Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sebeprezentace pomocí vzhledu
Thesis title in Czech: Sebeprezentace pomocí vzhledu
Thesis title in English: Self-presentation through appearance
Key words: Sebeprezentace, maska, osobní fasáda, vyvolávání dojmů, nezaměřená interakce, nosiče znaků
English key words: Selfpresentation, mask, personal front, making impressions, unfocused interaction, sign vehicles
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Sociology (23-KS)
Supervisor: Mgr. Tomáš Holeček, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.03.2011
Date of assignment: 03.03.2011
Date and time of defence: 13.06.2011 00:00
Date of electronic submission:20.05.2011
Date of proceeded defence: 13.06.2011
Opponents: Mgr. Marta Martinová
 
 
 
Guidelines
Ve své práci bych chtěla zjistit, jak je možné se pomocí módy prezentovat na veřejnosti a do jaké míry tato sebeprezentace skutečně vyjadřuje to, co bylo zamýšleno, resp. jak je vnímána okolím. Chtěla bych se zaměřit především na lidi, kteří se o módu aktivně zajímají a mimo jiné se v této oblasti i nějakým způsobem prezentují. Jde mi především o jedince sdružující se v nejrůznějších módních komunitách, serverech zajímajících se o módu, popř. módu (šperky, oblečení, doplňky...) sami vytvářejí. Šlo by mi především o to, zjistit, co pro tyto jedince móda jako taková znamená a nakolik jsou schopni se módou nějakým způsobem vyjádřit ke světu a především utvářet obraz sebe sama. Jaké způsoby volí pro vyjádření svého celkového postoje k okolnímu světu, své osobnosti, stejně tak, jak pomocí oblečení vyjadřují své momentální nálady. Zároveň bych však chtěla tuto jejich snahu konfrontovat s pohledem okolí - tedy zjistit, zda se zamýšlený efekt daří úspěšně přenést na okolí, či zda dochází k dezinterpretaci. Základní otázky by se tedy daly formulovat takto: „Jakými způsoby se lze prezentovat pomocí módy?“ a „Jsou tyto formy sebeprezentace účinné - jsou vnímány shodně s tím, co mají vyjadřovat?“
References
Goffman, Erving. 1967. Interaction Rituals: Essay on Face-to-Face Behavior. New York: Anchor Books.

Goffman, Erving. 1968. Behavior in Public Places, Notes on the Social Organization of Gatherings. New York: The Free Press of Glencoe. A division of the MacMillan Copany.

Goffman, Erving. 1999. Všichni hrajeme divadlo. Praha: Nakladatelství studia Ypsilon.

Jeřábek, Hynek. 1992. Úvod do sociologického výzkumu. Praha: Carolinum.

Silverman, David. 2005. Ako robiť kvalitatívny výskum: praktická príručka. Bratislava: Ikar.

Šubrt, Jiří. 2001. „Dramaturgický přístup Ervinga Goffmana“. Sociologický časopis 37 (2): 241-249.

Šubrt, Jiří a kolektiv. 2008. Soudobá sociologie II. Teorie sociálního jednání a sociální struktury. Praha: Karolinum.
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá dvěma otázkami. První z nich je ta, do jaké míry lze prezentovat vlastní představu o sobě samém pomocí takových prvků jako je způsob oblékání, způsob držení těla, výraz tváře a celkový vzhled. Zkoumá, do jaké míry a u jakých vlastností dochází ke shodě nebo k rozporu mezi hodnotícími a do jaké míry se tato představa shoduje s vlastní představou hodnocených jedinců. Druhým úkolem této práce bylo prozkoumat, zda existuje shoda v tom, co je vnímáno za nositele významů vyvolávající dané dojmy a zda jsou tyto prvky vnímány jako znaky stejného, nebo alespoň přibližně stejného významu a pokud dochází k nějakým rozdílům ve vnímání nositelů významů, jak a v jakých případech se tomu děje, co dané prvky nebo jedince spojuje.
Preliminary scope of work in English
This thesis is trying to answer two questions. The first one is: „To what extent is it possible to present the idea of ourselves with such elements as the way we dress, our posture, face expressions and general appearance?“. It is trying to examine to what extent and in which attributes we can find agreement or disagreement among all respondents and to what extent is this compatible with with the self-view of those judged one. Second part of this thesis was to try to explore if there is any agreement in what is being perceived as sign vehicles and if these sign vehicles are perceived in the same way and if there are some differences in perceiving these sign vehicles, how and why is it happening and what is connecting these components or individuals.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html