Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kouření jako sociální deviace a jeho regulace
Thesis title in Czech: Kouření jako sociální deviace a jeho regulace
Thesis title in English: Smoking as a social deviation and its regulation
Key words: kouření, sociální deviace, regulace, zdraví, podpora zdraví, zdraví škodlivý, norma, zákon
English key words: smoking, social deviation, regulation, health, health promotion, unhealthy, norm, law
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: Mgr. Karel Čada, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 17.03.2011
Date of assignment: 17.03.2011
Date and time of defence: 30.01.2013 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:09.01.2013
Date of proceeded defence: 30.01.2013
Opponents: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc.
 
 
 
Advisors: doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc.
URKUND check:
Guidelines
Provedu rešerši literatury zabývající se sociální deviací. Zaměřím se na případy kdy se kouření stává sociální deviací a kdy a jak je v ČR jako sociální deviace regulováno zákonem.
Následně provedu dotazníkové šetření mezi studenty magisterských programů sociálně-vědních oborů na téma kouření a jeho regulace. Optikou kouření jako sociální deviace a s ohledm na názor respondentů se pokusím obohatit stávající regulaci kouření v ČR.
References
Monografie
Csémy, L., Sovinová, H. 2003. Kouření cigaret a pití alkoholu v ČR. Praha: Státní zdravotní ústav.

Csémy, L., Chomynová, P., Sadílek, P. 2008. Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD 7). Přehled hlavních výsledků za rok 2007. Praha: Úřad vlády ČR.

Csémy, L., Sadílek, P., Sovinová, H. 2007. Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR. Praha: Státní zdravotní ústav, Výzkumná zpráva.

Beck, U. 2004. Riziková společnost. Praha: SLON.

Dahl, R. 2001. O demokracii. Praha: Portál

Foucault, M. 2009. Zrození biopolitiky. Brno: CDK.

Giddens, A. 1998. Důsledky modernity. Praha: SLON.

Scott, J. 1998. Seeing lika a state: How Certain Schemes to Improve Human Condition Have Failed. Yale University Press.

Miller, P. a Rose N. 2009. Governing the Present: Administering Economic, Social and Personal Life. Cambridge, Malden: Polity Press

Mravčík, V., Chomynová, P., Orlíková, B. a kol. 2008. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2007. Praha: Úřad vlády ČR.

Nešpor, K. 1995. Kouření, pití, drogy: děvčata a kluci spolu mluví o závislostech. Praha: Portál.

Nešpor, K. 1996. Léčba a prevence závislostí: příručka pro praxi. Praha: Psychiatrické centrum.

Schumpeter, J. 2004. Kapitalismus, socialismus a demokracie Brno: CDK

Tocqueville, A. 1992. Demokracie v Americe Praha: Lidové noviny
Periodika a jiné zdroje
Blažek , P. 1996. Správní trestání v kontextu demokratického státu. Brno: Masarykova Univerzita v Brně.

Hedija, V. 2009. Vývoj kvality regulace v České republice. In: Vojácková, H.
Novotný, J. „Konkurence – Teoretické a praktické aspekty.“ Jihlava: VSPJ

Králíková, E., Býma, S., Cífková, R., Češka, R., Dvořák, V., Hamanová, J., Horký, K., Hradec, J., Keller, O., Konštacký, S., Kos, S., Kostřica, R., Kunešová, M., Kvapil, M., Langrová, K., Mayer, O., Petrů, V., Popov, P., Raboch, J., Rosolová, H., Roztočil, K., Sucharda, P., Vorlíček, J., Widimský, J. Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku 2005. Praha: Časopis lékařů českých, 144, č. 5, str. 327-333

KOM. 2007. ZELENÁ KNIHA, K Evropě bez tabákového kouře: možnosti politiky na úrovni EU. Brusel: Komise Evropských Společenství.

Nešpor, K. Králíková, E. Sovinová, H. Kubů, P. Csémy, L. Lejčková, P. 2005. Zaostřeno na drogy 1/2005 (ročník třetí). Praha: Úřad vlády ČR.

Němec, P. 2008. Vítězné tažení lobbistů. Praha: Economia (Ekonom, číslo 16, str 32- 35).

Rauscherová, M. 2005 Etické a institucionální aspekty výroby a propagace tabákových výrobků. Praha: VŠE, Bakalářská práce, Vedoucí bakalářské práce Ing. Zuzana Džbánková, Ph.D..

Tugendhat, E. 1994. Spor o výklad lidských práv. Praha: Filosofický časopis/číslo 2.

Právní normy
Zák. č. 2/1993 Sb. O vyhlášení listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zák. č. 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
Zák. č. 37/1989 Sb. O ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi
Zák. č. 468/1991 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Zák. č. 40/1995 Sb.O regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb.,
o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška 344/2003 Sb. Kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
Zák. č. 379/2005 Sb. O opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Preliminary scope of work
Předběžná osnova Magisterské práce
1. Abstrakt
2. Úvod
3. Cíle a otázky
4. Teoretická východiska
5. Zdraví
6. Kouření a jeho dopady na lidské zdraví
7. Sociální deviace
8. Kouření jako sociální deviace
9. Regulace kouření v ČR
10. Názor studentů sociálněvědních oborů
11. Závěry
12. Shrnutí


Problematika kouření mě začala zajímat díky mediálnímu rozruchu okolo uvedení v platnost zákona „Na ochranu před tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami“ (379/2005 Sb.) v roce 2007. Média především poukazovala na nejasnosti ohledně vhodnosti a postižitelnosti zákazu kouření na zastávkách městské hromadné dopravy. Začalo mě zajímat, proč a kde je zakázáno kouřit a z jakého důvodu? Koho se zákazy dotýkají a kdo by jimi měl být chráněn?
Vývojem dané problematiky se zabývala již moje bakalářská práce. Výzkumným problémem mé práce se stal vývoj českého právního rámce protitabákové politiky po roce 1989 a jeho efekty. Závěr mé práce byl následující: Právní normy neměli žádný zásadnější vliv na prevalenci kouření a spotřebu tabáku v ČR.
Moje magisterská práce navazuje na bakalářskou práci a jejím záměrem je rozšířit poznatky ohledně regulace kouření v ČR. A to ve dvou rovinách. V rovině teoretické a empirické. V teoretické rovině vykreslit kouření jako sociální deviaci.V empirické rovině doplnit poznatky ohledně regulativních opatření v ČR pomocí sociologického výzkumu.
Teoretická část práce se zaměří na popis konceptu sociální deviace a jeho vztahu ke kouření. Přitom se zaměří na to, v jakých konkrétních situacích se kouření stává sociální deviací. Cílem teoretické části je vykreslit kouření jako zvláštní druh sociální deviace.
Tyto teoretické poznatky budu aplikovat v empirické časti práce, v níž čtenáře nejdříve seznámím s kouřením z pohledu medicíny. Následně popíši strategie, které jsou v různých státech světa používány k regulaci (omezování) kouření ve společnosti. Dále se pokusím zhodnotit situaci v ČR, přičemž budu vycházet především ze studia legislativních dokumentů a sekundární analýzy výzkumů veřejného mínění. Zaměřím se především na platnou legislativu. Konkrétně na v současné době diskutovanou novelu týkající se zákazu kouření ve stravovacích zařízeních (restauracích). Následně provedu dotazníkové šetření mezi studenty magisterských programů sociálně-vědních oborů, kteří mají jakožto společenští vědci dobrý vhled do problematiky uspořádání společnosti a lidského chování.
Jejich názory pak zkombinuji s pohledem na kouření, jako sociální deviaci a poukáži na ta regulativní opatření, která by mohla obohatit stávající nastavení regulace kouření v ČR.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html