Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Problematika života lidí s neurofibromatózou
Thesis title in Czech: Problematika života lidí s neurofibromatózou
Thesis title in English: Problems of life of people with neurofibromatosis
Key words: neurofibromatóza, neurofibromatóza typu 1, dědičnost, nádor, bolest, problematika života, skvrny café au lait
English key words: Neurofibromatosis, Neurofibromatosis von Recklinghausen type 1, heredity, cancer, pain, problems of life, cafe au lait spots
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: PhDr. Pavla Pavlíková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 30.03.2011
Date of assignment: 01.06.2012
Date and time of defence: 13.02.2013 10:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Date of electronic submission:20.11.2012
Date of proceeded defence: 13.02.2013
Course: Defense of Bachelor´s Thesis (B02110)
Opponents: Mgr. Jaroslav Pekara
 
 
 
Guidelines
Vypracování bakalářské práce se řídí pokyny pro vypracování bakalářské práce ÚTPO a Opatřením děkana č. 10/2010.
References
ĎUROVČIKOVÁ, Darina, HALÁS, Marian, LUKÁČOVÁ, Margita. Súčasné poznatky o neurofibromatóze. Lekárský obzor, 1995, roč. 44, č. 11, s. 335 - 337. ISSN 0457-4214.
GOLDSTEIN, Jonathan, GUTMANN, David. Neurofibromatosis type 1. In: Roach ES, Miller VS (eds). Neurocutaneus Disorders, UK: Cambridge University Press 2004, s. 42-49. ISBN neuvedeno.
KOMÁREK, Vladimír, ZUMROVÁ, Alena, et al. Dětská neurologie. 2. vydání. Praha: Galén, 2008, s. 128 -131. ISBN 978-807262-492-8.
MAŘÍKOVÁ, Taťána, et al. Longitudinální a multidisciplinární péče o pacienty a rodiny s výskytem neurofibromatózy 1. typu. Praha, 2006. Závěrečná práce. UK 2.LF v Praze, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5.
MENKES, John, (H.), SARNAT, Harvey, (B.), MARIA, Bernard, (L.). Dětská neurologie II. 7. vydání, Praha: TRITION, 2011, s. 1287 -1300. ISBN 978-80-7387-341-7.
MOREL, Kimberly, (D), HOGELING, Marcia, EICHENFIELD, Lawrence, (F). Hlouběji než hluboko v kůži. Kožní projevy systémových onemocnění. Pediatrie po promoci, 2005, roč. 2, č. 3, s.13-19. ISSN 1214-6773.
NEVŠÍMALOVÁ, Soňa, RŮŽIČKA, Evžen, TICHÝ, Jiří. Neurologie. 1. vydání. Praha: Galén, 2005, s. 250 -252. ISBN 80-7262160-2.
PETRÁK, Bořivoj, PLÉVOVÁ, Pavlína, NOVOTNÝ, Jan, FORETOVÁ, Lenka. Neurofibromatosis von Recklinghause. Klinická onkologie, 2009, roč. 22, suppl., s. 38-44. ISSN 1802 - 5307.
PETRÁK, Bořivoj. Přehled neurokutánních syndromů. Zdravotnické noviny, 2000, roč. 49, č. 2. ISSN 0044-1996.
WANG, Zhenyu -LIU, Yi. Research update and recent developments in the management of scoliosis in neurofibromatosis type 1. Orthopedics, 2010, 335 -341. ISSN 1938 -2367.
Preliminary scope of work
Teoreticko-empirigká práce.
V teoretické části se zaměřím na patofyziologii onemocnění. Uvedu definici onemocnění, příčiny onemocnění, jeho příznaky, diagnostické a terapeutické možnosti, jaká je prognóza onemocnění. Dále nastíním problematiku života lidí s neurofibromatózou.
V empirické části bych chtěla zjistit, jaké překážky lidé s NF překonávají, co je nejvíce trápí, jak jim ovlivňuje život, jak se s nemocí vyrovnávají.
Preliminary scope of work in English
In the theoretical part I will focus on the pathophysiology of the disease. I will give the definition of the disease, the causes of disease, its symptoms, diagnostic and therapeutic options what is the prognosis of the disease. Afterwards I will outline the problems in the life of people with neurofibromatosis.
In the empirical part I would like to find out which barriers people with NF get over, what is most troubling for them, how NF affects their life and how do they cope with the disease.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html