Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Specifické potřeby dětí v pěstounské rodině jako následek raného traumatu
Thesis title in Czech: Specifické potřeby dětí v pěstounské rodině jako následek raného traumatu
Thesis title in English: Specific needs of children in foster family as a consequence of early trauma
Key words: ohrožené děti, pěstounská péče, rané dětství, rané trauma, specifické potřeby
English key words: children in need, early childhood, early trauma, foster care, specific needs
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.03.2011
Date of assignment: 29.03.2011
Administrator approval: zatím neschvalováno
Date and time of defence: 30.01.2012 11:15
Date of electronic submission:02.01.2012
Date of proceeded defence: 30.01.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Úvod
Teoretická část:
Pěstounská péče v kontextu systému péče o ohrožené děti-definice, specifika, současná podoba, model profesionální pěstounské péče
Rané trauma-definice, příčiny, následky
Traumatizované dítě v pěstounské rodině-specifické potřeby, projevy
Možnosti práce s raně tramautizovaným dítětem v pěstounské péči-v českém prostředí, v zahraničí

Praktická část:
Kvalitativní výzkum mezi pěstouny, kteří mají v péči dítě s raným traumatem
Závěr
References
BECKER-WEIDMAN, Arthur. Recognizing Attachment Concerns in Children. GoodTherapy.org [online]. 22. 10. 2008 [cit. 2011-05-19]. Dostupné z WWW: <http://www.goodtherapy.org/blog/attachment-children-concerns/>.

BECKER-WEIDMAN,Arthur: What is Dyadic Developmental Psychotherapy?. In Dyadic Developmental Psychotherapy [online]. GoodTherapy.org, 30. 9. 2009 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW: <http://www.goodtherapy.org/blog/dyadic-developmental-psychotherapy-introduction/>.

BECKER-WEIDMAN,Arthur: Attachment Facilitating Parenting.[online]. GoodTherapy.org, 13. 1. 2009 [cit. 2011-05-15]. Dostupné z WWW:< http://www.goodtherapy.org/blog/attachment-facilitating-parenting/ >.

BECHYŇOVÁ, Věra, KONVIČKOVÁ, Marta: Sanace rodiny. Praha, Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-392-5

BONUS, Bettina: Mit den Augen eines Kindes sehen lernen- Zur Entstehung einer Frühtraumatisierung bei Pflege- und Adopitivkindern. Norderstedt, Verlag Books on Demand GmbH, 2006. ISBN 978-3837018431

BOWLBY, John: Vazba. Teorie kvality raných vztahů mezi matkou a dítětem. Praha. Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-670-4

BRISCH, Karl Heinz: Bindung und Trauma-Schutz- und Riskofaktoren für die Entwicklung von Kindern. In Bindung und Trauma-Konsequenzen in der Arbeit für Pflegekinder. Idstein, Schulz-Kirchner Verlag, 2008. ISBN 978-3-8248-0309-5

BRISCH,Karl Heinz: Bindungsstörungen-Grundlagen, Diagnostik und Konsequentzen für sozialpädagogisches Handeln. [online]. 2007,[cit. 2011-06-20].
Dostupné z WWW: http://agsp.de/html/a79.html

DUNOVSKÝ, Jiří, DYTRYCH, Zdeněk, MATĚJČEK, Zdeněk a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě. Praha, Grada Publishing, 1995. ISBN 80-7169-192-5

DVOŘÁK, Jakub. Systém náhradní výchovy [online]. 2007 [cit. 2011-06-12]. Dostupné z WWW: <http://vzd.cz/sites/default/files/System_nahradni_vychovy.pdf>.

EBERHARD,Kurt: Nähe und Distanz in Pflegefamilien mit stark traumatisierten Kindern. [online]. 2006,[cit. 2011-06-20]. Dostupné z WWW: http://agsp.de/html/a74.html

ERIKSON, Erik H.: Životní cyklus rozšířený a dokončený. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. ISBN 80-7106-291-X

FRAIBERG, Selma, H.: Magické roky. Praha, Triton, 2002. ISBN 80-7254-270-2
HARDENBERG, Oliver:Konsequenzen für die Pflegeeltern-Übertragung traumatischer Bindungs- und Beziehungs-erfahrungen in die Pflegefamilie. In In Bindung und Trauma-Konsequenzen in der Arbeit für Pflegekinder. Idstein, Schulz-Kirchner Verlag, 2008. ISBN 978-3-8248-0309-5

HENDL, Jan: Kvalitativní výzkum. Praha, Portál, 2005. ISBN 80-7367-040-2

KAŠOVÁ, Lucie: Přínosy a rizika hostitelské péče. Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí bakalářské práce Vojtěch Sivek [online], 2006,[cit. 2010-12-02]. Dostupné z WWW: http://klimes.mysteria.cz/nrp/kasova_hostitelstvi.pdf

KNÁPKOVÁ, Gabriela: Dlouhodobá profesionální pěstounská péče jako šance pro raně traumatizované děti. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy. Vedoucí bakalářské práce Hana Pazlarová, 2009.

KOLUCHOVÁ, Jarmila: Psychická deprivace a možnosti její nápravy. In Matějček, Z. (ed.): Osvojení a pěstounská péče. Praha, Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3

LAMBECK, Susanne: "Nur" schwere Kindheit oder traumatisiert?. In Traumatisierte Kinder in Pflegefamilien und Adoptivfamilien. Ratingen, PAN Pflege- und Adoptivfamilien NRW e.V. , 2004.

LANGMEIER, Josef, KREJČÍŘOVÁ, Dana: Vývojová psychologie. Praha. Grada Publishing, 1998. ISBN 80-7169-195

LANGMEIER, Josef, MATĚJČEK, Zdeněk: Psychická deprivace v dětství. Praha, Avicenum, 1974.

MAHLEROVÁ, Margaret, PINE, Fred, BERGMANOVÁ, Anna: Psychologický zrod dítěte. Praha, Triton, 2006. ISBN 80-7254-722-4

MATĚJČEK, Zdeněk, LANGMEIER, Josef: Počátky našeho duševního vývoje. Olomouc, Panorama, 1986.

MATĚJČEK, Zdeněk: Co děti nejvíc potřebují. Praha, Portál, 1994. ISBN 80-7178-853-8
MATĚJČEK, Zdeněk a kol.: Náhradní rodinná péče. Praha, Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8
MATĚJČEK, Zdeněk ed.: Osvojení a pěstounská péče. Praha, Portál, 2002. ISBN 80-7178-637-3

MATĚJČEK, Zdeněk a kol.: Náhradní rodinná péče. Praha, Portál, 1999. ISBN 80-7178-304-8
MATĚJČEK, Zdeněk, BUBLEOVÁ Věduna, KOVAŘÍK, Jiří: Pozdní následky psychické deprivace a subdeprivace. Praha, Psychiatrické centrum Praha, 1997. ISBN 80-85121-89-1

MATOUŠEK, Oldřich, PAZLAROVÁ, Hana: Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha, Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-739-8

MATOUŠEK, Oldřich: Slovník sociální práce. Praha, Portál, 2003. ISBN 80-7178-549-0

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období 2009 až 2011 [online]. 2009,[cit. 2011-05-08]. Dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/files/clanky/9555/Narodni_akcni_plan.pdf

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ: Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené děti [online]. 2009,[cit. 2011-05-13]. Dostupné z WWW: http://www.mpsv.cz/cs/6308

MIOVSKÝ, Michal: Kvalitativní přístup a metod v psychologickém výzkumu. Praha, Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1362-4

NIENSTEDT, Monika, WESTERMANN, Arnim: Psychologische Beiträge zur Sozialisation von Kindern in Ersatzfamilien. Münster, Votum, 1992.

NIESTROJ, H. Traumatische Erfahrungen in der Kindheit-langfristige Folgen und Chancen der Verabreitung in der Pflegefamilie. Idstein : Schulz-Kirchner Verlag, 2009. Chancen der Verabreitung traumatischer Erfahrungen in Pflegefamilien, s. 135-163. ISBN 978-3-8248-0374-3.

PEŘINOVÁ, Drahomíra: Co musíme udělat pro včasné propuštění dětí do náhradní rodinné péče. In Aktuální otázky náhradní rodinné péče: Sborník z VII. celostátního semináře NRP. Brno, Triáda, 2007.

ROTREKLOVÁ, Eva: Aktuální otázky náhradní rodinné péče-rizika, možnosti, vize. In Aktuální otázky náhradní rodinné péče: Sborník z VII. celostátního semináře NRP. Brno, Triáda, 2007.

ROTREKLOVÁ, Eva, HOFROVÁ, Veronika: Inovativní prvky v odborné přípravě na přijetí dítěte do pěstounské péče a odborné služby pro pěstouny a rodiče. In Aktuální otázky náhradní rodinné péče: Sborník z VII. celostátního semináře NRP. Brno, Triáda, 2007.
ŘÍČAN, Pavel: Cesta životem. Praha, Portál, 2004. ISBN 80-7367-124-7

STIFTUNG ZUM WOHL DES PFLEGEKINDES: 1. Jahrbuch des Pflegekinderwesens-Schwerpunktthema: Traumatisierte Kinder. Idstein, Schulz-Kirchner Verlag, 2008. ISBN 978-3-8248-0390-3

STIFTUNG ZUM WOHL DES PFLEGEKINDES: Bindung und Trauma-Konsequenzen in der Arbeit für Pflegekinder. Idstein, Schulz-Kirchner Verlag, 2008. ISBN 978-3-8248-0309-5

STIFTUNG ZUM WOHL DES PFLEGEKINDES: Traumatische Erfahrungen in der Kindheit-langfristige Folgen und Chancen der Verabreitung in der Pflegefamilie. Idstein, Schulz-Kirchner Verlag, 2009. ISBN 978-3-8248-0374-3

STRAUSS, Anselm, CORBIN, Juliet: Základy kvalitativního výzkumu. Brno, Podané ruce, 1999. ISBN 80-85834-60-X
ŠKOVIERA, Albín: Dilemata náhradní výchovy. Praha, Portál, 2007.

ŠPECIÁNOVÁ, Šárka: Sociálně-právní ochrana dětí. Praha, Vzdělávací institut ochrany dětí, 2007. ISBN 978-80-86991-27-6
ŠULOVÁ, Lenka: Raný psychický vývoj dítěte. Praha, Karolinum, 2005. ISBN 80-246-0877-4

ŠVAŘÍČEK, Roman, ŠEĎOVÁ, Klára a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-313-0

VÁGNEROVÁ, Marie: Vývojová psychologie. Praha, Portál, 2000. ISBN 80-7178-308-0

VRTBOVSKÁ, Petra: Moderní péče o ohrožené a opuštěné děti. Praha, DOM-NATAMA, 2005.

VRTBOVSKÁ, Petra: O ztraceném dítěti a cestě do bezpečí. Praha, SCAN-NATAMA, 2010. ISBN 80-86620-20-4
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html