Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech
Thesis title in Czech: Literární tvorba transsexuálních osob na komunitních webových portálech
Thesis title in English: Literary work of transgenders at community websites
Key words: transsexualita, gender, identita, literární tvorba
English key words: transgender, gender, identity, literary work
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra psychologie (41-KPSY)
Supervisor: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.03.2011
Date of assignment: 14.03.2011
Date and time of defence: 01.06.2012 14:50
Venue of defence: M303
Date of electronic submission:14.04.2012
Date of proceeded defence: 01.06.2012
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. PhDr. Vladimír Chrz, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se zabývá sebeprezentací transsexuálních osob prostřednictvím jejich vlastních textů uveřejňovaných na webových portálech určených lidem s poruchou identity. Informátory jsou lidé, jejichž texty byly na stránkách hojně komentované, setkaly se tudíž s určitým ohlasem, ať už pozitivním či negativním. Texty jsou zpracovány prostřednictvím kvalitativních postupů, zejména narativní analýzy. Rozbor se bude zaměřovat jak na lingvistickou (lexikologie, syntax, stylistika), tak na psychologickou stránku textu (text jako prostředek vyrovnávání se s transsexualitou a budování vlastního sebepojetí). Na analýzu textů bude navazovat rozhovor s vybranými aktéry, který bude sloužit k doplnění informací o dotyčném člověku a důvodech, s nimiž text uveřejnil na komunitních stránkách.
References
FIFKOVÁ, H. et kol.: Transsexualita a jiné poruchy pohlavní identity. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-1696-1
FIFKOVÁ, H., WEISS, P. 2002. Etiologie transsexuality. In Transsexualita. Diagnostika a léčba. Praha : Grada, 2002. s. 21 – 26. ISBN 80-247-0333-5.
KNOTKOVÁ-ČAPKOVÁ, B.: Tváří v tvář: Gender jako metodologická kategorie literárních analýz. Praha: Gender studies, 2010. ISBN 978-80-86520-34-6
MIOVSKÝ, M.: Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada, 2010. ISBN 80-247-1362-4
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html