Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Vývoj elementárního školství v Závratci a okolí v letech 1815-1918
Thesis title in Czech: Vývoj elementárního školství v Závratci a okolí v letech 1815-1918
Thesis title in English: Development of Elementary Education in Zavratec
and Surrounding other Towns between 1815-1918
Key words: region, elementární školství, školské reformy, sociálně-ekonomický status učitelů, kvalita vzdělání, vztah mezi školou a obcí
English key words: region, elementary education, educatinal reform, socio-economic status of teachers, quality of education, relationship between the school and community
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 11.03.2011
Date of assignment: 11.03.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 01.06.2011 00:00
Date of electronic submission:15.03.2011
Date of proceeded defence: 01.06.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
- Úvod
- Základní místopisné informace (poloha vesnice, místní dějiny)
- Počátky lokálního elementárního školství v kontextu celkového vývoje (partikulární školy, školství po Bíle Hoře, tereziánská reforma, zákoník 1805, vývoj do Hasnerova zákona)
- Lidové školství na území nadačního velkostatku Ronov n.D. do Hasnerova zákona (provozní záležitosti škol; osobnost učitel; vývoj jeho sociálně-ekonomického postavení)
- Obecná škola Závratec do r.1918 (dopad zákonných změn 1869 a novely 1883; osamostatňování původních přiškolených obcí, charakter školní docházky, počty žáků, vzdělání učitelů, vztahy mezi
učiteli, vztah mezi učitelem a obcí)
- Závěr
References
Almanach Ronova nad Doubravou u příležitosti znovujmenování městem. Ronov n.D.: Triality, 1998. ISBN 80-901876-2-5
DIVINOVÁ, M. Postavení učitelů ve společnosti. Brno: MU, 2006. Diplomová práce.
KOL.AUTORŮ. Dějiny zemí koruny české II. Praha: Paseka, 1992. ISBN 80-851921-30-6
MORKES, F. Největší reforma školství v dějinách. Učitelské noviny, 2004.
PEKAŘ,J. Kniha o Kosti : kus české historie. Praha: Elka Press, 1998. ISBN 80-902353-3-6
PETRÁŇ, J. Dvacáté století v Ouběnicích. Praha: NLN, 2009. ISBN 978-80-7106-605-7
PROFOUS, A. Místní jména v Čechách, jejich vznik, původní význam a změny. Díly 1 - 4. Praha: Česká akademie věd, 1947 - 1957.
PROCHÁZKA, L. Přehled měny v Čechách. Zjišťování cen a mezd v minulosti. In Sborník k základům genealogie. Praha: Klub pro českou heraldiku a genealogii, 1988.
SEDLÁČEK, A. Hrady, zámky a tvrze Království českého. Díl 12, Čáslavsko. Praha: Argo, 1997. ISBN 80-7203-155-4
SEDLÁČEK, A. Snůška starých jmen. Praha: 1920.
SEJBAL, J. Základy peněžního vývoje. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1734-1.
ŚAFRÁNEK, J. Školy české. Obraz jejich vývoje a osudů. Svazek I. A II. Praha: Matice česká, 1913.
ŠIMÁK,J.V. České dějiny. Díl 1/5. Středověká kolonizace v zemích českých. Praha: Jan Laichter, 1938.
ŠIMÁK, J.V. Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z r. 1678 – 1725. Praha: 1935.
ŠTVERÁK, V., ČADSKÁ, M. Stručný průvodce dějinami pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-797-6
URBAN,J. Lichtenburkové. Vzestupy a pády jednoho panského rodu. Praha: Nakladatelství Lidové Noviny, 2003. ISBN 80-7106-579-X
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. A KOL. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1734-0

VÁŇOVÁ, R. Vývoj počátečního školství v českých zemích. Praha: SPN, 1986.
VÁŇOVÁ, R., RÝDL, K., VALENTA,J. Výchova a vzdělání v českých dějinách. IV.díl - 1.svazek. Praha: UK, 1992. ISBN 80-7066-607-2
WINTER, Z. Život a učení na partikulárních školách v Čechách v XV. a XVI. století : Kulturně - historický obraz. Praha : Česká akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1901.
ZAHRADNÍKOVÁ, M., ŠTREJNOVÁ, E. Soupis poddaných podle víry z roku 1651. Praha: SUA, 1999. ISBN 80-85475-54-5
ŽIŽKA, V. Sociální postavení učitelů 1918-1945. Řízení ve školství 1-2/ 1999.

Archiválie:

Pamětní kniha. Obecná škola v Závratci. Závratec: 1820 – 1890, SoA Chrudim.

Pamětní kniha obce Závratec. Závratec: 1930 - 1936, soukromý archiv.

Protokoly místní školní rady Závratec. Závratec: 1874 – 1924, soukromý archiv autora.
LEBDUŠKA, V. Antonín, Jan a Josef. Válečná korespondence 1914-1918. Závratec : 1995, soukromý archiv autora.

Webové odkazy:
MORKES, F. Politické zřízení školské z roku 1805. Umístěno na: www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html