané příspěvky z kurzu „Poradce rané péče“. 1. vyd. Praha: Středisko rané péče Praha, 1998. 104 s. ISBN 80-238-3267-0.
HUMPOLOVÁ, M. Pojetí rané péče u dětí s těžkým postižením. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2007. 88 s. Diplomová práce.
JANKOVSKÝ, J. Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením. 1.vyd. Praha: TRITON, 2001. 158 s. ISBN 80-7254-192-7.
JESENSKÝ, J. Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: KAROLINUM, 1995. ISBN 80-7066-941-1.
KVĚTOŇOVÁ-ŠVECOVÁ, L. Edukace dětí se speciálními potřebami v raném a předškolním věku. Brno: Paida, 2004. ISBN 80-7315-063-8.
LANNERS, R., MOMBAERTS, D. Evaluation of Parents’ Satisfaction with Early Intervention Services within and among European Countries: Construction and Application of a New Parent Satisfaction Scale. In Infants and young children. USA: Aspen Publishers, 2000. s. 61-70, ISSN 0896-3746.
MATĚJČEK, Z. Raná péče a její domácí kořeny. Psychologie dnes. Praha, 2002, roč. 8, č. 5, s. 4-8. ISSN 1211-5886.
MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. 288 s. ISBN 80-7178-549-0.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3.
VÁGNEROVÁ, M., HADJ-MOUSSOVÁ, Z., ŠTECH, S. Psychologie handicapu. Praha: Karolinum, 2003. 71 s. ISBN 80-7083-764-0.

Jiné zdroje
Asociace pracovníků v rané péči [online]. 2011 [cit. 2011-17-06]. Asociace pracovníků v rané péči. Dostupné z WWW: <http://www.asociace-ranapece.unas.cz/hlavni_strana.php>.
Geografie ČR [online]. 2011 [cit. 2011-15-06]. Zemepis.com. Dostupné z WWW: <http://www.zemepis.com/okresycr.php>.
Manuál o rané péči [online]. Ostrava : Agentura API s.r.o., 2006 [cit. 2011-015-06 begin_of_the_skype_highlighting 2011-015-06 end_of_the_skype_highlighting]. Dostupné z WWW: <http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/publikace/rana_pece.pdf>.
Raná péče [online]. 2009 [cit. 2011-06-08]. Společnost pro ranou péči. Dostupné z WWW: <http://www.ranapece.cz/index.php/cs/rana-pee.html>.
Sdružení Nové Město na Moravě [online]. 2010 [cit. 2011-15-06]. O rané péči. Dostupné z WWW: <http://www.sdruzeninovemesto.cz/?id=oranepeci>.
Společnost pro ranou péči o.s. Výroční zpráva 2010 [online]. Praha : Press servis s.r.o., 2011 [cit. 2011-17-06]. Zpráva o činnosti SPRP v roce 2010, s. . Dostupné z WWW: <http://www.ranapece.cz/images/stories/PDF/VZrana_pece_2010.pdf>.
STŘEP [online]. 2007 [cit. 2011-14-06]. Dejma šanci šanci-Projekt rané intervence. Dostupné z WWW: <http://www.strep.cz/dejme_sanci.php>.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zdravotní postižení. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 2008, last modified on 2010 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Zdravotn%C3%AD_posti%C5%BEen%C3%AD>.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html