Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kánon anglofonních literatur v českém kontextu
Thesis title in Czech: Kánon anglofonních literatur v českém kontextu
Thesis title in English: Canon of Anglophone Literatures in the Czech Context
Key words: Literární kánon; kánon anglofonních literatur v českém kontextu; hodnotové soudy; literární kritika; moderní anglofonní literární kritika; moderní americká poezie; moderní americká próza; umělecký překlad
English key words: Literary canon; canon of Anglophone literatures in the Czech context; value judgements; literary criticism; modern Anglophone literary criticism; modern American poetry; modern American prose; literary translation
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Thesis type: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Anglophone Literatures and Cultures (21-UALK)
Supervisor: prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.02.2011
Date of assignment: 03.02.2011
Administrator's approval: not processed yet
Date and time of defence: 27.06.2017 15:30
Date of electronic submission:30.03.2017
Date of proceeded defence: 27.06.2017
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
  doc. PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.
 
 
Guidelines
Práce pojednává o tom, jakým způsobem se utváří kánon anglofonních literatur v českém kontextu. Vychází přitom z konceptu trojjediné literatury, v jehož rámci pro poezii a prózu platí stejné zákonitosti jako pro literární kritiku: ta není vnímána jako služebné psaní, nýbrž jako svébytný literární druh, který zasluhuje stejnou pozornost jako tzv. „tvůrčí literatura“. Na budování literárního kánonu se ovšem po svém podílejí všechny tři literární druhy.
Proces utváření kánonu přitom probíhá zcela jinak a s jinými výsledky v původním, tj. anglofonním prostředí a v českém kontextu – a odlišné jsou i vzniknuvší kánony: kupříkladu soudobý český kánon americké prózy se znatelně liší od soudobého amerického kánonu americké prózy; totéž platí o poezii či o kritice apod. Definitivní závěry komplikuje bytostně nestálá, proměnlivá povaha kánonu (či spíše kánonů); proces jejich utváření je z definice neukončený a neukončitelný. Kánony není na místě vnímat jako cíl, v němž by se naplňovalo myšlení o literatuře, nýbrž jako vodítko, pomocný nástroj, který naopak podněcuje k dalšímu studiu a neustále vyzývá k zpochybňování a revizi sebe sama. Přes tento svůj základní – jednoduchý – účel je kánon nesmírně složitým a rozporuplným pojmem. Této komplexnosti významů a implikací se věnuji v úvodu práce.
Sama existence kánonů je založena na existenci literárních hodnot (kánon je vždy souborem hodnot, ať už jsou chápány jakkoli), a tedy i hodnotových soudů. Médiem, jež hodnotové soudy uvádí do souvislostí a zprostředkovává je veřejnosti, je literární kritika – mezi její základní funkce patří péče o kánon, účast na jeho utváření. Aby tuto svou funkci mohla plnit, musí být náležitě fundovaná, postavená na vědeckém základě, a stejně jako kánon otevřená sebereflexi a revizi sebe sama. O takovou revizi a analýzu výchozích předpokladů se snažím ve druhé části práce.
Mnohé analyzované postupy literární kritiky pak využívám ve třetí části věnované kánonu americké prózy a ve čtvrté části věnované utváření kánonu americké poezie v českém kontextu, přičemž se soustřeďuji na to, jaké rysy pojednávaných děl lze vnímat jako kanonické, jakým způsobem se daná díla v kánonu vlastně ocitají a jak na něj působí. Korektivem je mi tu vlastní překladatelská praxe: většinu autorů, o nichž píši, jsem měl možnost poznat jako překladatel, přičemž jsem nashromáždil rozličné poznatky o výstavbě jejich textů; tyto poznatky se zapojuji do svého výkladu a spojit je s teoretickými východisky mých interpretací, v souladu s ryze praktickou orientací celé práce – a v souladu s praktickou podstatou samotného literárního kánonu.
References
Prameny
Abrams, Meyer Howard. „The Deconstructive Angel,” Critical Inquiry, č. 3, 1977, s. 425–438.
Ackroyd, Peter: Blake. Přeložila Sylva Ficová. Litomyšl: Paseka, 2000
DeLillo, Don: Anděl Esmeralda. Přeložil Petr Onufer. Praha: Argo, 2015.
Eagleton, Terry. Úvod do literární teorie. Přeložil Petr Onufer. Praha: Triáda, 2005.
Eliot, Thomas Stearns. „Odysseus, řád a mýtus“. Přeložil Petr Onufer. Revolver Revue č. 86, 2012, s. 1–15.
Faulkner, William. Komáři. Přeložil Petr Onufer. Praha: Rybka Publishers, 2010.
Fiedler, Leslie. No! In Thunder. Essays on Myth and Literature, Boston: Beacon Press, 1960
Fiedler, Leslie. Love and Death in the American Novel. New York: Stein and Day, 1966.
Fiedler, Leslie. „Second Thoughts on Love and Death in the American Novel: My First Gothic Novel“. In Novel: A Forum in Fiction 1, 1967, s. 8–18.
Fiedler, Leslie. The Collected Essays I–II. New York: Stein and Day, 1971.
Fiedler, Leslie. „Archetyp a signatura“, in Petr Onufer (ed.). Před potopou. Praha: Revolver Revue, 2010, s. 129–147.
Fiedler, Leslie. What Was Literature? New York: Simon and Schuster, 1982.
Flajšar, Jiří Dějiny americké poezie. Ústí nad Orlicí: Oftis, 2006
Ginsberg, Allen. Neposílejte mi už žádné dopisy. Přeložili Jan Zábrana, Jiří Josek, Josef Rauvolf, František Vašek, Martin Machovec, Jiří Popel, Pavla Jonssonová, Lubomír Brožek a Luboš Snížek. Praha: Maťa, 2012.
Heller, Joseph. Bůh ví. Přeložil Antonín Přidal. Praha: Odeon, 1991.
Heller, Joseph. Gold za všechny peníze. Přeložil Michael Žantovský. Praha: Odeon, 1983.
Heller, Joseph. Hlava XXII. Přeložil Miroslav Jindra. Praha: Odeon, 1979.
Heller, Joseph. Něco se stalo. Přeložil Antonín Přidal. Praha: Odeon, 1982.
Chabon, Michael. Záhady Pittsburghu. Přeložila Olga Bártová. Praha: Plus, 2010.
Kerouac, Jack. Andělé zoufalství. Přeložil Petr Onufer. Praha: Argo, 2005.
Kerouac, Jack. Vize Codyho. Přeložil Josef Rauvolf. Praha: Argo, 2011.
Miller, J. Hillis. „The Critic as Host,” Critical Inquiry, č. 3, 1977, s. 439–447.
Plathová, Sylvia. Noční tance. Přeložili Tomáš Hrách, Eva Klimentová, Zuzana Šťastná, Jan Zábrana. Praha: Argo, 2002.
Roth, Henry. Říkej tomu spánek. Přeložil Martin Brát. Praha: Rybka Publishers, 2011.
Snížek, Luboš. „Když dešťová kapka uschne, světy spějí k zániku“. In Allen Ginsberg. Neposílejte mi už žádné dopisy. Praha: Maťa, 2012, s. 353–362.
Wilbur, Richard. Věci tohoto světa. Přeložil Petr Onufer. Zblov: Opus, 2006.


Literatura
Abrams, Meyer Howard. „Behaviorism and Deconstruction: A Comment on Morse Peckham’s ,The Infinitude of Pluralism‘“. In Critical Inquiry č. 1, 1977, s. 181–193.
Abrams, Meyer Howard. „Rationality and Imagination in Cultural History: A Reply to Wayne Booth“. In Critical Inquiry č. 3, 1976, s. 458.
Abrams, Meyer Howard. Zrcadlo a lampa. Romantická teorie a tradice estetického myšlení. Přeložil Martin Procházka. Praha: Triáda, 2001.
Abrams, Meyer Howard. A Glossary of Literary Terms. Boston: Wadsworth, 2009.
Aiken, Conrad. 1966 „William Faulkner: The Novel as Form“. In Robert Penn Warren (ed.). Faulkner: Twentieth Century Views. New Jersey: Prentice Hall, 1966, s. 46–53.
Alter, Robert. „Introduction“. In Kermode, Frank. Pleasure and Change: The Aesthetics of Canon. Oxford: Oxford University Press, 2004, s. 3–14.
Alter, Robert: „Awakenings. Review of Henry Roth, Shifting Landscapes and Call It Sleep“. The New Republic, 25. 1. 1988, s. 34–39.
Altieri, Charles. „An Idea and Ideal of a Literary Canon“. In Critical Inquiry č. 1, 1983, s. 37–60.
Amburn, Ellis. Subterranean Kerouac. New York: St. Martin’s Griffin, 1998.
Barthes, Roland. „Criticism as Language“. In The Times Literary Supplement, 27. 9. 1963, s. 36–40.
Barthes, Roland. „Kritika a pravda“. In Česká literatura č. 1, 1968, s. 72–103.
Barthes, Roland. Rozkoš z textu. Přeložila Olga Špilarová. Praha: Triáda, 2008.
Belsey, Catherine. Critical Practice. London: Routledge, 1980
Benedict, Elizabeth. „Keeping It Short: A Season of Stories“. In The New York Times, 26. 5. 1991, s. 47–48.
Bílek, Petr A. „Kánon, kanoničnost a kanonizace jako literárněhistorické konstrukty“. In Jan Wiendl (ed.). Literatura a kánon. Praha: Univerzita Karlova, 9–18.
Bloom, Harold. „Foreword“. In Northrop Frye: Anatomy of Criticism. Princeton: Princeton University Press, 1990, s. i–xi.
Bloom, Harold. Kánon západní literatury. Přeložili Ladislav Nagy a Martin Pokorný. Praha: Prostor, 2000.
Bloom, Harold. „Dumbing down American Readers“. In The Boston Globe, 24. 9. 2003, s. 35–36.
Bloom, Harold. Úzkost z ovlivnění. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Argo, 2016.
Booth, Wayne C. „M. H. Abrams: Historian as Critic, Critic as Pluralist“, In Critical Inquiry č. 3, 1976, s. 411–445.
Booth, Wayne C. „Preserving the Exemplar“. In Critical Inquiry č. 3, 1977, s. 407–423.
Booth, Wayne C. The Rhetoric of Fiction. Chicago: The University of Chicago Press, 1961.
Bradbury, Malcolm. The Modern American Novel. New York: Penguin Books, 1994.
Brooks, Cleanth. „A Note on the Limits of History and the Limits of Criticism“. InThe Sewanee Review č. 1, 1953, s. 129–135
Brooks, Cleanth. Toward Yoknapatawpha and Beyond. New Haven: Yale University Press, 1978.
Brooks, Cleanth. „Remaking of the Canon“. In Partisan Review č. 2, 1991, s. 50–387.
Brooks, Cleanth: „Jazyk paradoxu“. Přeložil Petr Onufer. Revolver Revue č. 58, 2005, s. 107–121.
Bubíková, Šárka. Literatura v Americe, Amerika v literatuře. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007.
Butts, William (ed.). Conversations with Richard Wilbur. Jackson: University Press of Mississippi, 1990.
Cash, W. J. The Mind of the South, New York: Alfred A. Knopf, 1941
Culler, Jonathan. Krátký úvod do literární teorie. Přeložil Jiří Bareš. Brno: Host 2002.
Cunningham, Valentine. „Theory,What Theory?“. In Patai, Daphne – Corrall, Will. Theory’s Empire. New York: Columbia University Press, 2005, s. 24–41
de Man, Paul. Allegories of Reading, New Haven: Yale University Press, 1979.
DeLillo, Don. „The Art of Fiction“, in The Paris Review č. 29, 1993, s. 68–74.
Derrida, Jacques. Of Grammatology. Přeložila Gayatri Chakravorty Spivak. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 1997.
Dickey, James. Babel to Byzantium. Poets and Poetry Now. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1968.
Eagleton, Terry. „Slovo tendenční je pro mě poklona (s Terrym Eagletonem hovoří Petr Onufer)“. Revolver Revue č. 62, 2006, 169–179.
Eliot, Thomas Stearns. O básnictví a básnících. Přeložil Martin Hilský. Praha: Odeon, 1991.
Eliot, Thomas Stearns. The Letters of T. S. Eliot I. Londýn: Faber and Faber, 2009.
Elliott, Emory (ed.). The Columbia History of the American Novel. New York: Columbia University Press, 1991.
Ellis, John M. Literature Lost: Social Agendas and the Corruption of the Humanities. New Haven: Yale University Press, 1997.
Faulkner, William. Essays, Speeches and Public Letters. New York: Random House. 1965.
Fedrová, Stanislava (ed.). Otázky českého literárního kánonu. Sborník příspěvku z III. kongresu světové literární bohemistiky. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.
Fiedler, Leslie. Waiting for the End. New York: Dell Publishing, 1964.
Fiedler, Leslie A. – Baker, Houston A. (eds). English Literature: Opening Up the Canon. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1981.
Forster, E. M. Abinger Harvest. New York: Harcourt Brace, 1936.
Frye, Northrop. Anatomie kritiky. Přeložila Sylva Ficová. Brno: Host, 2003.
Frye, Northrop. The Diaries of Norhrop Frye, 1942–1955. Toronto: University of Toronto Press, 2001.
Guillory, John. „The Ideology of Canon Formation: T. S. Eliot and Cleanth Brooks“. In Critical Inquiry č. 1, 1983, s. 173–198.
Guillory, John. „Kanonické a nekanonické: současné diskuse. Imaginární politika reprezentace“. Přeložil Richard Müller. In Česká literatura č. 2, 2007, s. 184–217.
Harris, Wendell V. „Canonicity“. InPMLAč. 1, 1991, s. 110–121.
Hecht. Anthony. In Wendy Salinger (ed.). Richard Wilbur’s Creation. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1983, s. 121–130
Hilský, Martin. Modernisté. Praha: Torst, 1995.
Himmelsbach, Erik. „Life of Wonder and Awe: Interview with Michael Chabon“. In Los Angeles Times, 27. 4. 1995, s. 40–42.
Hodrová, Daniela. …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha: Torst, 2001.
Holmes, Theodore. „A Prophet without a Prophecy“. In Wendy Salinger (ed.). Richard Wilbur’s Creation. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1983, s. 65–77.
Hrbáč, Petr. „Duch blechy a jiné vznešenosti“, in Tvar č. 12, 14. 6. 2001, s. 12.
Hyman, Stanley Edgar. „Pokusy o integraci“. In Petr Onufer (ed.). Před potopou. Kapitoly z americké kritiky 1930–1970. Praha: Triáda a Revolver Revue, 2010, s. 247–263.
Chabon, Michael. Maps and Legends. New York: McSweeney’s Books, 2008.
Iser, Wolfgang. Jak se dělá teorie. Přeložil Petr Onufer. Praha: Karolinum, 2009.
Janatka, Jiří. „William Blake krok za krokem“. In Lidové noviny, 5. 5. 2001, s. 25.
Jarrell, Randall. „A View of Three Poets“, In Wendy Salinger (ed.). Richard Wilbur’s Creation. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1983. s. 47–55.
Jarrell, Randall. „Poets, Critics, and Readers“. In Kipling, Auden & Co. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1959, s. 305–318.
Jarell, Randall. „Věk kritiky“. In Petr Onufer (ed.). Před potopou. Kapitoly z americké kritiky 1930–1970. Praha: Triáda a Revolver Revue, 2010, s. 267–285
Jindra, Miroslav. „Traduttore – tradittore? aneb aby překladatel nebyl zrádce“. In Souvislosti č. 2, 1998, s. 25–31.
Johnson, Richard. „What Is Cultural Studies Anyway?“. In Social Text, č. 16, 1986, s. 38–80.
Joyce, James. Lettters I, New York: Viking Press, 1957.
Kakutani, Michiko. 2011. „Angry Landscapes Up Close and Far“. In The New York Times, 16. l1. 2011, s. 41–42.
Kaplická Yakimova, Vera. Literární kánon a překračování hranic. Praha: Academia; České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2016.
Kazin, Alfred: Writing Was Everything, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1995.
Kellman, Steven G. Redemption: The Life of Henry Roth. New York: W. W. Norton, 2005.
Kenner, Hugh. Ulysses. Revised Edition. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1987.
Kermode, Frank. Pleasure and Change: The Aesthetics of Canon. Oxford: Oxford University Press, 2004.
Kermode, Frank. „Changing Epochs.” In Whats Happened to the Humanities? Kernan, Alvin (ed.). Princeton: Princeton University Press, 1997, s. 162–178.
Kerouac, Jack. „Základy spontánní prózy“. In Rozprášené básně. Přeložil Petr Mikeš, Votobia 1995. s. 143–147.
Kerouac, Jack. „The First Word“. In Good Blonde & Others. San Fransico: Grey Fox Press, 1993, s. 175–178.
Kosík, Karel. Století Markéty Samsové. Praha: Český spisovatel, 1993.
Levý, Jiří. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.
Lodge, David. „Introductory Note. M. H. Abrams”. In Modern Criticism and Theory. A Reader. Harlow: Pearson, 2000, s. 241.
Lodge, David. Modern Criticism and Theory. A Reader, p. 256.
Materassi, Mario. „Shifting Urbanscape: Roth’s Private New York“. In Hana Wirth-Nesher (ed.). New Essays on Call It Sleep. New York: Cambridge University Press, 1996.
McClure, John A. „DeLillo and Mystery“. In John Duvall (ed.). The Cambridge Companion to Don DeLillo. Cambridge: University of Cambridge Press, 2008.
Michelson, Bruce. Wilbur’s Poetry. Music in a Scattering Time. Amherst: University of Massachusetts Press, 1991.
Miller, J. Hillis. Speech Acts in Literature. Stanford: Stanford University Press, 2001.
Miller, J. Hillis: „Tradition and Difference”. In Diacritics č. 4, 1972, s. 6
Mills, Ralph J. „The Lyricism of Richard Wilbur“. In Wendy Salinger (ed.). Richard Wilbur’s Creation. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1983, s. 78–90.
Müller, Richard. „Literární kánon: modely (dis)kontinuity“. In Česká literatura č. 2, 2007, s. 167–178.
Nagy, Ladislav. „Blake – jeho místo a doba“. In Literární noviny č. 11, 14. 3. 2001, s. 30–31.
New Masses [nepodepsaná recenze]1935. „Call It Sleep by Henry Roth“. In New Masses, 12. 2. 1935.
Onufer, Petr (ed.). Před potopou. Kapitoly z americké kritiky 1930–1970. Praha: Triáda a Revolver Revue, 2010.
Onufer, Petr. „Tři překlady, tři doslovy, tři nakladatelství“. Kritická Příloha Revolver Revue č. 16, 2000, s. 63–67.
Podhoretz, Norman. „Ignorantští bohémové“. Přeložil Petr Onufer. Revolver Revue č. 61/2005, s. 123–133.
Podhoretz, Norman. „Na obranu redaktorského řemesla“. Přeložil Petr Onufer. Revolver Revue č. 70, 2008, s. 10–15.
Pokorný, Martin. „Život bez příběhu“. In James Joyce. Odysseus. Přeložil Aloys Skoumal. Praha: Argo, 2012, s. 605–609.
Pokorný, Martin. „Poznámka k překladu“. In Harold Bloom. Úzkost z ovlivnění. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Argo, 2016, s. 209–211.
Pound. Ezra. „Paris Letter“. In The Dial. Volume 72, 1922, s. 624–627.
Procházka, Martin. „Between Canons and Cultural Studies“, Acta Universitatis Carolinae Philologica 5, Prague Studies in English XXII, Praha: Karolinum, 2000, s. 179–84 (2000a).
Procházka, Martin. „Hlas autoritáře zní z chaosu“. Literární noviny č. 26, 2000. s.8–9 (2000b).
Procházka, Martin. „Smysl romantismu v knihách M. H. Abramse,“ in M. H. Abrams, Zrcadlo a lampa. Přeložil Martin Procházka. Praha: Triáda, 2001.
Ransom, John Crowe. „Kritika a. s.“ In Petr Onufer (ed.). Před potopou. Kapitoly z americké kritiky 1930–1970. Praha: Triáda a Revolver Revue, 2010, s. 69–83.
Ricœur, Paul. Freud and Philosophy: an Essay on Interpretation. Přeložil Denis Savage. Cambridge, Mass.: Yale University Press, 1970.
Scholes, Robert. „Canonicity and Textuality“. In Joseph Gibaldi (ed.). Introduction to Scholarship in Modern Languages and Literatures, New York: Modern Languages Association of America, 1992, s. 138–157.
Sorkin, Adam. Conversations with Joseph Heller. Jackson: University of Mississippi Press, 1993.
Šalda, F. X. „Překlad v národní literatuře“. In Kritické projevy 1. Praha: Melantrich, 1949, s. 139–156.
Šalda, F. X. „Z nové literatury o Otokarovi Březinovi“. In Šaldův zápisník. Ročník čtvrtý. Praha: Orbis, 1931, s. 24–35.
Šalda, F. X.: „Jamesa Joyce Ulysses“. In Šaldův zápisník. Ročník druhý. Praha: Orbis, 1929, s. 146–151.
Šalda, František Xaver. „Kritika pathosem a inspirací“. In Boje o zítřek. Praha: Melantrich, 1948, s. 164–178.
Škvorecký, Josef. Povídky z rajského údolí. Praha: Ivo Železný, 1995.
Škvorecký, Josef. Příběh inženýra lidských duší. Praha: Ivo Železný, 2000.
Škvorecký, Josef: Podivný pán z Providence a jiné eseje. Praha: Ivo Železný, 1999.
Tate, Allen. „Je literární kritika možná?“. In Petr Onufer (ed.). Před potopou. Kapitoly z americké kritiky 1930–1970. Praha: Triáda a Revolver Revue, 2010, s. 27–39.
Taylor, Henry. „Two Words Taken As They Come“. In Wendy Salinger (ed.). Richard Wilbur’s Creation. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1983, s. 99–113.
Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Přeložil Jiří Pelán. Praha: Triáda, 2000.
Trávníček, Jiří. Čtenáři a internauti: Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení. Brno: Host, 2010.
Ulmanová, Hana. „In Search of a Literary Canon“. In Ondřej Pilný – Mirka Horová (eds). ‘Tis to Create & in Creating Live. Essays in Honour of Martin Procházka. Praha: FF UK, 2013, s. 295–301.
Ulmanová, Hana. „Nepojmenovatelní a nepojmenovaní“. In William Faulkner. Komáři. Přeložil Petr Onufer. Praha: Novartis, 2006, s. 377–380.
Ulmanová, Hana. „Cesty k Sylvii Plathové“. In Respekt č. 1, 2003, s. 45.
Vašíček, Zdeněk. „Český diskurs“. In Přijetí podmínek, Praha: Torst 1996, s. 36–45.
Vašíček, Zdeněk. „Slovo bez jazyka“. In Podmínky volby. Praha: Triáda, 2003, s. 37–38.
Vendlerová, Helen. The Music of What Happens: Poems, Poets, Critics. Cambridge: Harvard University Press, 1988.
von Hallberg, Robert (ed.). Canons. Chicago: University of Chicago Press, 1984.
Walsh, Bryan. „After The Bomb: Don DeLillo Tells Us What to Fear“. In Time, 28. listopadu 2011, s. 26–27.
Warren, Robert Penn. „Nostromo“. In Joseph Conrad. Nostromo. Critical Edition, New York: Modern Library, 1951, s. i–xxxv.
Wellek, René. „Review of Northrop Frye's Fearful Symmetry: A Study of William Blake“. In MLN 64, 1949, s. 62–63.
Wellek, René. The Attack on Literature. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1982.
Wellek, René. „Destroying Literary Studies.” In The New Criterion č. 4, 1983, 1–8.
Wellek, René. Koncepty literární vědy. Přeložili Jiřina Johanisová a Vladimír Papoušek. Jinočany: H&H, 2005.
Wiendl, Jan (ed.). Literatura a kánon. Praha: Univerzita Karlova, 2007.
Williams, William Carlos. The Autobiography. New York: New Directions, 1951
Winchell, Mark Royden. Too Good to Be True. The Life and Work of Leslie Fiedler. Columbia: University of Missouri Press, 2002.
Wirth-Nesher, Hana (ed.). New Essays on Call It Sleep. New York: Cambridge University Press, 1996.
Wroe, Nicholas. „High Priest of Lit Crit“. In The Guardian, 2. 2. 2002, s. 19–20.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html