Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Informace nebo manipulace? Česká média a katolická církev.
Thesis title in Czech: Informace nebo manipulace? Česká média a katolická církev.
Thesis title in English: Information or Manipulation? Czech Media and the Catholic Church.“
Key words: média, etika, církev, manipulace, svoboda slova, zpravodajské hodnoty
English key words: media, ethics, church, manipulation, freedom of speech, news values
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Theological Ethics and Theology of Spirituality (26-KTE)
Supervisor: doc. MUDr. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.05.2011
Date of assignment: 10.05.2011
Confirmed by Study dept. on: 10.06.2011
Date and time of defence: 01.02.2012 09:00
Date of electronic submission:12.12.2011
Date of submission of printed version:13.12.2011
Date of proceeded defence: 01.02.2012
Opponents: ThLic. Petr Štica, Th.D.
 
 
 
References
Literatura

Církevní dokumenty

DRUHÝ VATIKÁNSKÝ KONCIL: Dekret o hromadných sdělovacích prostředcích Inter mirifica, (ze dne 4. prosince 1963), in: Dokumenty II. vatikánského koncilu, Praha: Zvon, 2002, 515–525.

Pastorální instrukce o sdělovacích prostředcích Communio et progressio, (ze dne 23. května 1971).

Pastorální instrukce o sdělovacích prostředcích Aetatis novae, (ze dne 22. února 1992).


Monografie

GOLDBERG Bernard: Jak novináři manipulují, Praha: Ideál, 2005.

IŁOWIECKI, Maciej: Manipulace v médiích, Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2008.

KIERAN, Matthew: Media ethics, London: Routledge, 1998.

McCOMBS Maxwell: Agenda setting: nastolování agendy: masová média a veřejné mínění, Praha: Portál, 2009.

THOMPSON, Kenneth: Moral panics, London: Routledge, 1999.


Sborníky:

SHRUM, L. J. (ed.): The psychology of entertainment media: blurring the lines between entertainment and persuasion, Mahwah New Jersey: Lawrence Erlbaum, 2004.
Preliminary scope of work
Práce se pokouší vysledovat etické principy týkající se zpravodajské funkce médií a
poukázat na možná úskalí mediální manipulace. Dále se zaměří na konkrétní
zpravodajské výstupy významných českých sdělovacích prostředků týkající se
katolické církve a podle dříve definovaných etických principů je posoudí. Tato
tematika bude rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první se zabývá nároky mediální
etiky na zpravodajství (zejména co se týče objektivity, vyváženosti,
nepředpojatosti, ale i dalších hodnot), druhá vlastním fenoménem mediální
manipulace. Třetí kapitola nabídne rešerši zpravodajských výstupů o katolické
církvi s ohledem na tzv. agenda setting, tedy nastolování témat, o nichž se
v souvislosti s katolickou církví mluví a která naopak zůstávají bez mediální
pozornosti. Čtvrtá kapitola si vybere konkrétní zpravodajské výstupy a posoudí je
podle dříve stanovených etických kritérií.
Preliminary scope of work in English
Thesis characterizes ethical principes of media news and thinks about potencial media manipulation. It focuses on particular news of czech media about catholic church and evaluate it according to the ethical principes. Thesis is divided to four chapters. First specifies requests of media ethics to news, second specifies media manipulation. Third chapter contains search news about catholic church with regard to agenda setting. The last chapter focuses on specific news and judges it according to previously defined ethical principes.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html