Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Právo na přiměřenou délku trestního řízení v českém právním řádu
Thesis title in Czech: Právo na přiměřenou délku trestního řízení v českém právním řádu
Thesis title in English: Right to reasonable length of criminal proceedings in Czech law
Key words: Délka trestního řízení, průtahy v trestním řízení, prostředky nápravy.
English key words: Length of criminal proceedings, delays in criminal proceedings, legal remedies.
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)
Supervisor: prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.02.2011
Date of assignment: 23.02.2011
Date and time of defence: 06.05.2011 10:00
Venue of defence: 313
Date of electronic submission:24.02.2011
Date of submission of printed version:13.03.2011
Date of proceeded defence: 06.05.2011
Reviewers: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato práce se zabývá právem na přiměřenou délku trestního řízení z pohledu českého práva a z pohledu judikatury Evropského soudu pro lidská práva, jež významnou měrou ovlivňuje judikaturu českých soudů. Rovněž je analyzována právní úprava obsažená v trestním zákoníku. Práce se zaměřuje také na následky nepřiměřené délky řízení v podobě uloženého trestu a na celková opatření, která by bylo vhodné zavést, aby se průměrná délka trestního řízení zkrátila, čímž by došlo k efektivizaci provádění trestní justice.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with right to criminal procedure within a reasonable time from the point of view of the Czech criminal law and of the judiciary of the European court for human rights which has a strong impact on the judiciary of the Czech courts. The regulation in the Czech Criminal code is analyzed as well. This thesis also focuses on the consequences of the inadequate length of criminal proceedings in the form of the imposed punishment. The complex measures which could be effective and could make the criminal proceedings faster are also the matter of the analysis.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html