Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Typologie vybraných ženských postav v literatuře 19.století - Marinka (Marinka), Křivoklad (Miláda), Svatba na Sióně (Ludmila), Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud (Anežka), Babička (Viktorka), Vesnický román (Sylva)
Thesis title in Czech: Typologie vybraných ženských postav v literatuře 19.století - Marinka (Marinka),
Křivoklad (Miláda), Svatba na Sióně (Ludmila),
Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud (Anežka), Babička (Viktorka), Vesnický román (Sylva)
Thesis title in English: Typology of chosen women characters in the czech literature of 19th century - Marinka (Marinka),
Křivoklad (Miláda), Svatba na Sióně (Ludmila),
Kutnohorští havíři aneb Krvavý soud (Anežka), Babička (Viktorka), Vesnický román (Sylva)
Key words: Literární postava,romantismus, biedermeier, realistický detail, charakteristika, společné rysy, motivace, jednání,hodnoty, ideál, nešťastný osud
English key words: literary character, romantism, biedermeier, realistic detail, charakteristic, common features, motivation, action, axiology, ideal, unlucky fate
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: Mgr. Iva Krejčová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 24.03.2011
Date of assignment: 16.03.2012
Date and time of defence: 12.06.2013 00:00
Date of electronic submission:03.05.2013
Date of proceeded defence: 12.06.2013
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Opponents: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
 
 
 
Guidelines
- diskuse o tématu: zúžení tématu na interpretaci typologie vybraných ženských literárních postav z literatury 19. století, na kterých by autorka sledovala a interpretovala prostřednictvím vnější a vnitřní charakteristiky, jednání, motivací, cílů, axiologie jednotlivých postav prolínání romantických, biedermeierovských, popř. realistických znaků poetiky
- heuristická práce: sběr materiálu, četba primárních textů a sekundární literatury a jejich analýza
- psaní práce: 1)vznik jádra práce: interpretační část na základě rozboru vybraných textů a četby sekundární literatury; 2)vypracování teoretické části k tématu postavy; 3)sepsání úvodu, shrnutí, závěru práce, seznamu literatury

- v průběhu psaní pravidelné konzultace a porady s vedoucí práce
References
Výběrová literatura:
BERKES, Tamás: Biedermeier jako strukturnětvorný činitel románu Babička Boženy Němcové. In Hodnoty a hranice: svět v české literatuře, česká literatura ve světě : sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky, Praha 28.6.-3.7.2005. Editor Karel Piorecký. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.
ČAPEK, J. B.: „Babička a Viktorka. In Miscellanea: sborník příspěvků k osmdesátinám prof. Jaroslava Procházky. Editor Zdeněk Vašíček, Vladimír Wolf. Trutnov: Muzeum Podkrkonoší v Trutnově a Okresní archív, 1969.
ČECH, Leander: Karolina Světlá. Kritická studie. Brno: Papežská tiskárna Benediktinů Rajhradských: 1891.
FOŘT, Bohumil. Literární postava: vývoj a aspekty naratologických zkoumání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008.
GREBENÍČKOVÁ, Růžena: Máchovské studie. Praha: Academia, 2010.
HAMAN, Aleš: Trvání v proměně. Praha: ARSCI, 2010.
HERTL, Jan: Mácha a Marinka z Želetínky. Slovesná věda. 1952, roč. 5, číslo 5.
HODROVÁ, Daniela: …na okraji chaosu…. Praha: Torst, 2001.
HRABÁK, Josef: Průvodce po dějinách české literatury. Praha: Orbis, 1976.
HRBATA, Zdeněk: Romantismus a Čechy: témata symboly v literárních a kulturních souvislostech. Jinočany: H, 1999.
CHARYPAR, Michal: Máchovské interpretace. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Mnemosyne, 2011.
JANÁČKOVÁ, Jaroslava: Česká literatura 2. Od romantismu do symbolismu (19. Století). Praha: Lidové noviny, s. r. o., 1998.
JANÁČKOVÁ, Jaroslava: Máchova Marinka. Český jazyk a literatura. 1988/1989, roč. 34, číslo 3.
JANÁČKOVÁ, Jaroslava: Stoletou alejí. Praha: Československý spisovatel, 1985.
JANSKÝ, Karel: Karel Hynek Mácha: Život uchvatitele krásy. Praha: Melantrich, 1953.
Sedmidubský, Miloš - Červenka, Miroslav - Vízdalová, I.: Čtenář jako výzva. Brno, Host 2001
JEŘÁBEK, Dušan: Karoliny Světlé Vesnický román a prameny jeho problematiky. Listy filologické. 1949, roč. 73.
KAČER, Miroslav, OTRUBA, Mojmír: Josef Kajetán Tyl. Praha: Orbis, 1959.
KYBALOVÁ, Ludmila: Dějiny odívání: Středověk. Praha: Lidové noviny, 2002.
LEDERBUCHOVÁ, Ladislava: Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: H, 2002.
LEHÁR, Jan a kol.: Česká literatura od počátků k dnešku. Praha: Lidové noviny, 199.
MERHAUT, Luboš a kol.: Lexikon české literatury 4/I. Praha: Academia, 2008.
MACURA, Vladimír: Znamení zrodu. Praha: Československý spisovatel, 1983.
Mukařovský, Jan: Torso a tajemství Máchova díla: Sborník pojednání Pražského linguistického kroužku. Editor Jan Mukařovský. Praha: Fr. Borový, 1938.
NOVÁK, Arne: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny. Brno: Atlantis, 1995.
OPELÍK, Jiří a kol. Lexikon české literatury 3. Praha: Academia, 2000.
OTRUBA, Mojmír. Znaky a hodnoty. Praha: Český spisovatel, 1994.
PÁLENÍČEK, Ludvík: Karolína Světlá bojovnice revoltující. Praha: Práce, 1949.
PETERKA, Josef: Teorie literatury pro učitele. 3. vyd. Jíloviště: Mercury Music, 2007.
POLÁK, Karel: Povaha disonancí v Marince. Slovesná věda. 1951, roč. 4, číslo 1.
PROKOP, Dušan: Kniha o Máchově Máji. Praha: Academia, 2010.
RAK, Jiří: Bývalí Čechové. České historické mýty a stereotypy. Jinočany: H&H, 1994.
RIMMONOVÁ-KENANOVÁ, Shlomith: Poetika vyprávění. Brno: Host, 2001.
SCHULZ, Gergard. Romantika: dějiny a pojem. Praha, Litomyšl: Paseka, 1999.
VLAŠÍN, Štěpán kol.: Slovník literární teorie. Praha: Československý spisovatel, 1984.
TUREČEK, Dalibor. Česká literatura národního obrození. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 1995.
TUREČEK, Dalibor a kol.: České literární romantično. Brno: Host, 2012.
VAŠÁK, Pavel: Sám v davu s Máchou, Praha: Karolinum 2011.
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se zabývá šesti vybranými hrdinkami české literatury 19. století – Anežkou z Kutnohorských havířů a Ludmilou ze Svatby na Siónu J. K. Tyla, Máchovou Marinkou a Miládou z Křivokladu, Viktorkou Boženy Němcové a Sylvou z Vesnického románu od Karoliny Světlé. V teoretické části se práce snaží objasnit terminologii spojenou s pojmem literární postavy, stručně také objasňuje napětí mezi romantismem a biedermeierem jakožto dvěma hlavními přístupy projevující se na jednání vybraných postav. Nejdůležitější součástí práce je interpretační část, kde se projevuje snaha o ucelený profil jednotlivých hrdinek. Cíle je dosahováno pomocí rozboru vnější a vnitřní charakteristiky postav, motivace jednání, pojmenování jejich nešťastného osudu a následného ukončení příběhu postav. Celá práce je založena na konfrontaci přístupů jednotlivých postav a v závěru jsou zdůrazněny společné i protikladné rysy.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis deals with six chosen characters of 19th century Czech literature – Anežka from Kutnohorší havíři and Ludmila from Svatba na Siónu of J. K. Tyl, Mácha’s Marinka and Miláda from Křivoklad, Němcová’s Viktorka and Sylva from Vesnický roman of Karolína Světlá. The theoretic part tries to present and explain terminology connected with the concept of a literary character. It also briefly explains tension between Romanticism and Biedermeier style as the two main approaches significant for actions of the chosen characters. There is the most important part of the thesis - the interpretative one - which tries to give a comprehensive profile of the particular characters. To achieve the goal, the work contains internal and external characteristics of the protagonists, motivation of actions, presenting of their unhappy fate and subsequent characters’ story conclusion. The whole thesis is based on the girls approaches confrontation and in the conclusion, there are the main common and opposite attributes pointed out.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html