Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Transgenerační přenos agresivního chování v rodinách jako příčina vzniku domácího násilí
Thesis title in Czech: Transgenerační přenos agresivního chování v rodinách
jako příčina vzniku domácího násilí
Thesis title in English: Intergenerational Transmission of Aggressive Behavior
within Families as a Cause of Domestic Violence
Key words: rodina,funkce rodiny, výchovné styly,vývoj dítěte.domácí násilí, syndrom týrané ženy,dítě jako oběť domácího násilí, syndrom Can, transgenerační přenos domácího násilí
English key words: family, functions of family, styles of education, child evolution, domestic violence, battered woman syndrome, child as a victim of domestic violence, Child Abuse And Neglect syndrome, transgenerational transmission of domestic violence
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: doc. PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.02.2011
Date of assignment: 23.02.2011
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 13.02.2012
Date and time of defence: 25.09.2012 00:00
Date of electronic submission:26.06.2012
Date of proceeded defence: 25.09.2012
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
 
 
 
Advisors: Mgr. Marie Schönfelderová
Guidelines
Cílem diplomové práce je zjistit, zda v rodinách s výskytem domácího násilí, které byly zachyceny odborem sociálních věcí Městského úřadu Prachatice v letech 2007- 2009, lze uvažovat o transgeneračním přenosu vzorců chování. Dále zjistit, jaké styly výchovy v těchto rodinách převládají a zda byl převzat výchovný styl z rodiny prokreační.
Teoretická část : osnova
1.Rodina, její význam, rodina minulosti a současnosti,rodina orientační a prokreační
2. Funkce rodiny a funkčnost rodiny,stabilita rodiny
3. Vývoj dítěte a uspokojování jeho potřeb v kontextu transgenerační vazby
4. Výchovné styly v rodině a rodičovské postoje z hlediska transgeneračního přenosu násilí
5. Domácí násilí a jeho charakteristika,aktéři domácího násilí
6. Ohrožení vývoje dítěte v rodině s výskytem domácího násilí
Praktická část:
Metodologie výzkumu – analýza archivních dokumentů OSPOD MěÚ Prachatice v orientačních rodinách agresorů, případová studie, polostrukturovaný rozhovor
Charakter práce: Teoreticko-empirická
References
BECHYŇOVÁ, V., KONVIČKOVÁ, M. Sanace rodiny. Praha : Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-392-5.
BENTOVIM, Arnon. Týrání a sexuální zneužívání v rodinách. Praha: Grada, 1998. Psyché. ISBN 80-7169-629-3:150.
HELUS, Z. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha : Grada Publishing, 2007.ISBN 978-80-247-1168-3.
KREJČÍŘOVÁ, D. et al. Dětská klinická psychologie. Praha : Grada Publishing, 2006. ISBN 80-247-1049-8.
MATĚJČEK, Zdeněk. Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Zdeněk Matějček. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1992. (Knižnice psychologické literatury) ISBN 8004252362.
MATOUŠEK, O. a kol.. Metody a řízení sociální práce. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-548-2.
MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. 2. rozš. vyd. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-24-9.
MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Praha : Portál, 2007.ISBN 978-80-7367-310-9.
MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-71-78-473-7.
MATOUŠEK, O.; PAZLAROVÁ, H. Hodnocení ohroženého dítěte a rodiny v kontextu plánování péče. Praha : Portál s.r.o., 2010. 184 s. ISBN 978-80-7367-739-8.
MATOUŠEK, O.; KOLÁČKOVÁ, J.; KODYMOVÁ, P. Sociální práce v praxi. Praha : Portál s.r.o., 2010. 352 s. ISBN 978-80-7367-818-0.
ŠPECIÁNOVÁ, Š. Ochrana týraného a zneužívaného dítěte. Praha : Linde, 2003. ISBN 80-86131-44-0.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie. Praha : Portál s.r.o., 2000. ISBN 80-7178-308-0.
VANÍČKOVÁ, E., HAJD-MOUSSOVÁ, Z., PROVAZNÍKOVÁ, H. Násilí v rodině - Syndrom zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Praha : Karolinum, 1995.ISBN 80-7184-008-4.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html